Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie i techniki w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-TTOS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie i techniki w ochronie środowiska
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W02

OB2_W11

OB2_U04

OB2_U08

Skrócony opis:

Zasady tworzenia technologii przyjaznych środowisku. Analiza wybranych technologii uciążliwych dla środowiska. Główne źródła zanieczyszczeń powietrza. Pierwotne i wtórne metody zapobiegania zanieczyszczeniom do atmosfery. Charakterystyka procesów stosowanych w ochronie powietrza. Absorpcja. Adsorpcja. Procesy spalania. Zasady działania odpylaczy i urządzeń do usuwania zanieczyszczeń gazowych. Główne źródła zanieczyszczenia wód. Sposoby oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych. Uzdatnianie wody do celów komunalnych i przemysłowych. Charakterystyka, klasyfikacja, skład i właściwości ścieków. Technologie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Źródła i charakterystyka odpadów. Zasady postępowania z odpadami: składowanie, wykorzystanie do celów przemysłowych i rolniczych, unieszkodliwianie. Recykling polimerów i tworzyw sztucznych. Podstawy biotechnologii środowiskowej. Zastosowanie technik membranowych w technologii wody, oczyszczania ścieków i powietrza.

Pełny opis:

Podstawy technologii przemysłowych. Źródła energii i surowców, zasady technologiczne, podstawowe procesy technologiczne, analiza cyklu życia produktów - LCA). Zasady tworzenia technologii przyjaznych środowisku. Analiza wybranych technologii uciążliwych dla środowiska. Główne źródła zanieczyszczeń powietrza. Pierwotne i wtórne metody zapobiegania zanieczyszczeniom do atmosfery. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Charakterystyka procesów stosowanych w ochronie powietrza. Absorpcja. Adsorpcja. Procesy spalania. Zasady działania odpylaczy i urządzeń do usuwania zanieczyszczeń gazowych. Główne źródła zanieczyszczenia wód. Sposoby oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych. Uzdatnianie wody do celów komunalnych i przemysłowych. Charakterystyka, klasyfikacja, skład i właściwości ścieków. Technologie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Źródła i charakterystyka odpadów. Zasady postępowania z odpadami: składowanie, wykorzystanie do celów przemysłowych i rolniczych, unieszkodliwianie. Polimery biodegradowalne i surfakanty. Recykling polimerów i tworzyw sztucznych. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi. Systemy zintegrowane. Podstawy biotechnologii środowiskowej. Zastosowanie technik membranowych w technologii wody, oczyszczania ścieków i powietrza.

Literatura:

1. Czesława Rosik-Dulewska: „Podstawy gospodarki odpadami” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 2005;

2. B. Bilitewski, G. Hardtle, K. Marek: „Podręcznik gospodarki odpadami”, Wydawnictwo: Seidel & Przywecki, Warszawa, 2003;

3. Listwan, I. Baic, A. Łuksa: „Podstawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi” Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2007r.

4. R. Zarzycki, M. Imbierowicz, M. Stelmachowski: „Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska” t. 1: „Ochrona środowiska naturalnego”, t .2: „Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska”, WNT, Warszawa 2007r.

5. J. W. Wandrasz, J. Biegańska: „Odpady niebezpieczne-podstawy teoretyczne” Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003;

Literatura pomocnicza:

1. B. J. Alloway, D.C. Ayres: „Chemiczne podstawy zanieczyszczania środowiska” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999;

2. J. E. Andrews, P. Brimblecombe, T.D. Jickells, P.S. Liss: „Wprowadzenie do chemii środowiska” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000;

3. G. van Loon, S.J. Duffy „Chemia środowiska” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008;

4. E. Grzywa, J. Molenda: „Technologia podstawowych syntez organicznych” T.1...2, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000;

5. Praca zbiorowa pod redakcją Z. Florjańczyka, S. Penczka: „Chemia polimerów” T.1...3, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001;

6. Z. Szperliński: „Chemia w ochronie i inżynierii środowiska” Cz. I, II, III; t. 1-2, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Znajomość stosowania podstawowych technologii w ochronie środowiska, wskazywania rozwiązań czyniących technologie mniej uciążliwe dla środowiska, proponowania rozwiązań technologicznych i

zasad eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w ochronie i oczyszczaniu poszczególnych elementów środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pochopień
Prowadzący grup: Marta Pochopień
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab8a4fcfc11294cfdaba65a98255be615%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=59cf3f5f-e8a5-4ace-afbc-c6f9ab97dd12&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podstawy technologii przemysłowych. Źródła energii i surowców, zasady technologiczne, podstawowe procesy technologiczne, analiza cyklu życia produktów - LCA). Zasady tworzenia technologii przyjaznych środowisku. Analiza wybranych technologii uciążliwych dla środowiska. Główne źródła zanieczyszczeń powietrza. Pierwotne i wtórne metody zapobiegania zanieczyszczeniom do atmosfery. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Charakterystyka procesów stosowanych w ochronie powietrza. Absorpcja. Adsorpcja. Procesy spalania. Zasady działania odpylaczy i urządzeń do usuwania zanieczyszczeń gazowych. Główne źródła zanieczyszczenia wód. Sposoby oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych. Uzdatnianie wody do celów komunalnych i przemysłowych. Charakterystyka, klasyfikacja, skład i własciwości ścieków. Technologie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Źródła i charakterystyka odpadów. Zasady postępowania z odpadami: składowanie, wykorzystanie do celów przemysłowych i rolniczych, unieszkodliwianie. Polimery biodegradowalne i surfakanty. Recykling polimerów i tworzyw sztucznych. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi. Systemy zintegrowane. Podstawy biotechnologii środowiskowej. Zastosowanie technik membranowych w technologii wody, oczyszczania ścieków i powietrza.

Pełny opis:

Podstawy technologii przemysłowych. Źródła energii i surowców, zasady technologiczne, podstawowe procesy technologiczne, analiza cyklu życia produktów - LCA). Zasady tworzenia technologii przyjaznych środowisku. Analiza wybranych technologii uciążliwych dla środowiska. Główne źródła zanieczyszczeń powietrza. Pierwotne i wtórne metody zapobiegania zanieczyszczeniom do atmosfery. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Charakterystyka procesów stosowanych w ochronie powietrza. Absorpcja. Adsorpcja. Procesy spalania. Zasady działania odpylaczy i urządzeń do usuwania zanieczyszczeń gazowych. Główne źródła zanieczyszczenia wód. Sposoby oczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych. Uzdatnianie wody do celów komunalnych i przemysłowych. Charakterystyka, klasyfikacja, skład i własciwości ścieków. Technologie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Źródła i charakterystyka odpadów. Zasady postępowania z odpadami: składowanie, wykorzystanie do celów przemysłowych i rolniczych, unieszkodliwianie. Polimery biodegradowalne i surfakanty. Recykling polimerów i tworzyw sztucznych. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi. Systemy zintegrowane. Podstawy biotechnologii środowiskowej. Zastosowanie technik membranowych w technologii wody, oczyszczania ścieków i powietrza.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Czesława Rosik-Dulewska: „Podstawy gospodarki odpadami” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 2005;

2. B. Bilitewski, G. Hardtle, K. Marek: „Podręcznik gospodarki odpadami”, Wydawnictwo: Seidel & Przywecki, Warszawa, 2003;

3. Listwan, I. Baic, A. Łuksa: „Podstawy gospodarki odpadami niebezpiecznymi” Wyd. Politechniki Radomskiej, Radom 2007r.

4. R. Zarzycki, M. Imbierowicz, M. Stelmachowski: „Wprowadzenie do inżynierii i ochrony środowiska” t. 1: „Ochrona środowiska naturalnego”, t .2: „Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska”, WNT, Warszawa 2007r.

5. J. W. Wandrasz, J. Biegańska: „Odpady niebezpieczne-podstawy teoretyczne” Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003;

Literatura pomocnicza:

1. B. J. Alloway, D.C. Ayres: „Chemiczne podstawy zanieczyszczania środowiska” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999;

2. J. E. Andrews, P. Brimblecombe, T.D. Jickells, P.S. Liss: „Wprowadzenie do chemii środowiska” Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000;

3. G. van Loon, S.J. Duffy „Chemia środowiska” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008;

4. E. Grzywa, J. Molenda: „Technologia podstawowych syntez organicznych” T.1...2, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000;

5. Praca zbiorowa pod redakcją Z. Florjańczyka, S. Penczka: „Chemia polimerów” T.1...3, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2001;

6. Z. Szperliński: „Chemia w ochronie i inżynierii środowiska” Cz. I, II, III; t. 1-2, Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002.

Wymagania wstępne:

Student zna podstawy procesów technologicznych, LCA wybranych procesów technologicznych, technologie uciążliwe, zasady tworzenia procesów przyjaznych środowisku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)