Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Environmental Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SUEL Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Environmental Law
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Sustainability Studies - Philosophical Aspects of Sustainability
Zajęcia w językach obcych w Instytucie Ekologii i Bioetyki
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=21818
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W03

OB2_W04

OB2_W07

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U07

OB2_U09

OB2_U10

OB2_K02

OB2_K03

Wymagania wstępne:

żadne

Skrócony opis:

Kurs wprowadzający do prawa ochrony środowiska poszerzony o zagadnienia dotyczące prawodawstwa UE, prawa międzynarodowego i prawa krajowego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na podstawowe zasady, instytucje i mechanizm ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Prawo ochrony środowiska kształtowane jest przez regulacje pochodzące z różnych obszarów (np. Wolny handel). Regulacje prawne i działania prawne są wspierane i legitymizowane przez prawo międzynarodowe, prawo europejskie i prawo krajowe.

Kluczowe kwestie, przedstawione na wykładzie, to:

- źródła prawa ochrony środowiska: międzynarodowe, europejskie, krajowe

- ogólne zasady prawa ochrony środowiska

- wybrane obszary regulacji: ochrona przyrody, wpływ na środowisko

oceny, ochrona przed zanieczyszczeniem, ochrona powietrza, woda

ochrona i gospodarka wodna, zmiany klimatu

- odpowiedzialność za naruszenie prawa ochrony środowiska.

Literatura:

 Sands P., Principles of International Environmental Law, – selected issues

 Bodansky D. M., The Art and Craft of International Environmental Law (2010) – selected issue

 Eccleston Ch. H., March F., Global Environmental Policy, Concepts, Principles and Practise (2011) – selected issue

Optional reading:

 Kiss A., Shelton D., Guide to International Environmental Law (2007)

 Louka E., International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order (2006)

 Fitzmaurice M., Contemporary Issues in International Environmental Law (2009)

 Bodansky D., Brunnée J., Rajamani L., International Climate Change Law (2017)

 Carlarne C. P., Gray K. R., Tarasofsky R., The Oxford Handbook of International Climate Change Law (2016)

 Hollo E. J., Kulovesi K., Mehling M., Climate Change and the Law (2013)

 Argüello G., Marine Pollution, Shipping Waste and International Law (2021)

 Craik N., Impact Assessment Process, Substance and Integration (2010)

 Wood Ch., Environmental Impact Assessment. A Comparative Review (2013)

 Fischer T. B., The Theory and Practice of Strategic Environmental Assessment. Towards a More Systematic Approach

 Jürgen F., International Environmental “soft law” (2013)

 Stephens T., International Courts and Environmental Protection (2009)

 Weiss E. B., The Evolution of International Environmental Law (2011)

 Rubenstein K., Pogge T., Environmental Discourses in Public and International Law (2011)

 Weiss E. B., The Evolution of International Environmental Law, 54 Japanese Y.B. Intl. L. 1-27 (2011)

 P. H. Sand, J. McGee, Lessons learnt from two decades of international environmental agreements: law International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics volume 22, (2022)

 Bekhoven J. van, Public Participation as a General Principle in International Environmental Law: Its Current Status and Real Impact, National Taiwan University Law Review 2016, Vol. 11: 2

 Eritja M. C., del Castillo T. F., Biological Diversity and International Law. Challenges for the Post 2020 Scenario, 2021

 Ong D. M., The Convention On International Trade In Endangered Species (Cites, 1973): Implications Of Recent Developments In International And Ec Environmental Law, Journal of Environmental Law, Vol. 10, No. 2, 10th Anniversary Issue (1998)

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.

Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706)

J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, lexisNexis 2001

M.M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A. Wiedza

1.Student wyjaśnia terminologię i dane z zakresu zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, rozumie znaczenie poszczególnych źródeł ochrony środowiska

2. Student identyfikuje instrumenty międzynarodowego, europejskiego, polskiego prawa ochrony środowiska i otoczenia instytucjonalnego.

B. Umiejętności

3.Student potrafi konstruować wnioski z przedstawionych mu faktów i koncepcji dotyczących prawa ochrony środowiska.

4.Student interpretuje akty prawne i na ich podstawie wyciąga prawidłowe wnioski (bada akty prawne, znajduje niezbędne akty prawne).

C. Kompetencje społeczne

5. Student potrafi pracować w grupie, jest krytycznie zainteresowany i otwarty na innowacyjne osiągnięcia w zakresie prawa ochrony środowiska (przyczynianie się do lepszego środowiska i oszczędzania różnorodności biologicznej)

Opis ECTS:

Wykładowcy: 30

Konsultacja 20

Samokształcenie: 50

Nauka do egzaminu: 50

Łącznie: 150 (6 x 25)

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin

Ocena niedostateczna

A

1. Student nie wyjaśnia terminologii i zasad z zakresu zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, nie rozumie znaczenia poszczególnych źródeł ochrony środowiska.

2. Student nie identyfikuje instrumentów międzynarodowego, europejskiego, polskiego prawa ochrony środowiska i otoczenia instytucjonalnego.

b

3.Student nie może wyciągać wniosków z przedstawionych mu faktów i koncepcji dotyczących prawa ochrony środowiska.

4.Student nie interpretuje aktów prawnych i na ich podstawie nie może podać prawidłowych wniosków (bada akty prawne, znajduje niezbędne czynności).

do

5. Student nie jest w stanie pracować w grupie, jest krytycznie zainteresowany i nie jest otwarty na innowacyjne osiągnięcia w zakresie prawa ochrony środowiska (przyczynianie się do lepszego środowiska i oszczędzania różnorodności biologicznej).

Ocena 3

A

1.Student wyjaśnia podstawową terminologię i zasady z zakresu zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, ogólnie rozumie znaczenie poszczególnych źródeł ochrony środowiska.

2. Student identyfikuje podstawowe instrumenty międzynarodowego, europejskiego, polskiego prawa ochrony środowiska i otoczenia instytucjonalnego.

b

3. Student potrafi konstruować podstawowe wnioski z przedstawionych mu faktów i pojęć z zakresu prawa ochrony środowiska.

4. Student interpretuje ogólnie akty prawne i na ich podstawie wyciąga podstawowe wnioski (bada akty prawne, znajduje niezbędne akty prawne).

do

5. Student potrafi w pewnym stopniu pracować w grupie, jest mało krytycznie zainteresowany i otwarty na innowacyjne osiągnięcia w zakresie prawa ochrony środowiska (przyczynianie się do lepszego środowiska i oszczędzania różnorodności biologicznej).

Stopień 4

A

1.Student w odpowiedni sposób wyjaśnia terminologię i zasady z zakresu zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, dobrze rozumie znaczenie poszczególnych źródeł ochrony środowiska.

2.Student dobrze identyfikuje instrumenty międzynarodowego, europejskiego, polskiego prawa ochrony środowiska i otoczenia instytucjonalnego.

b

3.Student potrafi konstruować właściwe wnioski z przedstawionych mu faktów i koncepcji dotyczących prawa ochrony środowiska.

4. Student dobrze interpretuje akty prawne i na ich podstawie wyciąga prawidłowe wnioski (bada akty prawne, znajduje niezbędne działania).

5. Student potrafi pracować w grupie, jest krytycznie zainteresowany i otwarty na innowacyjne osiągnięcia w zakresie prawa ochrony środowiska (przyczynianie się do lepszego środowiska i oszczędzania różnorodności biologicznej).

Ocena 5

A

1.Student wyjaśnia bardzo dobrze terminologię i zasady z zakresu zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, przedstawia dogłębne zrozumienie znaczenia poszczególnych źródeł ochrony środowiska.

2. Student bardzo dobrze identyfikuje instrumenty międzynarodowego, europejskiego, polskiego prawa ochrony środowiska i otoczenia instytucjonalnego.

b

3. Student potrafi konstruować bardzo dobrze wnioski z przedstawionych mu faktów i koncepcji dotyczących prawa ochrony środowiska.

4. Student bardzo dobrze interpretuje akty prawne i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski wraz ze złożonym wyjaśnieniem (bada akty prawne, znajduje niezbędne działania).

5. Student potrafi pracować w grupie wykonującej różne role, jest bardzo krytycznie zainteresowany i bardzo otwarty na innowacyjne osiągnięcia w zakresie prawa ochrony środowiska (przyczynianie się do lepszego środowiska i oszczędzania różnorodności biologicznej).

środowiska i ochrony przyrody, nie rozumie znaczenia poszczególnych źródeł ochrony środowiska.

2. Student nie identyfikuje instrumentów międzynarodowego, europejskiego, polskiego prawa ochrony środowiska i otoczenia instytucjonalnego.

b

3.Student nie może wyciągać wniosków z przedstawionych mu faktów i koncepcji dotyczących prawa ochrony środowiska.

4.Student nie interpretuje aktów prawnych i na ich podstawie nie może podać prawidłowych wniosków (bada akty prawne, znajduje niezbędne czynności).

do

5. Student nie jest w stanie pracować w grupie, jest krytycznie zainteresowany i nie jest otwarty na innowacyjne osiągnięcia w zakresie prawa ochrony środowiska (przyczynianie się do lepszego środowiska i oszczędzania różnorodności biologicznej).

Ocena 3

A

1.Student wyjaśnia podstawową terminologię i zasady z zakresu zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, ogólnie rozumie znaczenie poszczególnych źródeł ochrony środowiska.

2. Student identyfikuje podstawowe instrumenty międzynarodowego, europejskiego, polskiego prawa ochrony środowiska i otoczenia instytucjonalnego.

b

3. Student potrafi konstruować podstawowe wnioski z przedstawionych mu faktów i pojęć z zakresu prawa ochrony środowiska.

4. Student interpretuje ogólnie akty prawne i na ich podstawie wyciąga podstawowe wnioski (bada akty prawne, znajduje niezbędne akty prawne).

5. Student potrafi w pewnym stopniu pracować w grupie, jest mało krytycznie zainteresowany i otwarty na innowacyjne osiągnięcia w zakresie prawa ochrony środowiska (przyczynianie się do lepszego środowiska i oszczędzania różnorodności biologicznej).

Stopień 4

A

1.Student w odpowiedni sposób wyjaśnia terminologię i zasady z zakresu zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, dobrze rozumie znaczenie poszczególnych źródeł ochrony środowiska.

2.Student dobrze identyfikuje instrumenty międzynarodowego, europejskiego, polskiego prawa ochrony środowiska i otoczenia instytucjonalnego.

b

3.Student potrafi konstruować właściwe wnioski z przedstawionych mu faktów i koncepcji dotyczących prawa ochrony środowiska.

4. Student dobrze interpretuje akty prawne i na ich podstawie wyciąga prawidłowe wnioski (bada akty prawne, znajduje niezbędne działania).

do

5. Student potrafi pracować w grupie, jest krytycznie zainteresowany i otwarty na innowacyjne osiągnięcia w zakresie prawa ochrony środowiska (przyczynianie się do lepszego środowiska i oszczędzania różnorodności biologicznej).

Ocena 5

A

1.Student wyjaśnia bardzo dobrze terminologię i zasady z zakresu zrównoważonego rozwoju, prawa ochrony środowiska i ochrony przyrody, przedstawia dogłębne zrozumienie znaczenia poszczególnych źródeł ochrony środowiska.

2. Student bardzo dobrze identyfikuje instrumenty międzynarodowego, europejskiego, polskiego prawa ochrony środowiska i otoczenia instytucjonalnego.

b

3. Student potrafi konstruować bardzo dobrze wnioski z przedstawionych mu faktów i koncepcji dotyczących prawa ochrony środowiska.

4. Student bardzo dobrze interpretuje akty prawne i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski wraz ze złożonym wyjaśnieniem (bada akty prawne, znajduje niezbędne działania).

do

5. Student potrafi pracować w grupie wykonującej różne role, jest bardzo krytycznie zainteresowany i bardzo otwarty na innowacyjne osiągnięcia w zakresie prawa ochrony środowiska (przyczynianie się do lepszego środowiska i oszczędzania różnorodności biologicznej).

Praktyki zawodowe:

nie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Kurs wprowadzający do prawa ochrony środowiska poszerzony o zagadnienia dotyczące prawodawstwa UE, prawa międzynarodowego i prawa krajowego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na podstawowe zasady, instytucje i mechanizm ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Prawo ochrony środowiska kształtowane jest przez regulacje pochodzące z różnych obszarów (np. Wolny handel). Regulacje prawne i działania prawne są wspierane i legitymizowane przez prawo międzynarodowe, prawo europejskie i prawo krajowe.

Kluczowe kwestie, przedstawione na wykładzie, to:

- źródła prawa ochrony środowiska: międzynarodowe, europejskie, krajowe

- ogólne zasady prawa ochrony środowiska

- wybrane obszary regulacji: ochrona przyrody, wpływ na środowisko

oceny, ochrona przed zanieczyszczeniem, ochrona powietrza, woda

ochrona i gospodarka wodna, zmiany klimatu

- odpowiedzialność za naruszenie prawa ochrony środowiska.

Literatura:

literatura

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.

Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706)

J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, lexisNexis 2001

M.M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=21818
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

Kurs wprowadzający do prawa ochrony środowiska poszerzony o zagadnienia dotyczące prawodawstwa UE, prawa międzynarodowego i prawa krajowego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na podstawowe zasady, instytucje i mechanizm ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Prawo ochrony środowiska kształtowane jest przez regulacje pochodzące z różnych obszarów (np. Wolny handel). Regulacje prawne i działania prawne są wspierane i legitymizowane przez prawo międzynarodowe, prawo europejskie i prawo krajowe.

Kluczowe kwestie, przedstawione na wykładzie, to:

- źródła prawa ochrony środowiska: międzynarodowe, europejskie, krajowe

- ogólne zasady prawa ochrony środowiska

- wybrane obszary regulacji: ochrona przyrody, wpływ na środowisko

oceny, ochrona przed zanieczyszczeniem, ochrona powietrza, woda

ochrona i gospodarka wodna, zmiany klimatu

- odpowiedzialność za naruszenie prawa ochrony środowiska.

Literatura:

literatura

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.

Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706)

J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, lexisNexis 2001

M.M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=21818
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Kurs wprowadzający do prawa ochrony środowiska poszerzony o zagadnienia dotyczące prawodawstwa UE, prawa międzynarodowego i prawa krajowego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na podstawowe zasady, instytucje i mechanizm ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Prawo ochrony środowiska kształtowane jest przez regulacje pochodzące z różnych obszarów (np. Wolny handel). Regulacje prawne i działania prawne są wspierane i legitymizowane przez prawo międzynarodowe, prawo europejskie i prawo krajowe.

Kluczowe kwestie, przedstawione na wykładzie, to:

- źródła prawa ochrony środowiska: międzynarodowe, europejskie, krajowe

- ogólne zasady prawa ochrony środowiska

- wybrane obszary regulacji: ochrona przyrody, wpływ na środowisko

oceny, ochrona przed zanieczyszczeniem, ochrona powietrza, woda

ochrona i gospodarka wodna, zmiany klimatu

- odpowiedzialność za naruszenie prawa ochrony środowiska.

Literatura:

literatura

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.

Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706)

J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, lexisNexis 2001

M.M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23"

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Kosieradzka-Federczyk
Prowadzący grup: Agata Kosieradzka-Federczyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=21818
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs wprowadzający do prawa ochrony środowiska poszerzony o zagadnienia dotyczące prawodawstwa UE, prawa międzynarodowego i prawa krajowego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na podstawowe zasady, instytucje i mechanizm ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

Prawo ochrony środowiska kształtowane jest przez regulacje pochodzące z różnych obszarów (np. Wolny handel). Regulacje prawne i działania prawne są wspierane i legitymizowane przez prawo międzynarodowe, prawo europejskie i prawo krajowe.

Kluczowe kwestie, przedstawione na wykładzie, to:

- źródła prawa ochrony środowiska: międzynarodowe, europejskie, krajowe

- ogólne zasady prawa ochrony środowiska

- wybrane obszary regulacji: ochrona przyrody, wpływ na środowisko

oceny, ochrona przed zanieczyszczeniem, ochrona powietrza, woda

ochrona i gospodarka wodna, zmiany klimatu

- odpowiedzialność za naruszenie prawa ochrony środowiska.

Literatura:

 Sands P., Principles of International Environmental Law, – selected issues

 Bodansky D. M., The Art and Craft of International Environmental Law (2010) – selected issue

 Eccleston Ch. H., March F., Global Environmental Policy, Concepts, Principles and Practise (2011) – selected issue

Optional reading:

 Kiss A., Shelton D., Guide to International Environmental Law (2007)

 Louka E., International Environmental Law: Fairness, Effectiveness, and World Order (2006)

 Fitzmaurice M., Contemporary Issues in International Environmental Law (2009)

 Bodansky D., Brunnée J., Rajamani L., International Climate Change Law (2017)

 Carlarne C. P., Gray K. R., Tarasofsky R., The Oxford Handbook of International Climate Change Law (2016)

 Hollo E. J., Kulovesi K., Mehling M., Climate Change and the Law (2013)

 Argüello G., Marine Pollution, Shipping Waste and International Law (2021)

 Craik N., Impact Assessment Process, Substance and Integration (2010)

 Wood Ch., Environmental Impact Assessment. A Comparative Review (2013)

 Fischer T. B., The Theory and Practice of Strategic Environmental Assessment. Towards a More Systematic Approach

 Jürgen F., International Environmental “soft law” (2013)

 Stephens T., International Courts and Environmental Protection (2009)

 Weiss E. B., The Evolution of International Environmental Law (2011)

 Rubenstein K., Pogge T., Environmental Discourses in Public and International Law (2011)

 Weiss E. B., The Evolution of International Environmental Law, 54 Japanese Y.B. Intl. L. 1-27 (2011)

 P. H. Sand, J. McGee, Lessons learnt from two decades of international environmental agreements: law International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics volume 22, (2022)

 Bekhoven J. van, Public Participation as a General Principle in International Environmental Law: Its Current Status and Real Impact, National Taiwan University Law Review 2016, Vol. 11: 2

 Eritja M. C., del Castillo T. F., Biological Diversity and International Law. Challenges for the Post 2020 Scenario, 2021

 Ong D. M., The Convention On International Trade In Endangered Species (Cites, 1973): Implications Of Recent Developments In International And Ec Environmental Law, Journal of Environmental Law, Vol. 10, No. 2, 10th Anniversary Issue (1998)

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r.

Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r.

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r.

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz.U. 2003 nr 78 poz. 706)

J. Ciechanowicz-McLean, Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, lexisNexis 2001

M.M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, Warszawa 2011

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.