Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy edukacji ekologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-WEDE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy edukacji ekologicznej
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku studiów II stopnia magisterskich POLITYKA
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do realizacji edukacji ekologicznej, edukacji przyrodniczej, szczególnie edukacji leśnej w szkole podstawowej oraz lokalnym środowisku społecznym z uwzględnieniem zajęć praktycznych.

Pełny opis:

Założenia:

Przedmiot powinien przygotować studentów do nauczania problematyki ekologicznej, przyrodniczej, szczególnie leśnej w szkole podstawowej oraz lokalnym środowisku społecznym,

Cele zajęć:

Studenci powinni skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywnych, technik nauczania i środków dydaktycznych, zajęcia praktyczne w terenie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Anderwald D.: Zielony pijar, czyli sztuka „uwodzenia” edukacją przyrodniczo-leśną. Stud. i Mat. CEPL w Rogowie, 1 (20), 2009,

2. Antczak A.: Poradnik edukacji leśnej, CILP, Warszawa, 2003 - 2009,

3. Będkowska H.: Wycieczka do lasu. Poradnik dla nauczycieli, rodziców

i opiekunów. Wyd. Multico, 2005,

4. Chrzanowski T.: ABC edukacji leśnej, CILP, Warszawa, 2007,

5. Chrzanowski T.: Model edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych, Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 18. Zeszyt 47 / 2 / 2016,

6. Czołnik B.: Edukacja leśna różnych grup wiekowych. Wskazówki psychologiczne, merytoryczne i metodyczne. Poradnik Edukacji Leśnej: 14,2004,

7. Grzywacz A.: Edukacja leśna społeczeństwa. Biblioteczka Leśniczego. Z. 138. Wyd. Świat. Warszawa, 2000,

8. Nowacka W., Staniszewski P., Gasek A.: Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa ich aktywności w lesie, Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 18. Zeszyt 47 / 2 / 2016,

9. Poręba-Konopczyńska A.:Współpraca leśnika i nauczyciela w edukacji leśnej. Poradnik Edukacji Leśnej, 14, 2004,

10. Żornaczuk A.: Analiza tablic informacyjnych na ścieżkach dydaktycznych w lasach na tle programu nauczania przyrody w szkołach podstawowych. Studia

i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, cz. 6, 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Chrzanowski T.: Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych

w 2015 roku, Warszawa 2016,

2. Chrzanowski T.: Wytyczne do tworzenia Programu edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie, Warszawa 2003,

3. Czyżewska M.: Las, tajemnica i...szafa. Czy można wprowadzić innowacje do edukacji leśnej? Stud. i Mat. CEPL w Rogowie, Rogów, Zeszyt 15 (1), 2007,

4. Frąckowiak E., Jagodziński A. M.: Dlaczego o lesie w lesie? Stud. i Mat. CEPL w Rogowie, Rogów, Zeszyt 10, 2005,

5. Głuch G.: Edukacja przyrodniczo-leśna i rekreacja dzieci niepełnosprawnych w terenie oraz w salach edukacyjnych. Stud. i Mat. CEPL, Rogów 1 (24), 2010,

6. Gołoś G.: Questing i gry terenowe jako atrakcyjne rekreacyjno-edukacyjne formy aktywności Żornaczuk A. 2000. Analiza tablic informacyjnych na ścieżkach dydaktycznych w lasach na tle programu nauczania przyrody w szkołach podstawowych. Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, cz. 6.na terenach leśnych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, Rogów, R. 15. Zeszyt 34 / 1 / 2013.

7. Mrowińska I., Mrowiński P.: Treści edukacji leśnej oraz ich realizacja. Poradnik Edukacji Leśnej. Z.5. CILP. Warszawa 2003,

8. Terlecka M.: Edukacja Ekologiczna, Wybrane problemy, Krosno 2014, Wydawnictwo Armagraf,

9. Zadura J.: Edukacja i turystyka w Lasach Państwowych, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa 2013,

10. Zarządzenie Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia

9 maja 2003 roku w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student potrafi zidentyfikować i scharakteryzować podstawowe problemy środowiska społeczno-przyrodniczego o charakterze globalnym; zna przyczyny owych zagrożeń i konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego; rozumie konieczność podejmowania systemowych działań, w tym edukacyjnych, na rzecz ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego; orientuje się w obcojęzycznej literaturze przedmiotu.

Student zna ogólne założenia, cele nauczania oraz treści nauczania dotyczące edukacji ekologicznej, przyrodniczej i leśnej.

Umiejętności:

Student potrafi rozpoznać przyczyny problemów środowiska społeczno-przyrodniczego, przeanalizować możliwości przeciwdziałania, za pośrednictwem edukacji, poszczególnym problemom i wyprowadzić wnioski z proponowanych rozwiązań; potrafi poddać krytyce metody rozwiązywania zadanego problemu w ochronie środowiska. Student zna metody nauczania edukacji ekologicznej, przyrodniczej i leśnej. Potrafi je zastosować w praktyce dydaktycznej na zajęciach w szkole i poza szkołą, na zajęciach terenowych.

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w konwersatorium: 30 godz.

indywidualna analiza tekstów: 15 godz.

przygotowanie do zajęć: 10 godz.

konsultacje: 5 godz.

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: Obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie dwóch wystąpień z przedmiotu, kolokwium pisemne.

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi wymienić i scharakteryzować kluczowych problemów środowiska przyrodniczego; nie zna przyczyn i skutków owych zagrożeń; nie dostrzega zależności pomiędzy edukacją a procesem przeciwdziałania problemom środowiskowym.

- na ocenę 3 (dst): student potrafi wymienić i opisać zasadnicze problemy środowiska społeczno-przyrodniczego, potrafi zdefiniować czym jest kryzys ekologiczny i omówić jego skutki, jednak nie dostrzega możliwości przeciwdziałania, poprzez działania edukacyjne, problemom środowiska naturalnego;

- na ocenę 4 (db): student potrafi zdefiniować czym jest kryzys ekologiczny, omówić jego przyczyny i skutki, potrafi wymienić i wyjaśnić zasadnicze problemy środowiska społeczno-przyrodniczego, zna ich przyczyny i konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego, jednak w niewielkim stopniu dostrzega możliwości przeciwdziałania problemom środowiska naturalnego za pośrednictwem edukacji ekologicznej;

- na ocenę 5 (bdb): student poprawnie definiuje czym jest kryzys ekologiczny, potrafi omówić jego przyczyny i skutki, bezbłędnie wymienia i charakteryzuje zasadnicze problemy środowiska społeczno-przyrodniczego, zna ich przyczyny i konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego, a ponadto dostrzega rolę edukacji ekologicznej, w tym leśnej w kształtowaniu świadomości ekologicznej.

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi interpretować zadanych tekstów, ocenić i poddać krytyce zawartych w nich informacji, nie potrafi przewidzieć ani ocenić skutków zagrożeń środowiska społeczno-przyrodniczego, nie analizuje oraz nie poddaje ocenie, wypracowanych w ramach edukacji, programów odnoszących się do problemów środowiskowych;

- na ocenę 3 (dst): student potrafi przeanalizować zadane teksty, ale w niewielkim stopniu umie je zinterpretować i ocenić, nie potrafi przewidzieć ani ocenić skutków zagrożeń środowiska społeczno-przyrodniczego, w niewielkim stopniu analizuje wypracowane, w ramach edukacji, programy odnoszące się do problemów środowiskowych, jednak nie poddaje ich ocenie;

- na ocenę 4 (db): student analizuje zadane teksty i potrafi odnieść treści do omawianych zagadnień, potrafi przewidzieć i ocenić skalę zagrożeń środowiska społeczno-przyrodniczego, analizuje i poddaje ocenie, wypracowane w ramach edukacji, programy odnoszące się do problemów środowiskowych;

- na ocenę 5 (bdb): student poprawnie analizuje zadane teksty, potrafi poddać je krytyce i odnieść treści do omawianych zagadnień, potrafi trafnie przewidzieć i ocenić skalę zagrożeń środowiska społeczno-przyrodniczego, bezbłędnie analizuje i poddaje ocenie, wypracowane w ramach edukacji, programy odnoszące się do problemów środowiskowych;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Klimski
Prowadzący grup: Marcin Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do realizacji edukacji ekologicznej, edukacji przyrodniczej, szczególnie edukacji leśnej w szkole podstawowej oraz lokalnym środowisku społecznym z uwzględnieniem zajęć praktycznych.

Pełny opis:

Założenia:

Przedmiot powinien przygotować studentów do nauczania problematyki ekologicznej, przyrodniczej, szczególnie leśnej w szkole podstawowej oraz lokalnym środowisku społecznym,

Cele zajęć:

Studenci powinni skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywnych, technik nauczania i środków dydaktycznych, zajęcia praktyczne w terenie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Anderwald D.: Zielony pijar, czyli sztuka „uwodzenia” edukacją przyrodniczo-leśną. Stud. i Mat. CEPL w Rogowie, 1 (20), 2009,

2. Antczak A.: Poradnik edukacji leśnej, CILP, Warszawa, 2003 - 2009,

3. Będkowska H.: Wycieczka do lasu. Poradnik dla nauczycieli, rodziców

i opiekunów. Wyd. Multico, 2005,

4. Chrzanowski T.: ABC edukacji leśnej, CILP, Warszawa, 2007,

5. Chrzanowski T.: Model edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych, Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 18. Zeszyt 47 / 2 / 2016,

6. Czołnik B.: Edukacja leśna różnych grup wiekowych. Wskazówki psychologiczne, merytoryczne i metodyczne. Poradnik Edukacji Leśnej: 14,2004,

7. Grzywacz A.: Edukacja leśna społeczeństwa. Biblioteczka Leśniczego. Z. 138. Wyd. Świat. Warszawa, 2000,

8. Nowacka W., Staniszewski P., Gasek A.: Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa ich aktywności w lesie, Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 18. Zeszyt 47 / 2 / 2016,

9. Poręba-Konopczyńska A.:Współpraca leśnika i nauczyciela w edukacji leśnej. Poradnik Edukacji Leśnej, 14, 2004,

10. Żornaczuk A.: Analiza tablic informacyjnych na ścieżkach dydaktycznych w lasach na tle programu nauczania przyrody w szkołach podstawowych. Studia

i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, cz. 6, 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Chrzanowski T.: Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych

w 2015 roku, Warszawa 2016,

2. Chrzanowski T.: Wytyczne do tworzenia Programu edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie, Warszawa 2003,

3. Czyżewska M.: Las, tajemnica i...szafa. Czy można wprowadzić innowacje do edukacji leśnej? Stud. i Mat. CEPL w Rogowie, Rogów, Zeszyt 15 (1), 2007,

4. Frąckowiak E., Jagodziński A. M.: Dlaczego o lesie w lesie? Stud. i Mat. CEPL w Rogowie, Rogów, Zeszyt 10, 2005,

5. Głuch G.: Edukacja przyrodniczo-leśna i rekreacja dzieci niepełnosprawnych w terenie oraz w salach edukacyjnych. Stud. i Mat. CEPL, Rogów 1 (24), 2010,

6. Gołoś G.: Questing i gry terenowe jako atrakcyjne rekreacyjno-edukacyjne formy aktywności Żornaczuk A. 2000. Analiza tablic informacyjnych na ścieżkach dydaktycznych w lasach na tle programu nauczania przyrody w szkołach podstawowych. Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, cz. 6.na terenach leśnych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, Rogów, R. 15. Zeszyt 34 / 1 / 2013.

7. Mrowińska I., Mrowiński P.: Treści edukacji leśnej oraz ich realizacja. Poradnik Edukacji Leśnej. Z.5. CILP. Warszawa 2003,

8. Terlecka M.: Edukacja Ekologiczna, Wybrane problemy, Krosno 2014, Wydawnictwo Armagraf,

9. Zadura J.: Edukacja i turystyka w Lasach Państwowych, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa 2013,

10. Zarządzenie Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia

9 maja 2003 roku w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu: edukacja ekologiczna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Czartoszewski
Prowadzący grup: Jacek Czartoszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do realizacji edukacji ekologicznej, edukacji przyrodniczej, szczególnie edukacji leśnej w szkole podstawowej oraz lokalnym środowisku społecznym z uwzględnieniem zajęć praktycznych.

Pełny opis:

Założenia:

Przedmiot powinien przygotować studentów do nauczania problematyki ekologicznej, przyrodniczej, szczególnie leśnej w szkole podstawowej oraz lokalnym środowisku społecznym,

Cele zajęć:

Studenci powinni skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywnych, technik nauczania i środków dydaktycznych, zajęcia praktyczne w terenie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Anderwald D.: Zielony pijar, czyli sztuka „uwodzenia” edukacją przyrodniczo-leśną. Stud. i Mat. CEPL w Rogowie, 1 (20), 2009,

2. Antczak A.: Poradnik edukacji leśnej, CILP, Warszawa, 2003 - 2009,

3. Będkowska H.: Wycieczka do lasu. Poradnik dla nauczycieli, rodziców

i opiekunów. Wyd. Multico, 2005,

4. Chrzanowski T.: ABC edukacji leśnej, CILP, Warszawa, 2007,

5. Chrzanowski T.: Model edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych, Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 18. Zeszyt 47 / 2 / 2016,

6. Czołnik B.: Edukacja leśna różnych grup wiekowych. Wskazówki psychologiczne, merytoryczne i metodyczne. Poradnik Edukacji Leśnej: 14,2004,

7. Grzywacz A.: Edukacja leśna społeczeństwa. Biblioteczka Leśniczego. Z. 138. Wyd. Świat. Warszawa, 2000,

8. Nowacka W., Staniszewski P., Gasek A.: Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa ich aktywności w lesie, Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 18. Zeszyt 47 / 2 / 2016,

9. Poręba-Konopczyńska A.:Współpraca leśnika i nauczyciela w edukacji leśnej. Poradnik Edukacji Leśnej, 14, 2004,

10. Żornaczuk A.: Analiza tablic informacyjnych na ścieżkach dydaktycznych w lasach na tle programu nauczania przyrody w szkołach podstawowych. Studia

i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, cz. 6, 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Chrzanowski T.: Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych

w 2015 roku, Warszawa 2016,

2. Chrzanowski T.: Wytyczne do tworzenia Programu edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie, Warszawa 2003,

3. Czyżewska M.: Las, tajemnica i...szafa. Czy można wprowadzić innowacje do edukacji leśnej? Stud. i Mat. CEPL w Rogowie, Rogów, Zeszyt 15 (1), 2007,

4. Frąckowiak E., Jagodziński A. M.: Dlaczego o lesie w lesie? Stud. i Mat. CEPL w Rogowie, Rogów, Zeszyt 10, 2005,

5. Głuch G.: Edukacja przyrodniczo-leśna i rekreacja dzieci niepełnosprawnych w terenie oraz w salach edukacyjnych. Stud. i Mat. CEPL, Rogów 1 (24), 2010,

6. Gołoś G.: Questing i gry terenowe jako atrakcyjne rekreacyjno-edukacyjne formy aktywności Żornaczuk A. 2000. Analiza tablic informacyjnych na ścieżkach dydaktycznych w lasach na tle programu nauczania przyrody w szkołach podstawowych. Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, cz. 6.na terenach leśnych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, Rogów, R. 15. Zeszyt 34 / 1 / 2013.

7. Mrowińska I., Mrowiński P.: Treści edukacji leśnej oraz ich realizacja. Poradnik Edukacji Leśnej. Z.5. CILP. Warszawa 2003,

8. Terlecka M.: Edukacja Ekologiczna, Wybrane problemy, Krosno 2014, Wydawnictwo Armagraf,

9. Zadura J.: Edukacja i turystyka w Lasach Państwowych, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa 2013,

10. Zarządzenie Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia

9 maja 2003 roku w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu: edukacja ekologiczna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Czartoszewski
Prowadzący grup: Jacek Czartoszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do realizacji edukacji ekologicznej, edukacji przyrodniczej, szczególnie edukacji leśnej w szkole podstawowej oraz lokalnym środowisku społecznym z uwzględnieniem zajęć praktycznych.

Pełny opis:

Założenia:

Przedmiot powinien przygotować studentów do nauczania problematyki ekologicznej, przyrodniczej, szczególnie leśnej w szkole podstawowej oraz lokalnym środowisku społecznym,

Cele zajęć:

Studenci powinni skutecznie prowadzić zajęcia edukacyjne, rozbudzać zainteresowania poznawcze oraz wspierać rozwój intelektualny uczniów przez umiejętny dobór metod aktywnych, technik nauczania i środków dydaktycznych, zajęcia praktyczne w terenie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Anderwald D.: Zielony pijar, czyli sztuka „uwodzenia” edukacją przyrodniczo-leśną. Stud. i Mat. CEPL w Rogowie, 1 (20), 2009,

2. Antczak A.: Poradnik edukacji leśnej, CILP, Warszawa, 2003 - 2009,

3. Będkowska H.: Wycieczka do lasu. Poradnik dla nauczycieli, rodziców

i opiekunów. Wyd. Multico, 2005,

4. Chrzanowski T.: ABC edukacji leśnej, CILP, Warszawa, 2007,

5. Chrzanowski T.: Model edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych, Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 18. Zeszyt 47 / 2 / 2016,

6. Czołnik B.: Edukacja leśna różnych grup wiekowych. Wskazówki psychologiczne, merytoryczne i metodyczne. Poradnik Edukacji Leśnej: 14,2004,

7. Grzywacz A.: Edukacja leśna społeczeństwa. Biblioteczka Leśniczego. Z. 138. Wyd. Świat. Warszawa, 2000,

8. Nowacka W., Staniszewski P., Gasek A.: Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa ich aktywności w lesie, Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 18. Zeszyt 47 / 2 / 2016,

9. Poręba-Konopczyńska A.:Współpraca leśnika i nauczyciela w edukacji leśnej. Poradnik Edukacji Leśnej, 14, 2004,

10. Żornaczuk A.: Analiza tablic informacyjnych na ścieżkach dydaktycznych w lasach na tle programu nauczania przyrody w szkołach podstawowych. Studia

i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, cz. 6, 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Chrzanowski T.: Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych

w 2015 roku, Warszawa 2016,

2. Chrzanowski T.: Wytyczne do tworzenia Programu edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie, Warszawa 2003,

3. Czyżewska M.: Las, tajemnica i...szafa. Czy można wprowadzić innowacje do edukacji leśnej? Stud. i Mat. CEPL w Rogowie, Rogów, Zeszyt 15 (1), 2007,

4. Frąckowiak E., Jagodziński A. M.: Dlaczego o lesie w lesie? Stud. i Mat. CEPL w Rogowie, Rogów, Zeszyt 10, 2005,

5. Głuch G.: Edukacja przyrodniczo-leśna i rekreacja dzieci niepełnosprawnych w terenie oraz w salach edukacyjnych. Stud. i Mat. CEPL, Rogów 1 (24), 2010,

6. Gołoś G.: Questing i gry terenowe jako atrakcyjne rekreacyjno-edukacyjne formy aktywności Żornaczuk A. 2000. Analiza tablic informacyjnych na ścieżkach dydaktycznych w lasach na tle programu nauczania przyrody w szkołach podstawowych. Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, cz. 6.na terenach leśnych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, Rogów, R. 15. Zeszyt 34 / 1 / 2013.

7. Mrowińska I., Mrowiński P.: Treści edukacji leśnej oraz ich realizacja. Poradnik Edukacji Leśnej. Z.5. CILP. Warszawa 2003,

8. Terlecka M.: Edukacja Ekologiczna, Wybrane problemy, Krosno 2014, Wydawnictwo Armagraf,

9. Zadura J.: Edukacja i turystyka w Lasach Państwowych, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Warszawa 2013,

10. Zarządzenie Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia

9 maja 2003 roku w sprawie wytycznych prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa w Lasach Państwowych.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu: edukacja ekologiczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)