Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Środowiskowe uwarunkowania fizjologii roślin i zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SUFRZ
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Środowiskowe uwarunkowania fizjologii roślin i zwierząt
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów II stopnia magisterskich
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W1

OB2_W2

OB2_U01

OB2_U02

OB2_U03


Skrócony opis:

Celem wykładu i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z przystosowaniami roślin i zwierząt do różnych warunków środowiskowych, w tym przede wszystkim do czynników stresowych (biotycznych i abiotycznych) będących skutkiem m.in. zanieczyszczenia środowiska. Przedstawione zostaną mechanizmy adaptacyjne (fizjologiczne i morfologiczne) roślin i zwierząt, będące odpowiedzią na stres środowiskowy.

Pełny opis:

Celem wykładu i ćwiczeń jest zapoznanie studentów z przystosowaniami roślin i zwierząt do różnych warunków środowiskowych, w tym przede wszystkim do czynników stresowych (biotycznych i abiotycznych) będących skutkiem m.in. zanieczyszczenia środowiska. Przedstawione zostaną mechanizmy adaptacyjne (fizjologiczne i morfologiczne) roślin i zwierząt, będące odpowiedzią na stres środowiskowy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szmidt-Jaworska A, Kopcewicz J. 2020. Fizjologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Kopcewicz J., Lewak S. (red). 2012. Fizjologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Podbielkowski Z., Podbielkowska M. 1992. Przystosowanie roślin do środowiska. WSiP, Warszawa.

4. Schmidt-Nielsen K. 2008. Fizjologia zwierząt. Adaptacje do środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN. (lub starsze wydania)

5. McLaughlin D, Stamford J, White D. 2012. Fizjologia człowieka. Krótkie wykłady. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

6. Sadowski B. 2006. Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Wydawnictwo Naukowe PWN.

7. Harborne J.B. 1997. Ekologia biochemiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN.

8. Weiner J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa (lub nowsze wydania).

9. Starck Z., Chołuj D., Niemyska B. 1995. Fizjologiczne reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Wiedza:

1. Student zna ogólne uwarunkowania środowiskowe życia oraz wpływ czynników środowiskowych na rozwój i funkcjonowanie organizmów żywych.

2.Student definiuje podstawowe potrzeby życiowe roślin i zwierząt oraz procesy fizjologiczne niezbędne do zaspokojenia tych potrzeb.

3. Student opisuje związki pomiędzy strukturą/budową a funkcją organów roślin/narządów zwierząt.

4. Student zna fizjologiczne podstawy tolerancji roślin i zwierząt na stres środowiskowy.

5.Student potrafi ocenić zagrożenia występujące w środowisku na podstawie zmian w morfologii i modyfikacji procesów fizjologicznych u roślin. oraz zmian w zachowaniu się zwierząt.

Umiejętności:

1. Student pod nadzorem opiekuna potrafi przeprowadzić prosty eksperyment stosując podstawowe techniki i narzędzia badawcze ilustrujące procesy fizjologiczne roślin i zwierząt.

2. Student potrafi analizować otrzymane wyniki i wyciągać wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.

Kompetencje:

1. Student potrafi pracować w zespole;

2. Student zachowuje bezpieczeństwo podczas pracy w laboratorium badawczym i jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt podczas ćwiczeń.

ECTS:

- udział w wykładach i ćwiczeniach - 30

- przygotowanie sprawozdań pisemnych z ćwiczeń - 30

- przygotowanie do ćwiczeń (zapoznanie z instrukcjami i materiałami teoretycznymi na e-learningu) - 15

- przygotowanie do kolokwium końcowego i sprawdzianów cząstkowych - 20

- konsultacje - 5

SUMA GODZIN 100 [100:25(30) = 4]

LICZBA ECTS - 4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Wymagania wstępne:

zajęcia wymagają od studentów podstawowych wiadomości z zakresu ekologii, biochemii i ekotoksykologii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Augustyniuk-Kram
Prowadzący grup: Anna Augustyniuk-Kram
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

zajęcia wymagają od studentów podstawowych wiadomości z zakresu ekologii, biochemii i ekotoksykologii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)