Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka w naukach o środowisku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-ZMI
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka w naukach o środowisku
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku Ochrony Środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W11

OB1_U06

OB1_K03

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studenta z metodyką badań statystycznych oraz zastosowanie w trakcie badań naukowych podstawowych metod statystycznych.

Stosowane metody dydaktyczne

 Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

 Ćwiczenia analiza danych w postaci rozwiązywania zadań statystycznych, prezentacje multimedialne

Ćwiczenia kończą się kolokwium, na którym sprawdzana jest praktyczna umiejętność rozwiązywania zadanego problemu statystycznego. Po zaliczeniu części praktycznej następuje egzamin.

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest zapoznaniu się z podstawowymi metodami statystycznym. W części ćwiczeniowej będzie realizowany w oparciu o zajęcia praktyczne:

• Statystyka opisowa w tym: zapoznanie się ze skalami pomiarowymi, wprowadzenie do statystyki opisowej, miary tendencji centralnej i miary rozproszenia i analiza zmienności.

• Analiza rozkładu z próby, miary asymetrii rozkładu

• Statystyka indukcyjna w tym: etapy realizacji badania naukowego, zasady formułowania celów naukowych, hipotez statystycznych, weryfikacja hipotez, Błędy I i II rodzaju.

• parametryczne i nieparametryczne metody statystyczne (m.in. testy t-studenta, ANOVA, MNOVA, testy dla frakcji)

• prosta i wielozmiennowa analiza regresji, test Chi2,

• Wielozmiennowe analizy danych w tym: analiza dendrogramów, analiza skupień i analiza faktorów

Poza wiedzą dotyczącą zastosowania wymienionych metod, nacisk położony zostanie również na kwestię warunków, w których analizy danego rodzaju wolno jest wykonać. Położony jest również nacisk na interpretację wyników oraz sposoby prezentacji rezultatów analiz statystycznych.

W trakcie kursu student zapoznaje się z wnioskowaniem statystycznym wykorzystując odpowiednie testy statystyczne (test t-Studenta, jedno i wieloczynnikowa analiza wariancji, test Manna-Whitneya, Wilcoxona Kruskala Walisa, korelacja i regresja prostoliniowa, test Chi 2 ). Wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy typowe dla nauk biologicznych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Stosuje na poziomie podstawowym metody statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych. Potrafi przeprowadzać analizę informacji statystycznej pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski. Potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach. Posługuje się podstawowymi metodami statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi. Potrafi przeprowadzić testy statystyczne. Prawidłowo interpretuje dane empiryczne oraz formułuje odpowiednie wnioski.

Literatura:

Literatura uzupełniająca

1. Byrkit DR, Statistics today – a comprahensive introduction. Cummings Publ. Comp. 1987.

2. Marek T, Analiza skupień w badaniach empirycznych – Metody SAHN. PWN, 1989.

3. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, 2016

4. Blalock H., Statystyka dla socjologów, PWN, 1977.

5. Stanisz A. Biostatystyka, Wyd. UJ, 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W zakresie wiedzy:

Po ukończeniu kursu student rozumie znaczenie metod statystycznych i numerycznych dla opisu i interpretacji zjawisk i procesów biologicznych.

Posługuje się podstawowymi metodami statystycznymi i technikami informatycznymi do opisu zjawisk i analizy danych.

Rozumie znaczenie badań metod statystycznych w wyjaśnianiu podłoża procesów biologicznych.

Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.

W zakresie umiejętności:

Umie sformułować hipotezy statystyczne i poprawnie konstruować problem badawczy i weryfikować hipotezy statystyczne.

Umie zaplanować i przeprowadzić zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Stosuje na poziomie podstawowym metody statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych. Potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach

Wykazuje umiejętność rozwiązywania zadań i problemów statystycznych przy zastosowaniu odpowiednich wzorów statystycznych.

Posługuje się podstawowymi metodami statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi adekwatnymi do stawianych problemów naukowych

Potrafi przeprowadzać analizę informacji pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski

W zakresie kompetencji społecznych:

Student konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na podstawach empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów biologicznych.

Wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach.

Potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie analizy swoich umiejętności, postaw i działań

ECTS 3 (1ECTS=30h]

zadanie 1: aktywne uczestnictwo w zajęciach- 30h

zadanie 2: przygotowanie do egzaminy - 60h

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin na ocenę test. Zaliczenie ćwiczeń na ocenę, kolokwium/zaliczenie praktyczne.

Efekty kształcenia są weryfikowane w formie egzaminu pisemnego, który sprawdza rozumienie działania narzędzi statystycznych, umiejętność poprawnego przeprowadzenia wnioskowania statystycznego, a także oceny takiego wnioskowania.

Egzamin odbywa się w postaci testu jednokrotnego wyboru i zwiera informacje przekazane w trakcie wykładów.

W celu zaliczenia przedmiotu student powinien uzyskać, co najmniej 50% z maksymalnej liczby punktów wynikających z testu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w trakcie egzaminu jest zmienna (zależna od liczby pytań) i będzie podawana do wiadomości studentów w każdym roku akademickim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szostek
Prowadzący grup: Krzysztof Szostek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3att8jlCVoCfRMqQUgioOvhdXxh6SbDIBy3dN2_yjhuj81%40thread.tacv2/conversations?groupId=268016f4-3d45-4f54-8ff3-287d408ae0c2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studenta z metodyką badań statystycznych oraz zastosowanie w trakcie badań naukowych podstawowych metod statystycznych.

Stosowane metody dydaktyczne

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

Ćwiczenia analiza danych w postaci rozwiązywania zadań statystycznych, prezentacje multimedialne

Ćwiczenia kończą się kolokwium, na którym sprawdzana jest praktyczna umiejętność rozwiązywania zadanego problemu statystycznego. Po zaliczeniu części praktycznej następuje egzamin.

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest zapoznaniu się z podstawowymi metodami statystycznym. W części ćwiczeniowej będzie realizowany w oparciu o zajęcia praktyczne:

• Statystyka opisowa w tym: zapoznanie się ze skalami pomiarowymi, wprowadzenie do statystyki opisowej, miary tendencji centralnej i miary rozproszenia i analiza zmienności.

• Analiza rozkładu z próby, miary asymetrii rozkładu

• Statystyka indukcyjna w tym: etapy realizacji badania naukowego, zasady formułowania celów naukowych, hipotez statystycznych, weryfikacja hipotez, Błędy I i II rodzaju.

• parametryczne i nieparametryczne metody statystyczne (m.in. testy t-studenta, ANOVA, MNOVA, testy dla frakcji)

• prosta i wielozmiennowa analiza regresji, test Chi2,

• Wielozmiennowe analizy danych w tym: analiza dendrogramów, analiza skupień i analiza faktorów

Poza wiedzą dotyczącą zastosowania wymienionych metod, nacisk położony zostanie również na kwestię warunków, w których analizy danego rodzaju wolno jest wykonać. Położony jest również nacisk na interpretację wyników oraz sposoby prezentacji rezultatów analiz statystycznych.

W trakcie kursu student zapoznaje się z wnioskowaniem statystycznym wykorzystując odpowiednie testy statystyczne (test t-Studenta, jedno i wieloczynnikowa analiza wariancji, test Manna-Whitneya, Wilcoxona Kruskala Walisa, korelacja i regresja prostoliniowa, test Chi 2 ). Wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy typowe dla nauk biologicznych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Stosuje na poziomie podstawowym metody statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych. Potrafi przeprowadzać analizę informacji statystycznej pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski. Potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach. Posługuje się podstawowymi metodami statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi. Potrafi przeprowadzić testy statystyczne. Prawidłowo interpretuje dane empiryczne oraz formułuje odpowiednie wnioski. Wykazuje podstawową znajomość posługiwania się programami statystycznymi.

Literatura:

Literatura uzupełniająca

1. Byrkit DR, Statistics today – a comprahensive introduction. Cummings Publ. Comp. 1987.

2. Marek T, Analiza skupień w badaniach empirycznych – Metody SAHN. PWN, 1989.

3. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, 2016

4. Blalock H., Statystyka dla socjologów, PWN, 1977.

5. Stanisz A. Biostatystyka, Wyd. UJ, 2005

Wymagania wstępne:

Student powinien znać podstawy matematyki oraz mieć podstawową wiedzę z zakresu biologii populacyjnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szostek
Prowadzący grup: Krzysztof Szostek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3att8jlCVoCfRMqQUgioOvhdXxh6SbDIBy3dN2_yjhuj81%40thread.tacv2/conversations?groupId=268016f4-3d45-4f54-8ff3-287d408ae0c2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studenta z metodyką badań statystycznych oraz zastosowanie w trakcie badań naukowych podstawowych metod statystycznych.

Stosowane metody dydaktyczne

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

Ćwiczenia analiza danych w postaci rozwiązywania zadań statystycznych, prezentacje multimedialne

Ćwiczenia kończą się kolokwium, na którym sprawdzana jest praktyczna umiejętność rozwiązywania zadanego problemu statystycznego. Po zaliczeniu części praktycznej następuje egzamin.

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest zapoznaniu się z podstawowymi metodami statystycznym. W części ćwiczeniowej będzie realizowany w oparciu o zajęcia praktyczne:

• Statystyka opisowa w tym: zapoznanie się ze skalami pomiarowymi, wprowadzenie do statystyki opisowej, miary tendencji centralnej i miary rozproszenia i analiza zmienności.

• Analiza rozkładu z próby, miary asymetrii rozkładu

• Statystyka indukcyjna w tym: etapy realizacji badania naukowego, zasady formułowania celów naukowych, hipotez statystycznych, weryfikacja hipotez, Błędy I i II rodzaju.

• parametryczne i nieparametryczne metody statystyczne (m.in. testy t-studenta, ANOVA, MNOVA, testy dla frakcji)

• prosta i wielozmiennowa analiza regresji, test Chi2,

• Wielozmiennowe analizy danych w tym: analiza dendrogramów, analiza skupień i analiza faktorów

Poza wiedzą dotyczącą zastosowania wymienionych metod, nacisk położony zostanie również na kwestię warunków, w których analizy danego rodzaju wolno jest wykonać. Położony jest również nacisk na interpretację wyników oraz sposoby prezentacji rezultatów analiz statystycznych.

W trakcie kursu student zapoznaje się z wnioskowaniem statystycznym wykorzystując odpowiednie testy statystyczne (test t-Studenta, jedno i wieloczynnikowa analiza wariancji, test Manna-Whitneya, Wilcoxona Kruskala Walisa, korelacja i regresja prostoliniowa, test Chi 2 ). Wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy typowe dla nauk biologicznych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Stosuje na poziomie podstawowym metody statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych. Potrafi przeprowadzać analizę informacji statystycznej pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski. Potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach. Posługuje się podstawowymi metodami statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi. Potrafi przeprowadzić testy statystyczne. Prawidłowo interpretuje dane empiryczne oraz formułuje odpowiednie wnioski. Wykazuje podstawową znajomość posługiwania się programami statystycznymi.

Literatura:

Literatura uzupełniająca

1. Byrkit DR, Statistics today – a comprahensive introduction. Cummings Publ. Comp. 1987.

2. Marek T, Analiza skupień w badaniach empirycznych – Metody SAHN. PWN, 1989.

3. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, 2016

4. Blalock H., Statystyka dla socjologów, PWN, 1977.

5. Stanisz A. Biostatystyka, Wyd. UJ, 2005

Wymagania wstępne:

Student powinien znać podstawy matematyki oraz mieć podstawową wiedzę z zakresu biologii populacyjnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szostek
Prowadzący grup: Krzysztof Szostek
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3att8jlCVoCfRMqQUgioOvhdXxh6SbDIBy3dN2_yjhuj81%40thread.tacv2/conversations?groupId=268016f4-3d45-4f54-8ff3-287d408ae0c2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem modułu jest zapoznanie studenta z metodyką badań statystycznych oraz zastosowanie w trakcie badań naukowych podstawowych metod statystycznych.

Stosowane metody dydaktyczne

Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,

Ćwiczenia analiza danych w postaci rozwiązywania zadań statystycznych, prezentacje multimedialne

Ćwiczenia kończą się kolokwium, na którym sprawdzana jest praktyczna umiejętność rozwiązywania zadanego problemu statystycznego. Po zaliczeniu części praktycznej następuje egzamin.

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest zapoznaniu się z podstawowymi metodami statystycznym. W części ćwiczeniowej będzie realizowany w oparciu o zajęcia praktyczne:

• Statystyka opisowa w tym: zapoznanie się ze skalami pomiarowymi, wprowadzenie do statystyki opisowej, miary tendencji centralnej i miary rozproszenia i analiza zmienności.

• Analiza rozkładu z próby, miary asymetrii rozkładu

• Statystyka indukcyjna w tym: etapy realizacji badania naukowego, zasady formułowania celów naukowych, hipotez statystycznych, weryfikacja hipotez, Błędy I i II rodzaju.

• parametryczne i nieparametryczne metody statystyczne (m.in. testy t-studenta, ANOVA, MNOVA, testy dla frakcji)

• prosta i wielozmiennowa analiza regresji, test Chi2,

• Wielozmiennowe analizy danych w tym: analiza dendrogramów, analiza skupień i analiza faktorów

Poza wiedzą dotyczącą zastosowania wymienionych metod, nacisk położony zostanie również na kwestię warunków, w których analizy danego rodzaju wolno jest wykonać. Położony jest również nacisk na interpretację wyników oraz sposoby prezentacji rezultatów analiz statystycznych.

W trakcie kursu student zapoznaje się z wnioskowaniem statystycznym wykorzystując odpowiednie testy statystyczne (test t-Studenta, jedno i wieloczynnikowa analiza wariancji, test Manna-Whitneya, Wilcoxona Kruskala Walisa, korelacja i regresja prostoliniowa, test Chi 2 ). Wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy typowe dla nauk biologicznych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Stosuje na poziomie podstawowym metody statystyczne do opisu zjawisk i analizy danych. Potrafi przeprowadzać analizę informacji statystycznej pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski. Potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach. Posługuje się podstawowymi metodami statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi. Potrafi przeprowadzić testy statystyczne. Prawidłowo interpretuje dane empiryczne oraz formułuje odpowiednie wnioski. Wykazuje podstawową znajomość posługiwania się programami statystycznymi.

Literatura:

Literatura uzupełniająca

1. Byrkit DR, Statistics today – a comprahensive introduction. Cummings Publ. Comp. 1987.

2. Marek T, Analiza skupień w badaniach empirycznych – Metody SAHN. PWN, 1989.

3. Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, 2016

4. Blalock H., Statystyka dla socjologów, PWN, 1977.

5. Stanisz A. Biostatystyka, Wyd. UJ, 2005

Wymagania wstępne:

Student powinien znać podstawy matematyki oraz mieć podstawową wiedzę z zakresu biologii populacyjnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)