Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Research methods in anthropology and human ecology. From the field to the lab

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SURM
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0519) Nauki biologiczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Research methods in anthropology and human ecology. From the field to the lab
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Sustainability Studies - Scientific Aspects of Sustainability
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The content presented in the class concerns human research on the basis of skeletal remains. Assessment of the needs of modern man in the context of sustainable development partly results from the biological basis, adaptation, and behavior that people have had in the past. Using laboratory methods, we are able to reconstruct this information and draw conclusions about human functioning in the environment in the past and today. For example, as part of the course, students learn how to reconstruct an ancestral diet, discuss what a "sustainable diet" is based on information about people who lived many hundreds of years ago.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

1. Anthropologist at the archaeological site. (lecture) 2h

2. Direct and indirect research methods in human ecology. (lecture) 2h

3. Preparation of material for anthropological and bioarcheological analyses (practice) 2h

4. Analysis of diagenetic changes in bone tissue. (lecture) 2h

5. Analysis of diagenetic changes in bone tissue. (practice) 2h

6. Carbon and nitrogen stable isotopes (lecture) 2h

7. Carbon and nitrogen stable isotopes: isolation of collagen from bone samples (practice) 2h

8. Stable oxygen isotopes in bioarchaeology. (lecture) 2h

9. Isolation of phosphates for analysis of origin and migration. (practice) 2h

10. Trace elements in bioarchaeological studies (lecture) 2h

11. Methods for determining the age and sex of an individual (lecture) 2h

12. Methods for determining the age and sex of an individual (practice) 2h

13. Measurements of post-cranial skeleton, reconstruction of body height. (lecture and practice) 2h

14. Analysis of remains from colletive and crematory graves. (practice) 2h

15. Fingerprint identification- dactyloscopy. (practice) 2h

Literatura: (tylko po angielsku)

White & Folkens (2005). The human bone manual. Amsterdam: Elsevier Academic.

Sandford (1993) Investigations of ancient human tissue. Gordon & Breach

Larsen (1997) Bioarchaeology Interpreting behavior from the human skeleton. Cambridge University Press

Efekty kształcenia i opis ECTS: (tylko po angielsku)

The student knows the methods used in the archaeological site and laboratory methods.

Can list direct and indirect methods used in the context of research on ancient populations.

The student knows and is able to perform simple laboratory activities on his own.

The student is able to assess the age and sex of an individual on the basis of the skeleton and recognize pathologies.

Can perform the known laboratory procedures.

The student knows the principles of good laboratory practice.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Written exam (lecture)

Oral answer, activity during laboratory practicals (practice)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Prowadzący grup: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Prowadzący grup: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Prowadzący grup: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aYUXTlktBPL30hs-gJ0U-Rpr2tlBDOMR_ddwnEVXagCU1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ec92537d-230c-440a-b031-bfbd73897b75&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)