Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo energetyczne (cel 7)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-OB-ZR-BE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo energetyczne (cel 7)
Jednostka: Centrum Ekologii i Ekofilozofii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

OB2_W09

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09


Wymagania wstępne:

Wiedza ogólna

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omawiane będą ogólne zagadnienia dotyczące nośników energii, ich zapotrzebowania, wad i zalet tradycyjnych i alternatywnych źródeł energii.

Pełny opis:

Przewiduje się 10 spotkań. W ramach przedmiotu będą omawiane tematy dotyczące ogólnie pojętego bezpieczeństwa energetycznego. Omówione zostaną przyczyny kryzysu energetycznego, konwencjonalne i alternatywne nośniki energii oraz ich wady i zalety. Podjęta zostanie tematyka biogospodarki i biorafinerii. zajęcia będą prowadzone w formie wykładów seminaryjnych i konwersatorium. Przewiduje się podjęcie takich tematów jak: Kryzys energetyczny, Paliwa silnikowe, Paliwa alternatywne, Paliwa gazowe i wodór, Energetyka jądrowa, Biomasa, Biogospodarka, Biorafinerie, Energia słoneczna, Energia wody i wiatru.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student będzie posiadał podstawową wiedzę w zakresie problemów współczesnego świata w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Będzie znał wady i zalety różnych technologii służących pozyskiwaniu energii i będzie potrafił o nich dyskutować. Pozna różne surowce do pozyskiwania energii i będzie potrafił wybrać jego zdaniem najbardziej obiecujące i swój wybór uargumentuje.

Metody i kryteria oceniania:

Przy ocenienie końcowej brane będą pod uwagę trzy kryteria: 1) ocena z wykładu prowadzonego przez studenta, 2) aktywność w trakcie konwersacji, 3) ocena z kolokwium zaliczającego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Matuszewska
Prowadzący grup: Andrzej Kulczycki, Anna Matuszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S2 - obszar nauk społecznych - II stopień

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)