Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zoologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-ZOOS
Kod Erasmus / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zoologia stosowana
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku Ochrony Środowiska MONITORING
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB1_W08

OB1_W10

OB1_U05

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: gatunek ludzki od początku swego istnienia jest bardzo ściśle powiązany ze światem zwierząt. Celem zajęć jest możliwie pełne przedstawienie gatunków zwierząt ważnych dla nas z przyczyn gospodarczych, zdrowotnych, kulturowych i innych. Szczególną uwagę poświęcimy pasożytom człowieka i zwierząt udomowionych, szkodnikom upraw, zwierzętom jadowitym, drapieżnym i innym.

Wymagania wstępne: ogólna wiedza z zakresu biologii i zoologii uzyskana w toku I - III roku studiów.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.pasożytnicze i chorobotwórcze jednokomórkowce zwierzęce;

2.bezkręgowce jako źródło pokarmu;

3.pasożytnicze tasiemce i przywry; cykle rozwojowe;

4.nicienie jako pasożyty roślin, zwierząt i człowieka;

5.owady wykorzystywane gospodarczo (pszczoły, jedwabniki);

6.7.owadzie szkodniki lasów, upraw, magazynów;

8.owady synantropijne i ich rola epidemiologiczna;

9.stawonogi jadowite i niebezpieczne dla zdrowia;

10.gospodarcze znaczenie małży, ślhttps://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_prac/indeximaków i głowonogów;

11.kręgowce zmiennocieplne i ich wykorzystanie;

12.historia udomowienia wybranych gatunków ptaków i ssaków;

13.zwierzęta udomowione w kulturze i cywilizacji;

14.humanitarne relacje człowieka i zwierząt; ustawa o ochronie praw zwierząt.

Literatura:

Literatura:

Kawecki Z. 1982 – Zoologia stosowana. PWN Warszawa, 670pp.

Deryło A.(red.) 2002 - Parazytologia i akaro-entomologia medyczna. PWN Warszawa, 506pp.

Żółtowski Z. (red.) 1976 - Arachno- entomologia lekarska. PZWL, Warszawa, 410pp.

Wilkaniec B. (red.) 2010 - Entomologia szczegółowa. PWRiL, 388 pp.

Jura Cz. 1997 (i inne wyd.) – Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN Warszawa, 203pp.

Rajski A. 1983 – Zoologia. t. 1/2. PWN Warszawa, 589+620pp.

Dobrowolski K.A., Klimaszewski S.M., Szelęgiewicz H. 1974 – Zoologia. WSiP Warszawa, 680pp.

Grabda E. (red.) 1972 – Zoologia, bezkręgowce, t. 1/2. PWN Warszawa, 730+532pp.

Hempel-Zawitkowska J. 1995, 2004, 2007 – Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN Warszawa 396pp.

Przydatne wydawnictwa encyklopedyczne:

Encyklopedia biologiczna, t. I –XIII, 1998-2000 – Agencja Publ. Wydaw. OPRES, Kraków.

Jura Cz., Krzanowska H. 1992 (i inne wyd.) - Leksykon biologiczny. Warszawa, Wyd. Wiedza Powszechna., 793 pp.

Mały słownik zoologiczny. Bezkręgowce 1976. WP Warszawa, 454pp.

Biologia. Encyklopedia szkolna WSiP, 2005 – Warszawa, WSiP S.A., 1044pp.

Tablice biologiczne 1994-2008 – Wyd. Adamantan, 490 pp.

http://pl.wikipedia.org, http://en.wikipedia.org

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 0-30 godz.

Przygotowanie prezentacji: 30 - 60 godz.

przygotowanie do zaliczenia: 30-60 godz.

Suma godzin (średnio): 60 [60/30(25)=2]

Liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny, tematyczne prezentacje studenckie połączone z dyskusją, wykład powiązany z demonstracją, film dokumentalny. Metody oceny: warunkiem zaliczenia jest przygotowanie 1-2 prezentacji na wskazany przez prowadzącego temat, oraz zaliczenie końcowego sprawdzianu obejmującego całość tematyki zajęć.

W ocenie prezentacji uwzględnia się klarowność przedstawienia, zgodność z tematem, odpowiednie proporcje tekstu i ilustracji, umiejętność korzystania ze źródeł, referowanie a nie czytanie tekstu w prezentowanych slajdach i in.

Poprawne odpowiedzi na 51-60% pytań w teście sprawdzającym - ocena dst, 61-70% - ocena dobra, 71-100% - ocena bdb, odpowiedzi poprawne 0 - 50% - ocena ndst.

Dopuszcza się dwie (2) nieusprawiedliwione nieobecności po upływie okresu rejestracji. Usprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 5 zajęciach (10 godz.) może również skutkować niezaliczeniem przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Karaban
Prowadzący grup: Kamil Karaban
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a37e8254459cd49b9aa67dce9719aa961%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=cc85d3b4-cf4b-49eb-b10b-4f24dd592d82&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: gatunek ludzki od początku swego istnienia jest bardzo ściśle powiązany ze światem zwierząt. Celem zajęć jest możliwie pełne przedstawienie gatunków zwierząt ważnych dla nas z przyczyn gospodarczych, zdrowotnych, kulturowych i innych. Szczególną uwagę poświęcimy pasożytom człowieka i zwierząt udomowionych, szkodnikom upraw, zwierzętom jadowitym, drapieżnym i innym.

Wymagania wstępne: ogólna wiedza z zakresu biologii i zoologii uzyskana w toku I - III roku studiów.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.pasożytnicze i chorobotwórcze jednokomórkowce zwierzęce;

2.bezkręgowce jako źródło pokarmu;

3.pasożytnicze tasiemce i przywry; cykle rozwojowe;

4.nicienie jako pasożyty roślin, zwierząt i człowieka;

5.owady wykorzystywane gospodarczo (pszczoły, jedwabniki);

6.7.owadzie szkodniki lasów, upraw, magazynów;

8.owady synantropijne i ich rola epidemiologiczna;

9.stawonogi jadowite i niebezpieczne dla zdrowia;

10.gospodarcze znaczenie małży, ślhttps://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_prac/indeximaków i głowonogów;

11.kręgowce zmiennocieplne i ich wykorzystanie;

12.historia udomowienia wybranych gatunków ptaków i ssaków;

13.zwierzęta udomowione w kulturze i cywilizacji;

14.humanitarne relacje człowieka i zwierząt; ustawa o ochronie praw zwierząt.

Literatura:

Literatura:

Kawecki Z. 1982 – Zoologia stosowana. PWN Warszawa, 670pp.

Deryło A.(red.) 2002 - Parazytologia i akaro-entomologia medyczna. PWN Warszawa, 506pp.

Żółtowski Z. (red.) 1976 - Arachno- entomologia lekarska. PZWL, Warszawa, 410pp.

Wilkaniec B. (red.) 2010 - Entomologia szczegółowa. PWRiL, 388 pp.

Jura Cz. 1997 (i inne wyd.) – Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN Warszawa, 203pp.

Rajski A. 1983 – Zoologia. t. 1/2. PWN Warszawa, 589+620pp.

Dobrowolski K.A., Klimaszewski S.M., Szelęgiewicz H. 1974 – Zoologia. WSiP Warszawa, 680pp.

Grabda E. (red.) 1972 – Zoologia, bezkręgowce, t. 1/2. PWN Warszawa, 730+532pp.

Hempel-Zawitkowska J. 1995, 2004, 2007 – Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN Warszawa 396pp.

Przydatne wydawnictwa encyklopedyczne:

Encyklopedia biologiczna, t. I –XIII, 1998-2000 – Agencja Publ. Wydaw. OPRES, Kraków.

Jura Cz., Krzanowska H. 1992 (i inne wyd.) - Leksykon biologiczny. Warszawa, Wyd. Wiedza Powszechna., 793 pp.

Mały słownik zoologiczny. Bezkręgowce 1976. WP Warszawa, 454pp.

Biologia. Encyklopedia szkolna WSiP, 2005 – Warszawa, WSiP S.A., 1044pp.

Tablice biologiczne 1994-2008 – Wyd. Adamantan, 490 pp.

http://pl.wikipedia.org, http://en.wikipedia.org

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Karaban
Prowadzący grup: Kamil Karaban
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a37e8254459cd49b9aa67dce9719aa961%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=cc85d3b4-cf4b-49eb-b10b-4f24dd592d82&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: gatunek ludzki od początku swego istnienia jest bardzo ściśle powiązany ze światem zwierząt. Celem zajęć jest możliwie pełne przedstawienie gatunków zwierząt ważnych dla nas z przyczyn gospodarczych, zdrowotnych, kulturowych i innych. Szczególną uwagę poświęcimy pasożytom człowieka i zwierząt udomowionych, szkodnikom upraw, zwierzętom jadowitym, drapieżnym i innym.

Wymagania wstępne: ogólna wiedza z zakresu biologii i zoologii uzyskana w toku I - III roku studiów.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.pasożytnicze i chorobotwórcze jednokomórkowce zwierzęce;

2.bezkręgowce jako źródło pokarmu;

3.pasożytnicze tasiemce i przywry; cykle rozwojowe;

4.nicienie jako pasożyty roślin, zwierząt i człowieka;

5.owady wykorzystywane gospodarczo (pszczoły, jedwabniki);

6.7.owadzie szkodniki lasów, upraw, magazynów;

8.owady synantropijne i ich rola epidemiologiczna;

9.stawonogi jadowite i niebezpieczne dla zdrowia;

10.gospodarcze znaczenie małży, ślhttps://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_prac/indeximaków i głowonogów;

11.kręgowce zmiennocieplne i ich wykorzystanie;

12.historia udomowienia wybranych gatunków ptaków i ssaków;

13.zwierzęta udomowione w kulturze i cywilizacji;

14.humanitarne relacje człowieka i zwierząt; ustawa o ochronie praw zwierząt.

Literatura:

Literatura:

Kawecki Z. 1982 – Zoologia stosowana. PWN Warszawa, 670pp.

Deryło A.(red.) 2002 - Parazytologia i akaro-entomologia medyczna. PWN Warszawa, 506pp.

Żółtowski Z. (red.) 1976 - Arachno- entomologia lekarska. PZWL, Warszawa, 410pp.

Wilkaniec B. (red.) 2010 - Entomologia szczegółowa. PWRiL, 388 pp.

Jura Cz. 1997 (i inne wyd.) – Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN Warszawa, 203pp.

Rajski A. 1983 – Zoologia. t. 1/2. PWN Warszawa, 589+620pp.

Dobrowolski K.A., Klimaszewski S.M., Szelęgiewicz H. 1974 – Zoologia. WSiP Warszawa, 680pp.

Grabda E. (red.) 1972 – Zoologia, bezkręgowce, t. 1/2. PWN Warszawa, 730+532pp.

Hempel-Zawitkowska J. 1995, 2004, 2007 – Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN Warszawa 396pp.

Przydatne wydawnictwa encyklopedyczne:

Encyklopedia biologiczna, t. I –XIII, 1998-2000 – Agencja Publ. Wydaw. OPRES, Kraków.

Jura Cz., Krzanowska H. 1992 (i inne wyd.) - Leksykon biologiczny. Warszawa, Wyd. Wiedza Powszechna., 793 pp.

Mały słownik zoologiczny. Bezkręgowce 1976. WP Warszawa, 454pp.

Biologia. Encyklopedia szkolna WSiP, 2005 – Warszawa, WSiP S.A., 1044pp.

Tablice biologiczne 1994-2008 – Wyd. Adamantan, 490 pp.

http://pl.wikipedia.org, http://en.wikipedia.org

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Karaban
Prowadzący grup: Kamil Karaban
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a37e8254459cd49b9aa67dce9719aa961%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=cc85d3b4-cf4b-49eb-b10b-4f24dd592d82&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: gatunek ludzki od początku swego istnienia jest bardzo ściśle powiązany ze światem zwierząt. Celem zajęć jest możliwie pełne przedstawienie gatunków zwierząt ważnych dla nas z przyczyn gospodarczych, zdrowotnych, kulturowych i innych. Szczególną uwagę poświęcimy pasożytom człowieka i zwierząt udomowionych, szkodnikom upraw, zwierzętom jadowitym, drapieżnym i innym.

Wymagania wstępne: ogólna wiedza z zakresu biologii i zoologii uzyskana w toku I - III roku studiów.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.pasożytnicze i chorobotwórcze jednokomórkowce zwierzęce;

2.bezkręgowce jako źródło pokarmu;

3.pasożytnicze tasiemce i przywry; cykle rozwojowe;

4.nicienie jako pasożyty roślin, zwierząt i człowieka;

5.owady wykorzystywane gospodarczo (pszczoły, jedwabniki);

6.7.owadzie szkodniki lasów, upraw, magazynów;

8.owady synantropijne i ich rola epidemiologiczna;

9.stawonogi jadowite i niebezpieczne dla zdrowia;

10.gospodarcze znaczenie małży, ślhttps://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_prac/indeximaków i głowonogów;

11.kręgowce zmiennocieplne i ich wykorzystanie;

12.historia udomowienia wybranych gatunków ptaków i ssaków;

13.zwierzęta udomowione w kulturze i cywilizacji;

14.humanitarne relacje człowieka i zwierząt; ustawa o ochronie praw zwierząt.

Literatura:

Literatura:

Kawecki Z. 1982 – Zoologia stosowana. PWN Warszawa, 670pp.

Deryło A.(red.) 2002 - Parazytologia i akaro-entomologia medyczna. PWN Warszawa, 506pp.

Żółtowski Z. (red.) 1976 - Arachno- entomologia lekarska. PZWL, Warszawa, 410pp.

Wilkaniec B. (red.) 2010 - Entomologia szczegółowa. PWRiL, 388 pp.

Jura Cz. 1997 (i inne wyd.) – Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. PWN Warszawa, 203pp.

Rajski A. 1983 – Zoologia. t. 1/2. PWN Warszawa, 589+620pp.

Dobrowolski K.A., Klimaszewski S.M., Szelęgiewicz H. 1974 – Zoologia. WSiP Warszawa, 680pp.

Grabda E. (red.) 1972 – Zoologia, bezkręgowce, t. 1/2. PWN Warszawa, 730+532pp.

Hempel-Zawitkowska J. 1995, 2004, 2007 – Zoologia dla uczelni rolniczych. PWN Warszawa 396pp.

Przydatne wydawnictwa encyklopedyczne:

Encyklopedia biologiczna, t. I –XIII, 1998-2000 – Agencja Publ. Wydaw. OPRES, Kraków.

Jura Cz., Krzanowska H. 1992 (i inne wyd.) - Leksykon biologiczny. Warszawa, Wyd. Wiedza Powszechna., 793 pp.

Mały słownik zoologiczny. Bezkręgowce 1976. WP Warszawa, 454pp.

Biologia. Encyklopedia szkolna WSiP, 2005 – Warszawa, WSiP S.A., 1044pp.

Tablice biologiczne 1994-2008 – Wyd. Adamantan, 490 pp.

http://pl.wikipedia.org, http://en.wikipedia.org

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)