Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemiczne zanieczyszczenia powietrza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-P-ZJPJST-CHZP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemiczne zanieczyszczenia powietrza
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Odpowiednia jakość powietrza stanowi najważniejszy warunek przetrwania życia na Ziemi. Rozwój technologiczny i cywilizacyjny bezpośrednio wpływa na zmiany środowiskowe. Produkowane przez różne gałęzie przemysłu jak i w codziennym życiu przez człowieka zanieczyszczenia gromadzą się w różnych warstwach powietrza i są transportowane na duże odległości. Obecność różnych zanieczyszczeń w powietrzu oddziaływa niekorzystnie na zdrowie człowieka stąd konieczność ich stałego monitorowania i podejmowania działań naprawczych.

Pełny opis:

W ramach zajęć dotyczących chemicznych zanieczyszczeń powietrza zostaną omówione zagadnienia:

1. Główne źródła emisji i rodzaje chemicznych zanieczyszczeń powietrza.

2. Właściwości poszczególnych zanieczyszczeń powietrza wraz z ich oddziaływaniem na środowisko, w tym na człowieka.

3. Krążenie zanieczyszczeń w powietrzu oraz sposoby ich eliminacji i ich wzajemne interakcje.

4. Klasyfikacja, właściwości fizyko-chemiczne i toksykologiczne zanieczyszczeń powietrza.

5. Identyfikacja dróg narażenia i ich oddziaływanie na zdrowie człowieka oraz metody zapobiegania skutkom ekspozycji wraz z oceną ryzyka ich oddziaływania na organizm człowieka.

6. Organizacja badań kontrolnych różnych zanieczyszczeń powietrza - wymagania dla laboratoriów.

7. Zajęcia praktyczne obejmujące: metody pobierania próbek, techniki pomiarowe, badanie wybranych zanieczyszczeń powietrza, opracowywanie wyników, ich prezentacja i interpretacja.

Literatura:

1. Toksykologia współczesna - W. Seńczuk, PZWL, Warszawa 2016.

2. Toksykologia środowiska - S.E. Manahan, PWN, Warszawa 2017.

3. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka - K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Słuchacz ma rozszerzoną wiedzę na temat problematyki związanej z chemicznymi zanieczyszczeniami powietrza.

Słuchacz potrafi samodzielnie określić zagrożenia wynikające z zanieczyszczenia powietrza uwzględniając zanieczyszczenia chemiczne i inne rodzaje zanieczyszczeń, a także potrafi zidentyfikować potencjalne źródła zanieczyszczeń powietrza.

Słuchacz rozumie potrzebę samokształcenia w zakresie skutków zdrowotnych i prawnych wynikających z obecności i emisji różnych czynników szkodliwych i zanieczyszczeń powietrza.

Metody i kryteria oceniania:

Wkłady zakończą się egzaminem testowym z możliwością pytań otwartych.

Zaliczenie 51 - 60% w zależności od frekwencji, każdy następny przedział 10% to coraz lepsza ocena.

Przy uzyskaniu wyniku na progu zaliczenia lub przy kolejnych progach dla poszczególnych ocen będzie również brana pod uwagę frekwencja i aktywność na wykładach.

Zaliczenie ćwiczeń będzie na podstawie aktywności na zajęciach i przygotowanie sprawozdania z określonych badań przeprowadzonych w ramach ćwiczeń.

Dopuszczalne są jedynie 2 nieobecności w semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)