Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria i praktyka prawa ochrony przyrody

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-TPPOP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria i praktyka prawa ochrony przyrody
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów II stopnia magisterskich POLITYKA
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W04

OB2_U05

OB2_K03


Skrócony opis:

Na zajęciach przeanalizowane zostaną wybrane akty prawne oraz konkretne artykuły polskiego i międzynarodowego prawa. Zajęcia mają na celu wskazanie studentom sposobu realizacji wyznaczonych zadań stawianych w ochronie przyrody. Student pozna system prawa krajowego i międzynarodowego, trudności w jego realizacji oraz egzekwowaniu.

Pełny opis:

System polskiego prawa oraz sposób jego tworzenia – 2 godz.

Kodeks postępowania administracyjnego w procesie ochrony przyrody – 3 godz.

Kompetencje organów ochrony przyrody – 2 godz.

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie oraz udział społeczeństwa w ochronie środowiska - 2 godz.

Obszarowe formy ochrony przyrody – 4 godz.

Ochrona gatunkowa i indywidualna – 2 godz.

Natura 2000 – 4 godz.

Konwencje międzynarodowe – 4 godz.

Najwyższa Izba Kontroli o ochronie przyrody – 2 godz.

Egzekucja polskiego prawa – wyroki sądów – 3 godz.

Bieżące zmiany prawa w zakresie ochrony przyrody – 2 godz.

Literatura:

Boć J., Nowicki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2008.

Kolbuszewski J., Ochrona przyrody a kultura, wyd. Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 19922.

Korzeniowski P., Zasady prawne ochrony środowiska, wyd. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010.

Latawiec M., Analiza historyczna ustawowych form ochrony przyrody w Polsce, wyd. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011.

Pawlaczyk P., Jermaczek A, Poradnik lokalnej ochrony przyrody, wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin 2009.

Pawlikowski J. G. (red.), O lice Ziemi. Wybór pism, wyd. Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Warszawa 1938.

Radecki W., Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, wyd. Difin, Warszawa 2012.

Radziejowski J., Obszary chronionej przyrody. Historia, stan obecny, wyzwania przyszłości, wyd. Wszechnica Polska, Warszawa 2011.

Symonides E., Ochrona przyrody, wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.

Wnuk Z., (red.) Ekologia i ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia, Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2010.

https://lex.uksw.edu.pl

http://www.gdos.gov.pl/

https://www.mos.gov.pl/

http://www.salamandra.org.pl/przepisy-prawne.html

http://www.kp.org.pl/

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U.2016.23 t.j.

USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U.2013.1235 j.t. 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz.U.1997.88.553 t.j.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 – student zna podstawowe akty prawne w zakresie ochrony przyrody

EK_2 – student identyfikuje podstawowe problemy dotyczące realizacji ochrony przyrody

Umiejętności:

EK_3 – student potrafi podać przykłady trudnych do realizacji zapisów prawnych

Kompetencje:

EK_4 – student ma świadomość znaczenia aktów prawnych we współczesnej ochronie przyrody

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w wykładzie 30 godz.

przygotowanie do wykładu 15 godz.

przygotowanie do egzaminu 30 godz.

suma godzin: 75

liczba ECTS: 3

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. obecność na zajęciach wg skali:

15-14 = 5

13 = 4,5

12-11 = 4

10 = 3,5

9-7 = 3

6-0 = 2

(w przypadku mniejszej liczby zrealizowanych zajęć skala ulegnie zmianie na końcu semestru)

2. ocena z egzaminu

Ocena końcowa jest średnią oceny z obecności na zajęciach i oceny z egzaminu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Latawiec
Prowadzący grup: Michał Latawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Latawiec
Prowadzący grup: Michał Latawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Latawiec
Prowadzący grup: Michał Latawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)