Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł relacje interpersonalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-P-PSRIIOU-MRI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł relacje interpersonalne
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Dwa sympozja - interdyscyplinarne spojrzenie na relacje interpersonalne

Pełny opis:

Na moduł składają się dwa sympozja. Problematyka relacji interpersonalnych podjęta jest z perspektywy interdyscyplinarnej. Oprócz referatów prowadzone są też warsztaty.

Literatura:

Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor II R F., ( 2006) Relacje interpersonalne, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis

Augustyn J. (1993). Integracja seksualna, Kraków: Wydawnictwo M.

Beck T.A. (1996). Miłość nie wystarczy: jak rozwiązywać nieporozumienia i konflikty małżeńskie. Poznań : Wydawnictwo Media Rodzina of Poznań.

Buscaglia L.F. (2007). Miłość. O sztuce okazywania uczuć, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Chapman G. (2014). 5 języków miłości. Kraków: Wydawnictwo Esprit.

Plopa M. (2005). Więzi w małżeństwie i rodzinie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Ryś M. (1999). Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa: . CMPPP.

Wojciszke B. (2003). Psychologia miłości. Intymność, namiętność, zaangażowanie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wojtyła K. (1986). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo naukowe KUL.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Istoty rozwoju więzi, znaczenia empatii i właściwego rozumienia asertywności, zaspokajania potrzeb, okazywania miłości, uwarunkowania rozwoju i pogłębiania więzi, podstawowe zasady efektywnej komunikacji

Umiejętności

Empatyczne słuchanie, rozpoznawanie języków miłości, wdrażanie podstawowych zasad komunikacji interpersonalnej

Kompetencje

Rozwiązywanie konfliktów, kształtowanie właściwej relacji interpersonalnej

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących istoty rozwoju więzi, rozumie znaczenie empatii i właściwego rozumienia asertywności w budowaniu relacji interpersonalnych, zna uwarunkowania rozwoju i pogłębiania więzi, rozumie znaczenie zaspokajania potrzeb, okazywania miłości w formie, która jest ważna dla danej osoby, znaczenie właściwej komunikacji, umiejętności rozwiązywania konfliktów w rozwoju i pogłębianiu więzi w rodzinie, zna zasady porozumiewania się bez przemocy i umie zastosować je w relacjach z innymi.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie orientuje się w zagadnieniach dotyczących istoty rozwoju więzi, rozumie znaczenie empatii i właściwego rozumienia asertywności w budowaniu relacji interpersonalnych, zna podstawowe uwarunkowania rozwoju i pogłębiania więzi, rozumie znaczenie zaspokajania potrzeb, okazywania miłości w formie, która jest ważna dla danej osoby. znaczenie właściwej komunikacji, umiejętności rozwiązywania konfliktów w rozwoju i pogłębianiu więzi w rodzinie, zna zasady porozumiewania się bez przemocy i umie zastosować je w relacjach z innymi.

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać podstawowe uwarunkowania rozwoju więzi, docenia prawidłową komunikacje i umiejętności rozwiązywania konfliktów, i umiejętność zaspokajania potrzeb. Zna podstawowe zasady porozumiewania się bez przemocy i stara się zastosować je w relacjach z innymi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)