Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-SZRP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów II stopnia magisterskich POLITYKA
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W02, OB1_W16, OB1_U11

Wymagania wstępne:

Znajomość głównych założeń zrównoważonego rozwoju oraz Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Skrócony opis:

Zasadniczym celem zajęć będzie stworzenie strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Jednym z zasadniczych wyzwań współczesności jest zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi. W odpowiedzi na nie coraz częstszą praktyką firm jest uwzględnianie kryteriów przyrodniczych i wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wiąże się z tworzeniem strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Uczestnicy zajęć będą mieć możliwość poznania dobrych praktyk w zakresie budowania strategii zrównoważonego rozwoju i zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie, a ponadto okazję do stworzenia własnego projektu takiej strategii.

Literatura:

Literatura:

1. Jaźwińska D., Efektywność strategii zrównoważonego rozwoju, "Organizacja i Zarządzanie" Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 71/2016, s. 151-164.

2. https://odpowiedzialnybiznes.pl/

3. Kaplan, R.S., Norton, D.P., Mapy strategii w biznesie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.

4. Kuciński K. (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.

5. Laszlo Ch. Firma zrównoważonego rozwoju, Studio EMKA, Warszawa 2008.

6. Robert M., Nowe myślenie strategiczne, MT Biznes, Warszawa 2006.

7. Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

8. Wójcik G.P., Rola systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w działalności organizacji, w: Borys T., Bartniczak B., Ptak M. (red.). Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialność środowiskowa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 103-115.

9. Wyrwicka M.K., Jaźwińska D., The sustainable development strategy – a case study of Kompania Piwowarska SA.,„Research in Logistics & Production”, 4/2016, s. 299-307.

10. Zuzek D., Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, T. 21, Nr 2/2012, s. 197-207.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student potrafi wyjaśnić wpływ działalności przedsiębiorstw na środowisko społeczno-przyrodnicze oraz wskazać kierunki prowadzenia odpowiedzialnej polityki biznesu.

Potrafi wykazać wkład poszczególnych dyscyplin naukowych w tworzenie i realizowanie polityki zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

Ponadto zna kluczowe dokumenty strategiczne odnoszące się do zrównoważonego rozwoju.

Umiejętności: student posiada umiejętności wykorzystywania instrumentów finansowych i prawnych, służących ochronie środowiska oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez strategie firm.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie wie czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu, nie dostrzega zasadności tworzenia i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Nie potrafi wymienić elementów, które powinna zawierać taka strategia, ani wykazać dobrych praktyk w zakresie implementowania strategii w przykładowej firmie.

- na ocenę 3 (dst): student w niewielkim stopniu potrafi wyjaśnić czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu i jaki jest cel oraz zasadność tworzenia i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Potrafi wymienić tylko kilka elementów, które powinna zawierać taka strategia, nie orientuje się w praktykach implementowania strategii w firmie.

- na ocenę 4 (db): student wie czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu i dostrzega zasadność tworzenia i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Dobrze orientuje się w elementach, które powinna zawierać taka strategia. Potrafi wykazać dobre praktyki w zakresie implementowania strategii w przykładowej firmie.

- na ocenę 5 (bdb): student bardzo dobrze wie, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu i jaki jest cel oraz zasadność tworzenia i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. Doskonale orientuje się w elementach i cechach jakie powinna zawierać taka strategia. Potrafi wskazać na praktykę firm w zakresie opracowywania i realizowania poszczególnych etapów strategii.

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi przygotować strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

- na ocenę 3 (dst): student potrafi przygotować strategię zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa, ale jedynie w zakresie podstawowym.

- na ocenę 4 (db): student potrafi przygotować strategię zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem kluczowych elementów składowych i w odniesieniu do wybranych praktyk w tym zakresie.

- na ocenę 5 (bdb): student potrafi przygotować strategię zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasadniczych elementów odnoszących się do środowiska społeczno-przyrodniczego i z wyszczególnieniem poszczególnych płaszczyzn zrównoważonego rozwoju. Potrafi w sposób krytyczny odnieść się do wybranych strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i praktyki implementacyjnej w tym zakresie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w zajęciach: 30 godz.

Indywidualna analiza materiałów: 10 godz.

Przygotowanie projektu: 20 godz.

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]


Skrócony opis:

Zasadniczym celem zajęć będzie stworzenie strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Jednym z zasadniczych wyzwań współczesności jest zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi. W odpowiedzi na nie coraz częstszą praktyką firm jest uwzględnianie kryteriów przyrodniczych i wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wiąże się z tworzeniem strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Uczestnicy zajęć będą mieć możliwość poznania dobrych praktyk w zakresie budowania strategii zrównoważonego rozwoju i zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie, a ponadto okazję do stworzenia własnego projektu takiej strategii.

Literatura:

Literatura:

1. Jaźwińska D., Efektywność strategii zrównoważonego rozwoju, "Organizacja i Zarządzanie" Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 71/2016, s. 151-164.

2. https://odpowiedzialnybiznes.pl/

3. Kaplan, R.S., Norton, D.P., Mapy strategii w biznesie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.

4. Kuciński K. (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.

5. Laszlo Ch. Firma zrównoważonego rozwoju, Studio EMKA, Warszawa 2008.

6. Robert M., Nowe myślenie strategiczne, MT Biznes, Warszawa 2006.

7. Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

8. Wójcik G.P., Rola systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w działalności organizacji, w: Borys T., Bartniczak B., Ptak M. (red.). Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialność środowiskowa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 103-115.

9. Wyrwicka M.K., Jaźwińska D., The sustainable development strategy – a case study of Kompania Piwowarska SA.,„Research in Logistics & Production”, 4/2016, s. 299-307.

10. Zuzek D., Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, T. 21, Nr 2/2012, s. 197-207.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w zajęciach: 30 godz.

Indywidualna analiza materiałów: 10 godz.

Przygotowanie projektu: 20 godz.

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]


Skrócony opis:

Zasadniczym celem zajęć będzie stworzenie strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Jednym z zasadniczych wyzwań współczesności jest zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi. W odpowiedzi na nie coraz częstszą praktyką firm jest uwzględnianie kryteriów przyrodniczych i wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wiąże się z tworzeniem strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Uczestnicy zajęć będą mieć możliwość poznania dobrych praktyk w zakresie budowania strategii zrównoważonego rozwoju i zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie, a ponadto okazję do stworzenia własnego projektu takiej strategii.

Literatura:

Literatura:

1. Jaźwińska D., Efektywność strategii zrównoważonego rozwoju, "Organizacja i Zarządzanie" Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 71/2016, s. 151-164.

2. https://odpowiedzialnybiznes.pl/

3. Kaplan, R.S., Norton, D.P., Mapy strategii w biznesie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.

4. Kuciński K. (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.

5. Laszlo Ch. Firma zrównoważonego rozwoju, Studio EMKA, Warszawa 2008.

6. Robert M., Nowe myślenie strategiczne, MT Biznes, Warszawa 2006.

7. Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

8. Wójcik G.P., Rola systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w działalności organizacji, w: Borys T., Bartniczak B., Ptak M. (red.). Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialność środowiskowa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 103-115.

9. Wyrwicka M.K., Jaźwińska D., The sustainable development strategy – a case study of Kompania Piwowarska SA.,„Research in Logistics & Production”, 4/2016, s. 299-307.

10. Zuzek D., Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, T. 21, Nr 2/2012, s. 197-207.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Klimska
Prowadzący grup: Agnieszka Klimska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w zajęciach: 30 godz.

Indywidualna analiza materiałów: 10 godz.

Przygotowanie projektu: 20 godz.

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zasadniczym celem zajęć będzie stworzenie strategii zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Jednym z zasadniczych wyzwań współczesności jest zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi. W odpowiedzi na nie coraz częstszą praktyką firm jest uwzględnianie kryteriów przyrodniczych i wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wiąże się z tworzeniem strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Uczestnicy zajęć będą mieć możliwość poznania dobrych praktyk w zakresie budowania strategii zrównoważonego rozwoju i zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie, a ponadto okazję do stworzenia własnego projektu takiej strategii.

Literatura:

Literatura:

1. Jaźwińska D., Efektywność strategii zrównoważonego rozwoju, "Organizacja i Zarządzanie" Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, nr 71/2016, s. 151-164.

2. https://odpowiedzialnybiznes.pl/

3. Kaplan, R.S., Norton, D.P., Mapy strategii w biznesie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2011.

4. Kuciński K. (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.

5. Laszlo Ch. Firma zrównoważonego rozwoju, Studio EMKA, Warszawa 2008.

6. Robert M., Nowe myślenie strategiczne, MT Biznes, Warszawa 2006.

7. Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

8. Wójcik G.P., Rola systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) w działalności organizacji, w: Borys T., Bartniczak B., Ptak M. (red.). Zrównoważony rozwój organizacji – odpowiedzialność środowiskowa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 103-115.

9. Wyrwicka M.K., Jaźwińska D., The sustainable development strategy – a case study of Kompania Piwowarska SA.,„Research in Logistics & Production”, 4/2016, s. 299-307.

10. Zuzek D., Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, T. 21, Nr 2/2012, s. 197-207.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)