Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie konfliktami w ochronie środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-ZKOS Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie konfliktami w ochronie środowiska
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W08

OB1_W10

OB1_U04

OB1_U05

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie sporów o ochronę dóbr natury w kontekście społecznych relacji i konfliktów. Tłem dla zajęć są aspekty prawne wynikające z konwencji z Aarhus oraz idea tzw. „demokracji środowiskowej”. Słuchacze po zajęciach będą znali przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, będą umieli rozpoznać sytuacje potencjalnie konfliktowe, będą wiedzieli jakie są metody rozwiązywania konfliktów związanych ze środowiskiem oraz znali zasady dotyczące prowadzenia konsultacji społecznych przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych. W trakcie warsztatu będą mogli przećwiczyć podstawowe umiejętności komunikacyjne i techniki negocjacyjne. tematy ogólne:

1. Demokracja środowiskowa, zarządzanie środowiskiem i zrównoważonym rozwojem.

2. Przepisy prawa krajowego i międzynarodowego.

3. Konflikty społeczne i ekologiczne (aspekty teoretyczne).

4. Mapowanie, diagnozowanie konfliktów.

5. Analiza przypadków (symulacje).

6. Sposoby rozwiązywania konfliktów (negocjacje).

Pełny opis:

1.Infrastruktura i środowisko przyrodnicze i społeczne. Spory o ochronę dóbr natury. Spory o sąsiedztwo z przedsięwzięciem. „Demokracja środowiskowa”. Konsultacje podejmującego decyzję. Program promocyjno-konsultacyjny inwestora.

2. Konflikt. Co to jest konflikt, rodzaje konfliktów, model kluczowych umiejętności mających znaczenie dla przebiegu konfliktu, przyczyny konfliktu

3. Tworzenie mapy konfliktu: Beneficjenci, poszkodowani i interwenienci. Interesy uczestników postępowania decyzyjnego. Konflikty: danych, relacji, interesów i wartości. Zasięg obszarowy konfliktu. Możliwe scenariusze konfliktów

4.Analiza danych, diagnoza: badanie opinii publicznej. Rola socjologów i wprowadzenie do metodologii badań społecznych

5.Dylematy zrównoważonego rozwoju (analizy przypadków)

6.Negocjacje problemowe (1) Odchodzenie od NIE. Działania na zasadzie "wygrana-wygrana" - rola negocjacji problemowych: kwestie, pozycje, interesy; ustalenia proceduralne.

7.Negocjacje problemowe (2) Fazy negocjacji w strategii problemowej, konsekwencje

8.Działania promocyjno – komunikacyjne. Komunikacja: informowanie, konsultowanie i angażowanie zainteresowanych grup społecznych. Techniki działań komunikacyjnych. Przykład: program promocyjno – konsultacyjny w związku z modernizacją gospodarki ściekowej dla Warszawy

9.„Twoja opinia jest dla nas ważna”: czyli narzędzia konsultacji społecznych. Kanały wymiany informacji, rola Internetu, badania opinii publicznej, world cafe, clearing house.

Literatura:

1) Tekst „Konwencji z Aarhus” http://ec.europa.eu/environment/aarhus/ (z dnia 1.05.2010)

polskie tłumaczenie: http://www.kp.org.pl/pdf/prawo/konw_aarhus.htm.

2) USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

http://lex.pl/serwis/du/2008/1227.htm.

3) Jendrośka J., Bar M. (red.). 2008. Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław.

4) Długosz D., Wygnański J.J. 2005. Obywatele współdecydują: przewodnik po partycypacji społecznej. Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.

5) Matczak P. 1996. Społeczne uwarunkowania eliminacji syndromu NIMBY, w: Cichocki R. (red.), Podmiotowość społeczności lokalnej. Wyd. UAM, Poznań.

6) Chełpa S., Witkowski T. 1995. Psychologia konfliktów: praktyka radzenia sobie ze sporami. WSiP, Warszawa.

7) Ury W. 1998. Odchodząc od nie – negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. PWE, Warszawa.

8). Iwińska, K., M. Troszyński. 2014. "Infrastructural investments decision making processes within environmental democracy", TRANSFORMACJE: an interdisciplinary journal; 1-2 (80 -81).

9) Arnstein, Sherry R. Drabina Społecznej Partycypacji, Magazyn Amerykańskiego Instytutu Planistów, 1969, tłum. Łukasz Stępnik

10) Dubel A. , 2013. Metody rozwiązywania konfliktów ekologicznych na obszarach Natura 2000, Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych Wrocław, Kraków.

11) Derwich P., K. Iwińska. 2010. „Konsultacje społeczne - przymus czy wsparcie realizacji inwestycji?” w: „Jak projektować i prowadzić działania informacyjno-konsultacyjne na obszarach chronionych?” red. M. Grodzińska-Jurczak i M. Tarabuła-Fiertak, Kraków

Dodatkowo:

https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Krolikowska/publication/272566027_Metody_rozwiazywania_konfliktow_na_obszarach_Natura_2000/links/559f80f308ae02b96ae6055d/Metody-rozwiazywania-konfliktow-na-obszarach-Natura-2000.pdf

http://natura2000.org.pl/e-szkolenia/e11-spoleczenstwo-obywatelskie-2/

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu procesu uczenia Student powinien:

1.) potrafić zidentyfikować potencjalne konflikty zwiazane z ochroną środowiska,

2.) potrafić przeanalizować i opisać w sposób syntetyczny strukturę danego konfliktu, zidentyfikować przyczyny, strony konfliktu, stanowiska oraz zaplanować efektywne formy komunikacji,

3.) potrafić zaplanować etapy konsultacji społecznych,

4.) znać i rozumieć różnicę pomiędzy różnymi typami rozwiązywania sporów oraz procesów komunikacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są za:

1.) realizację prac pisemnych, podlegających konsultacji w trakcie całego cyklu zajęć

Prace pisemne oceniane są pod względem adekwatności przedstawionych treści do zadanego tematu, wykorzystania źródeł i materiałów prezentowanych w trakcie wykładu, umiejętności syntetycznego przedstawienia opisywanych zagadnień, wyciągania odpowiednich wniosków, przejrzystości przekazu i formy graficznej

2.) aktywność w trakcie zajęć,

Oceniane na podstawie przedstawionych przez studentów w trakcie zajęć prezentacjach, przygotowaniu materiałów oraz uczestnictwie w zadaniach (grach, symulacjach, itp) prowadzonych w trakcie zajęć.

).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Cwiczenia 2, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład 2, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dzwonkowska, Katarzyna Iwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Iwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Cwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Wykład 2 - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie sporów o ochronę dóbr natury w kontekście społecznych relacji i konfliktów. Tłem dla zajęć są aspekty prawne wynikające z konwencji z Aarhus oraz idea tzw. „demokracji środowiskowej”. Słuchacze po zajęciach będą znali przepisy prawa polskiego i międzynarodowego, będą umieli rozpoznać sytuacje potencjalnie konfliktowe, będą wiedzieli jakie są metody rozwiązywania konfliktów związanych ze środowiskiem oraz znali zasady dotyczące prowadzenia konsultacji społecznych przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych. W trakcie warsztatu będą mogli przećwiczyć podstawowe umiejętności komunikacyjne i techniki negocjacyjne. tematy ogólne:

1. Demokracja środowiskowa, zarządzanie środowiskiem i zrównoważonym rozwojem.

2. Przepisy prawa krajowego i międzynarodowego.

3. Konflikty społeczne i ekologiczne (aspekty teoretyczne).

4. Mapowanie, diagnozowanie konfliktów.

5. Analiza przypadków (symulacje).

6. Sposoby rozwiązywania konfliktów (negocjacje).

Pełny opis:

1.Infrastruktura i środowisko przyrodnicze i społeczne. Spory o ochronę dóbr natury. Spory o sąsiedztwo z przedsięwzięciem. „Demokracja środowiskowa”. Konsultacje podejmującego decyzję. Program promocyjno-konsultacyjny inwestora.

2. Konflikt. Co to jest konflikt, rodzaje konfliktów, model kluczowych umiejętności mających znaczenie dla przebiegu konfliktu, przyczyny konfliktu

3. Tworzenie mapy konfliktu: Beneficjenci, poszkodowani i interwenienci. Interesy uczestników postępowania decyzyjnego. Konflikty: danych, relacji, interesów i wartości. Zasięg obszarowy konfliktu. Możliwe scenariusze konfliktów

4.Analiza danych, diagnoza: badanie opinii publicznej. Rola socjologów i wprowadzenie do metodologii badań społecznych

5.Dylematy zrównoważonego rozwoju (analizy przypadków)

6.Negocjacje problemowe (1) Odchodzenie od NIE. Działania na zasadzie "wygrana-wygrana" - rola negocjacji problemowych: kwestie, pozycje, interesy; ustalenia proceduralne.

7.Negocjacje problemowe (2) Fazy negocjacji w strategii problemowej, konsekwencje

8.Działania promocyjno – komunikacyjne. Komunikacja: informowanie, konsultowanie i angażowanie zainteresowanych grup społecznych. Techniki działań komunikacyjnych. Przykład: program promocyjno – konsultacyjny w związku z modernizacją gospodarki ściekowej dla Warszawy

9.„Twoja opinia jest dla nas ważna”: czyli narzędzia konsultacji społecznych. Kanały wymiany informacji, rola Internetu, badania opinii publicznej, world cafe, clearing house.

Literatura:

1) Tekst „Konwencji z Aarhus” http://ec.europa.eu/environment/aarhus/ (z dnia 1.05.2010)

polskie tłumaczenie: http://www.kp.org.pl/pdf/prawo/konw_aarhus.htm.

2) USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

http://lex.pl/serwis/du/2008/1227.htm.

3) Jendrośka J., Bar M. (red.). 2008. Wspólnotowe prawo ochrony środowiska i jego implementacja w Polsce trzy lata po akcesji. Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław.

4) Długosz D., Wygnański J.J. 2005. Obywatele współdecydują: przewodnik po partycypacji społecznej. Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.

5) Matczak P. 1996. Społeczne uwarunkowania eliminacji syndromu NIMBY, w: Cichocki R. (red.), Podmiotowość społeczności lokalnej. Wyd. UAM, Poznań.

6) Chełpa S., Witkowski T. 1995. Psychologia konfliktów: praktyka radzenia sobie ze sporami. WSiP, Warszawa.

7) Ury W. 1998. Odchodząc od nie – negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. PWE, Warszawa.

8). Iwińska, K., M. Troszyński. 2014. "Infrastructural investments decision making processes within environmental democracy", TRANSFORMACJE: an interdisciplinary journal; 1-2 (80 -81).

9) Arnstein, Sherry R. Drabina Społecznej Partycypacji, Magazyn Amerykańskiego Instytutu Planistów, 1969, tłum. Łukasz Stępnik

10) Dubel A. , 2013. Metody rozwiązywania konfliktów ekologicznych na obszarach Natura 2000, Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych Wrocław, Kraków.

11) Derwich P., K. Iwińska. 2010. „Konsultacje społeczne - przymus czy wsparcie realizacji inwestycji?” w: „Jak projektować i prowadzić działania informacyjno-konsultacyjne na obszarach chronionych?” red. M. Grodzińska-Jurczak i M. Tarabuła-Fiertak, Kraków

Dodatkowo:

https://www.researchgate.net/profile/Karolina_Krolikowska/publication/272566027_Metody_rozwiazywania_konfliktow_na_obszarach_Natura_2000/links/559f80f308ae02b96ae6055d/Metody-rozwiazywania-konfliktow-na-obszarach-Natura-2000.pdf

http://natura2000.org.pl/e-szkolenia/e11-spoleczenstwo-obywatelskie-2/

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Cwiczenia 2, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład 2, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Dzwonkowska, Katarzyna Iwińska
Prowadzący grup: Katarzyna Iwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cwiczenia 2 - Zaliczenie na ocenę
Wykład 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.