Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wirusologia z elementami ekologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-WIR
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wirusologia z elementami ekologii
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku Ochrony Środowiska MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W15

OB1_U02

OB1_U09

OB1_U10Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przekazanie studentom elementarnej wiedzy na temat wirusów: ich budowy, systematyki, replikacji oraz roli w różnych ekosystemach.

Pełny opis:

1) definicje i granice życia: wirusy jako struktury z pogranicza biotycznej i abiotycznej przyrody

2) najważniejsze definicje: wirion, zakażenie wirusowe, replikacja wirusowa, latencja, eklipsa, interferencja wirusowa, bakteriofag, cykl lityczny, lizogenia, transdukcja

3) ogólna budowa wirionu: aspekty strukturalne i funkcjonalne

4) elementarny podział wirusów według kryterium rodzaju kwasów nukleinowych w wirionie: wirusy DNA i RNA

5) najważniejsze rodziny wirusów dsDNA i ich przedstawiciele

- budowa wirionu

- scenariusz replikacji wewnątrzkomórkowej

- zakażenie w wymiarze wewnątrzkomórkowym i ogólnoustrojowym

6) najważniejsze rodziny wirusów ssDNA i ich przedstawiciele

7) najważniejsze rodziny wirusów dsRNA i ich przedstawiciele

8) najważniejsze rodziny wirusów ssRNA(-) i ich przedstawiciele

9) najważniejsze rodziny wirusów ssRNA(+) i ich przedstawiciele

10) najważniejsze rodziny wirusów wykorzystujących odwrotną transkryptazę w replikacji i ich przedstawiciele

11) zakażenia wirusowe w kontekście ekologii środowisk naturalnych

12) bakteriofagi jako jeden z fundamentów bioróżnorodności bakterii

Literatura:

Anna Goździcka Józefiak (2019): Wirusologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- student wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych w języku obcym (język angielski) w zakresie ochrony środowiska

- korzysta na poziomie podstawowym z literatury w języku obcym (język angielski)

- stawia poprawne hipotezy dotyczące przyczyn zaistniałych sytuacji/zagrożeń

oparte na logicznych przesłankach

- potrafi pracując w zespole i wykorzystując doświadczenie innych specjalistów

podejmować działania na rzecz ochrony środowiska

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do kolokwium i ustnego referatu: 30 godz.

suma godzin: 60[60/30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

referat (100%) lub kolokwium pisemne (100%)

- ocena ndst (2) - nie zna najważniejszych faktów dotyczących budowy, replikacji i systematyki wirusów oraz ich znaczenia ekologicznego w różnych ekosystemach

- ocena dst (3) - zna najważniejsze fakty dotyczące budowy, replikacji i systematyki wirusów; nieprecyzyjnie określa, jaka jest ich znaczenie ekologiczne w różnych ekosystemach

- ocena db (4) - zna najważniejsze fakty dotyczące budowy, replikacji i systematyki wirusów; precyzyjnie określa, jaka jest ich znaczenie ekologiczne w różnych ekosystemach

- ocena bdb (5) - zna najważniejsze fakty dotyczące budowy, replikacji i systematyki wirusów; precyzyjnie określa, jaka jest ich znaczenie ekologiczne w różnych ekosystemach; wykazuje się pogłębionym rozumieniem zależności pomiędzy zakażeniami wirusowymi a ewolucją bakterii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wyżewski
Prowadzący grup: Zbigniew Wyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wyżewski
Prowadzący grup: Zbigniew Wyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wyżewski
Prowadzący grup: Zbigniew Wyżewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)