Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-WPOS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku Ochrony Środowiska MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W10

OB1_W16

OB1_U05

OB1_U11

OB1_K07

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w tematykę prawa ochrony środowiska oraz zapoznanie z podstawowymi definicjami, instytucjami w zakresie prawa ochrony środowiska.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia dotyczące w szczególności:

- wprowadzenia do prawa ochrony środowiska - celu, podstawowych pojęć, źródeł prawa ochrony środowiska,

- roli prawa ochrony środowiska w Konstytucji RP, z uwzględnieniem praw i obowiązków człowieka i obywatela,

- zasad prawa ochrony środowiska,

- udziału społeczeństwa w ochronie środowiska,

- ochronie zasobów środowiska,

- odpowiedzialności w ochronie środowiska,

- organów administracji oraz instytucji ochrony środowiska.

Literatura:

Akty prawne:

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (bieżący stan prawny)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (bieżący stan prawny)

3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (bieżący stan prawny)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (bieżący stan prawny)

5. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (bieżący stan prawny)

Literatura:

M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, wyd. 2, Warszawa 2014,

B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, wyd. 5, Warszawa 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

A. Wiedza

1. Posługuje podstawową terminologią, umożliwiającą opis systemu prawa oraz zna podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę gałęzi prawa ochrony środowiska, rozpoznaje i definiuje zasady prawa ochrony środowiska

3. Identyfikuje instrumenty prawa ochrony środowiska oraz otoczenie instytucjonalne

B. Umiejętności

4. Interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (Analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty, konstruuje proste normy prawne na podstawie przepisów prawa)

5. Potrafi przyporządkować instrumenty prawne do określonego zdarzenia, wskazując rozwiązanie prawne problemu

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

7. Potrafi pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Opis ECTS:

aktywność studenta/nakład pracy:

udział w wykładzie 30

konsultacje 5

praca własna - przygotowanie do zajęć 10

przygotowanie do egzaminu 15

SUMA GODZIN 50

Liczba ECTS 2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

ocena niedost.

A. Wiedza

1. nie operuje podstawową terminologię, umożliwiającą opis systemu prawa oraz nie zna podstawowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody

2. nie posiada podstawowej wiedzy umożliwiającej charakterystykę gałęzi prawa ochrony środowiska, nie rozpoznaje i nie definiuje zasad prawa ochrony środowiska

3. nie identyfikuje podstawowych instrumentów prawa ochrony środowiska oraz otoczenie instytucjonalne

B. Umiejętności

4. Nie potrafi interpretować aktów prawa i na ich podstawie wyciągać poprawnych wniosków

5. Nie potrafi przyporządkować instrumentów prawnych do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Nie ma świadomości znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

7. Nie potrafi pracować indywidualnie oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej

ocena dostateczna:

A. Wiedza

1. Poprawnie operuje kilkoma terminami, umożliwiającymi opis systemu prawa oraz zna kilka podstawowych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę gałęzi prawa ochrony środowiska, rozpoznaje i definiuje trzy zasady prawa ochrony środowiska

3. Identyfikuje trzy podstawowe instrumenty prawa ochrony środowiska oraz potrafi wymienić trzy organy ochrony środowiska

B. Umiejętności

4. Dostatecznie potrafi zinterpretować podstawowe przepisy aktów prawa, posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje akty prawa

5. Dostatecznie potrafi przyporządkować instrumenty prawne do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Ma dostateczną świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska

7. Dostatecznie potrafi pracować indywidualnie oraz współdziałać zespołowo

Ocena dobra:

A. Wiedza

1. Operuje podstawową terminologię, umożliwiającą opis systemu prawa oraz zna podstawowe regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska i ochrony przyrody

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę gałęzi prawa ochrony środowiska, rozpoznaje i definiuje zasady prawa ochrony środowiska

3. Identyfikuje podstawowe instrumenty prawa ochrony środowiska oraz otoczenie instytucjonalne

B. Umiejętności

4. Interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski (Analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty)

5. Dobrze potrafi przyporządkować instrumenty prawne do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Ma świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności

7. Potrafi dobrze pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz potrafi współdziałać w pracy zespołowej

ocena bardzo dobra:

A. Wiedza

1. Sprawnie operuje podstawową terminologię, umożliwiającą opis systemu prawa oraz zna regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska i ochrony przyrody

2. Posiada podstawową wiedzę umożliwiającą charakterystykę gałęzi prawa ochrony środowiska, rozpoznaje i definiuje zasady prawa ochrony środowiska, potrafi powiązać je z instrumentami

3. Identyfikuje podstawowe instrumenty prawa ochrony środowiska oraz otoczenie instytucjonalne

B. Umiejętności

4. Sprawnie interpretuje akty prawa i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski, analizuje akty prawne i posługuje się zbiorami aktów prawnych oraz wyszukuje niezbędne akty, konstruuje proste normy prawne na podstawie przepisów prawa

5. Potrafi prawidłowo zastosować instrumenty prawne do określonego zdarzenia

C. Kompetencje

6. Ma wysoką świadomość znaczenia norm prawnych dla realizacji ochrony środowiska, zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie aspektu prawnego

7. Sprawnie pracuje indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziała w pracy zespołowej, pełniąc w niej różne role

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Makuch-Łyczkowska
Prowadzący grup: Kinga Makuch-Łyczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w tematykę prawa ochrony środowiska oraz zapoznanie z podstawowymi definicjami, instytucjami w zakresie prawa ochrony środowiska.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia dotyczące w szczególności:

- wprowadzenia do prawa ochrony środowiska - celu, podstawowych pojęć, źródeł prawa ochrony środowiska,

- roli prawa ochrony środowiska w Konstytucji RP, z uwzględnieniem praw i obowiązków człowieka i obywatela,

- zasad prawa ochrony środowiska,

- udziału społeczeństwa w ochronie środowiska,

- ochronie zasobów środowiska,

- odpowiedzialności w ochronie środowiska,

- organów administracji oraz instytucji ochrony środowiska.

Literatura:

Akty prawne:

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (bieżący stan prawny)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (bieżący stan prawny)

3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (bieżący stan prawny)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (bieżący stan prawny)

5. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (bieżący stan prawny)

Literatura:

M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, wyd. 2, Warszawa 2014,

B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, wyd. 5, Warszawa 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kinga Makuch-Łyczkowska
Prowadzący grup: Kinga Makuch-Łyczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w tematykę prawa ochrony środowiska oraz zapoznanie z podstawowymi definicjami, instytucjami w zakresie prawa ochrony środowiska.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia dotyczące w szczególności:

- wprowadzenia do prawa ochrony środowiska - celu, podstawowych pojęć, źródeł prawa ochrony środowiska,

- roli prawa ochrony środowiska w Konstytucji RP, z uwzględnieniem praw i obowiązków człowieka i obywatela,

- zasad prawa ochrony środowiska,

- udziału społeczeństwa w ochronie środowiska,

- ochronie zasobów środowiska,

- odpowiedzialności w ochronie środowiska,

- organów administracji oraz instytucji ochrony środowiska.

Literatura:

Akty prawne:

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (bieżący stan prawny)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (bieżący stan prawny)

3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (bieżący stan prawny)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (bieżący stan prawny)

5. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (bieżący stan prawny)

Literatura:

M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, wyd. 2, Warszawa 2014,

B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, wyd. 5, Warszawa 2012

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 2, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ada Szon
Prowadzący grup: Ada Szon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w tematykę prawa ochrony środowiska oraz zapoznanie z podstawowymi definicjami, instytucjami w zakresie prawa ochrony środowiska.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będą zagadnienia dotyczące w szczególności:

- wprowadzenia do prawa ochrony środowiska - celu, podstawowych pojęć, źródeł prawa ochrony środowiska,

- roli prawa ochrony środowiska w Konstytucji RP, z uwzględnieniem praw i obowiązków człowieka i obywatela,

- zasad prawa ochrony środowiska,

- udziału społeczeństwa w ochronie środowiska,

- ochronie zasobów środowiska,

- odpowiedzialności w ochronie środowiska,

- organów administracji oraz instytucji ochrony środowiska.

Literatura:

Akty prawne:

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (bieżący stan prawny)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (bieżący stan prawny)

3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (bieżący stan prawny)

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (bieżący stan prawny)

5. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (bieżący stan prawny)

Literatura:

M. Górski (red.), Prawo ochrony środowiska, wyd. 2, Warszawa 2014,

B. Wierzbowski, B. Rakoczy, Podstawy prawa ochrony środowiska, wyd. 5, Warszawa 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)