Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane problemy edukacji globalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-WPEG
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wybrane problemy edukacji globalnej
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

OB2_K01


Skrócony opis:

Wykład ma na celu ukazanie zasadności prowadzenia edukacji w zakresie przeciwdziałania problemom globalnym. Zaprezentowane zostaną wypracowane w ramach edukacji globalnej postulaty, które mają pomóc w uświadamianiu ludziom ich roli w kształtowaniu lepszej, wspólnej przyszłości dla świata.

Literatura:

1. Baranowski A. (red.), Antropogeniczne zmiany środowiska wobec rozwoju cywilizacji, Gdańsk 1997.

2. Kaniewska M., Klimski M., Edukacja globalna wzmocnieniem procesu budowania solidarnego i sprawiedliwego świata, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 281-294.

3. Kuleta-Hulboj M., Gontarska M., Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, Wrocław 2015.

4. Łepko Z., Antropologia kryzysu ekologicznego, Warszawa 2003.

5. Szczypka T. (red.), Środowisko przyrodnicze wobec zagrożeń antropogenicznych, Sosnowiec 2005.

6. Wiąckowski S. K., Wiąckowska I., Globalne zagrożenia środowiska, Kielce 1998.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student potrafi zidentyfikować i scharakteryzować podstawowe problemy środowiska społeczno-przyrodniczego o charakterze globalnym; zna przyczyny owych zagrożeń i konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego; rozumie konieczność podejmowania systemowych działań, w tym edukacyjnych, na rzecz ochrony środowiska społeczno-przyrodniczego; orientuje się w obcojęzycznej literaturze przedmiotu.

Umiejętności:

Student potrafi rozpoznać przyczyny problemów środowiska społeczno-przyrodniczego, przeanalizować możliwości przeciwdziałania, za pośrednictwem edukacji, poszczególnym problemom i wyprowadzić wnioski z proponowanych rozwiązań; potrafi poddać krytyce metody rozwiązywania zadanego problemu w ochronie środowiska.

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w konwersatorium: 30 godz.

indywidualna analiza tekstów: 15 godz.

przygotowanie do zajęć: 10 godz.

konsultacje: 5 godz.

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi wymienić i scharakteryzować kluczowych problemów środowiska przyrodniczego; nie zna przyczyn i skutków owych zagrożeń; nie dostrzega zależności pomiędzy edukacją a procesem przeciwdziałania problemom globalnym.

- na ocenę 3 (dst): student potrafi wymienić i opisać zasadnicze problemy środowiska społeczno-przyrodniczego, potrafi zdefiniować czym jest kryzys ekologiczny i omówić jego skutki, jednak nie dostrzega możliwości przeciwdziałania, poprzez działania edukacyjne, problemom środowiska naturalnego;

- na ocenę 4 (db): student potrafi zdefiniować czym jest kryzys ekologiczny, omówić jego przyczyny i skutki, potrafi wymienić i wyjaśnić zasadnicze problemy środowiska społeczno-przyrodniczego, zna ich przyczyny i konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego, jednak w niewielkim stopniu dostrzega możliwości przeciwdziałania problemom środowiska naturalnego za pośrednictwem edukacji globalnej;

- na ocenę 5 (bdb): student poprawnie definiuje czym jest kryzys ekologiczny, potrafi omówić jego przyczyny i skutki, bezbłędnie wymienia i charakteryzuje zasadnicze problemy środowiska społeczno-przyrodniczego, zna ich przyczyny i konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego, a ponadto dostrzega możliwości edukacji globalnej w rozwiązywaniu owych problemów.

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi interpretować zadanych tekstów, ocenić i poddać krytyce zawartych w nich informacji, nie potrafi przewidzieć ani ocenić skutków zagrożeń środowiska społeczno-przyrodniczego, nie analizuje oraz nie poddaje ocenie, wypracowanych w ramach edukacji, programów odnoszących się do problemów globalnych;

- na ocenę 3 (dst): student potrafi przeanalizować zadane teksty, ale w niewielkim stopniu umie je zinterpretować i ocenić, nie potrafi przewidzieć ani ocenić skutków zagrożeń środowiska społeczno-przyrodniczego, w niewielkim stopniu analizuje wypracowane, w ramach edukacji, programy odnoszące się do problemów globalnych, jednak nie poddaje ich ocenie;

- na ocenę 4 (db): student analizuje zadane teksty i potrafi odnieść treści do omawianych zagadnień, potrafi przewidzieć i ocenić skalę zagrożeń środowiska społeczno-przyrodniczego, analizuje i poddaje ocenie, wypracowane w ramach edukacji, programy odnoszące się do problemów globalnych;

- na ocenę 5 (bdb): student poprawnie analizuje zadane teksty, potrafi poddać je krytyce i odnieść treści do omawianych zagadnień, potrafi trafnie przewidzieć i ocenić skalę zagrożeń środowiska społeczno-przyrodniczego, bezbłędnie analizuje i poddaje ocenie, wypracowane w ramach edukacji, programy odnoszące się do problemów globalnych;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Klimski
Prowadzący grup: Marcin Klimski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu ukazanie zasadności prowadzenia edukacji w zakresie przeciwdziałania problemom globalnym. Zaprezentowane zostaną wypracowane w ramach edukacji globalnej postulaty, które mają pomóc w uświadamianiu ludziom ich roli w kształtowaniu lepszej, wspólnej przyszłości dla świata.

Literatura:

1. Baranowski A. (red.), Antropogeniczne zmiany środowiska wobec rozwoju cywilizacji, Gdańsk 1997.

2. Kaniewska M., Klimski M., Edukacja globalna wzmocnieniem procesu budowania solidarnego i sprawiedliwego świata, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 281-294.

3. Kuleta-Hulboj M., Gontarska M., Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, Wrocław 2015.

4. Łepko Z., Antropologia kryzysu ekologicznego, Warszawa 2003.

5. Szczypka T. (red.), Środowisko przyrodnicze wobec zagrożeń antropogenicznych, Sosnowiec 2005.

6. Wiąckowski S. K., Wiąckowska I., Globalne zagrożenia środowiska, Kielce 1998.

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)