Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy zarządzania środowiskowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SYZS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy zarządzania środowiskowego
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich POLITYKA
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a33eeddc759da44e9a3d69d91249169e5%40thread.tacv2/conversations?groupId=87d50380-413d-498f-8ea8-5c17b613b6e7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W03

OB2_W07

OB2_U06

OB2_U09

OB2_U11

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie problematyki ochrony środowiska w ujęciu systemowym ze szczególnym uwzględnieniem procesu decyzyjnego w ochronie środowiska, przebiegającego w ramach sformalizowanych systemów zarządzania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie problematyki ochrony środowiska w ujęciu systemowym. Uwzględniona została problematyka przedmiotowa i metodologiczna. Zasadniczym celem zajęć jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje, stanowiące podstawę umiejętności rozwiązywania problemów występujących w kontekście systemów zarządzania środowiskowego.

Literatura:

1. Poskrobko, Bazyli; Baran, Agnieszka (2007): Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

2. Górka, Kazimierz; Poskrobko, Bazyli; Radecki, Wojciech (1998): Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. wyd. 3. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

3. Borys, Tadeusz; Rogala, Piotr. (Red.) (2011): Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania. Warszawa: Difin.

4. Borys, Tadeusz; Rogala, Piotr. (Red.) (2012): Systemy zarządzania jakością i środowiskiem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

5. Ejdys, Joanna (2005): Zintegrowane systemy zarządzania. Białystok: Wydawnictwa Politechniki Białostockiej.

6. Matuszak-Flejszman, Alina (2007): System zarządzania środowiskowego w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

7. Matuszak-Flejszman, Alina (2010): Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

8. Embros G., Procedury jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, 12(2014)3, Warszawa 2014, s. 137- 162.

9. Embros G., Decision-making Process in the Systemic Strategy for Environmental Protection, w: Problemy Ekorozwoju, 2021,16(1), 91-101.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student charakteryzuje ujęcie systemowe

Student identyfikuje uwarunkowania procesu decyzyjnego

Student wyjaśnia główne obszary wymagania Normy ISO 14001:2015

Umiejętności:

Student objaśnia specyfikę ujęcia systemowego

Student uzasadnia uwarunkowania procesu zarządzania

Student opracowuje główne wymagania normy ISO 14001:2015

Kompetencje:

Student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii

Student jest otwarty na różne ujęcia prezentowanej problematyki

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

Udział w wykładzie 30 godz.

przygotowanie do egzaminu 30 godz.

suma godzin: 60

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): student nie jest w stanie scharakteryzować ujęcia systemowego, nie potrafi identyfikować uwarunkowań procesu decyzyjnego, nie jest w stanie wyjaśnić głównych wymagań Normy ISO 14001:2015,

Ocena 3 (dst): student poprawnie charakteryzuje tylko niektóre elementy ujęcia systemowego, poprawnie identyfikuje tylko niektóre uwarunkowania procesu decyzyjnego, wyjaśnia tylko niektóre obszary wymagań Normy ISO 14001:2015,

Ocena 4 (db): student poprawnie charakteryzuje ujęcie systemowe, właściwie identyfikuje uwarunkowania procesu decyzyjnego, właściwie wyjaśnia główne obszary wymagań Normy ISO 14001:2015,

Ocena 5 (bdb): student samodzielnie charakteryzuje ujęcie systemowe, znakomicie identyfikuje uwarunkowania procesu decyzyjnego, doskonale wyjaśnia główne obszary wymagania Normy ISO 14001:2015,

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): student nie objaśnia specyfiki ujęcia systemowego, nie uzasadnia uwarunkowań procesu zarządzania, nie jest w stanie opracować głównych wymagań normy ISO 14001:2015,

Ocena 3 (dst): student w dostatecznym stopniu objaśnia specyfikę ujęcia systemowego, w ograniczonym stopniu uzasadnia uwarunkowania procesu zarządzania, opracowuje niektóre wymagania normy ISO 14001:2015,

Ocena 4 (db): student dobrze objaśnia specyfikę ujęcia systemowego, uzasadnia uwarunkowania procesu zarządzania, właściwie opracowuje główne wymagania normy ISO 14001:2015,

Ocena 5 (bdb): student objaśnia specyfikę ujęcia systemowego, bardzo dobrze uzasadnia uwarunkowania procesu zarządzania, fachowo opracowuje główne wymagania normy ISO 14001:2015,

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): student nie zachowuje krytycyzmu w wyrażaniu opinii, nie jest otwarty na różne ujęcia prezentowanej problematyki,

Ocena 3 (dst): student nie zawsze zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, czasami uwzględnia różne ujęcia prezentowanej problematyki,

Ocena 4 (db): student często zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, jest otwarty na różne ujęcia prezentowanej problematyki,

Ocena 5 (bdb): student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, zawsze jest otwarty na różne ujęcia prezentowanej problematyki,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Embros
Prowadzący grup: Grzegorz Embros
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a33eeddc759da44e9a3d69d91249169e5%40thread.tacv2/conversations?groupId=87d50380-413d-498f-8ea8-5c17b613b6e7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie problematyki ochrony środowiska w ujęciu systemowym. Uwzględniona została problematyka przedmiotowa i metodologiczna. Zasadniczym celem zajęć jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje, stanowiące podstawę umiejętności rozwiązywania problemów występujących w kontekście systemów zarządzania środowiskowego.

Literatura:

1. Poskrobko, Bazyli; Baran, Agnieszka (2007): Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

2. Górka, Kazimierz; Poskrobko, Bazyli; Radecki, Wojciech (1998): Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. wyd. 3. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

3. Borys, Tadeusz; Rogala, Piotr. (Red.) (2011): Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania. Warszawa: Difin.

4. Borys, Tadeusz; Rogala, Piotr. (Red.) (2012): Systemy zarządzania jakością i środowiskiem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

5. Ejdys, Joanna (2005): Zintegrowane systemy zarządzania. Białystok: Wydawnictwa Politechniki Białostockiej.

6. Matuszak-Flejszman, Alina (2007): System zarządzania środowiskowego w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

7. Matuszak-Flejszman, Alina (2010): Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

8. Embros G., Procedury jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, 12(2014)3, Warszawa 2014, s. 137- 162.

9. Embros G., Decision-making Process in the Systemic Strategy for Environmental Protection, w: Problemy Ekorozwoju, 2021,16(1), 91-101.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość kluczowych zagadnień dotyczących ochrony środowiska oraz podejścia systemowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Embros
Prowadzący grup: Grzegorz Embros
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a33eeddc759da44e9a3d69d91249169e5%40thread.tacv2/conversations?groupId=87d50380-413d-498f-8ea8-5c17b613b6e7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie problematyki ochrony środowiska w ujęciu systemowym. Uwzględniona została problematyka przedmiotowa i metodologiczna. Zasadniczym celem zajęć jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje, stanowiące podstawę umiejętności rozwiązywania problemów występujących w kontekście systemów zarządzania środowiskowego.

Literatura:

1. Poskrobko, Bazyli; Baran, Agnieszka (2007): Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

2. Górka, Kazimierz; Poskrobko, Bazyli; Radecki, Wojciech (1998): Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. wyd. 3. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

3. Borys, Tadeusz; Rogala, Piotr. (Red.) (2011): Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania. Warszawa: Difin.

4. Borys, Tadeusz; Rogala, Piotr. (Red.) (2012): Systemy zarządzania jakością i środowiskiem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

5. Ejdys, Joanna (2005): Zintegrowane systemy zarządzania. Białystok: Wydawnictwa Politechniki Białostockiej.

6. Matuszak-Flejszman, Alina (2007): System zarządzania środowiskowego w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

7. Matuszak-Flejszman, Alina (2010): Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

8. Embros G., Procedury jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, 12(2014)3, Warszawa 2014, s. 137- 162.

9. Embros G., Decision-making Process in the Systemic Strategy for Environmental Protection, w: Problemy Ekorozwoju, 2021,16(1), 91-101.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość kluczowych zagadnień dotyczących ochrony środowiska oraz podejścia systemowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Embros
Prowadzący grup: Grzegorz Embros
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a33eeddc759da44e9a3d69d91249169e5%40thread.tacv2/conversations?groupId=87d50380-413d-498f-8ea8-5c17b613b6e7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie problematyki ochrony środowiska w ujęciu systemowym ze szczególnym uwzględnieniem procesu decyzyjnego w ochronie środowiska, przebiegającego w ramach sformalizowanych systemów zarządzania.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ukazanie problematyki ochrony środowiska w ujęciu systemowym. Uwzględniona została problematyka przedmiotowa i metodologiczna. Zasadniczym celem zajęć jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje, stanowiące podstawę umiejętności rozwiązywania problemów występujących w kontekście systemów zarządzania środowiskowego.

Literatura:

1. Poskrobko, Bazyli; Baran, Agnieszka (2007): Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

2. Górka, Kazimierz; Poskrobko, Bazyli; Radecki, Wojciech (1998): Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. wyd. 3. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

3. Borys, Tadeusz; Rogala, Piotr. (Red.) (2011): Doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania. Warszawa: Difin.

4. Borys, Tadeusz; Rogala, Piotr. (Red.) (2012): Systemy zarządzania jakością i środowiskiem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

5. Ejdys, Joanna (2005): Zintegrowane systemy zarządzania. Białystok: Wydawnictwa Politechniki Białostockiej.

6. Matuszak-Flejszman, Alina (2007): System zarządzania środowiskowego w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.

7. Matuszak-Flejszman, Alina (2010): Determinanty doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

8. Embros G., Procedury jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego, w: Studia Ecologiae et Bioethicae, 12(2014)3, Warszawa 2014, s. 137- 162.

9. Embros G., Decision-making Process in the Systemic Strategy for Environmental Protection, w: Problemy Ekorozwoju, 2021,16(1), 91-101.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość kluczowych zagadnień dotyczących ochrony środowiska oraz podejścia systemowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)