Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka nauczania etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PED-DESPiPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka nauczania etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy: Przygotowanie nauczycielskie: nauczyciel etyki
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=22540
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_U12

FI1_W13

FI1_W14

FI1_W17

FI1_K01

Wymagania wstępne:

Student(ka) filozofii lub student(ka) realizująca przygotowanie do nauczania etyki jako kolejnego przedmiotu.


[INFORMACJA:

spotkanie organizacyjne dla modułów nauczycielskich w dniu 3.10.2022 o godz. 16:45 w ramach wykładu Dydaktyka nauczania etyki stacjonarnie i za pomocą MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a22fcab4e74c8483a959fa215e35a6db8%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=8e2ab243-8cd0-4b61-900a-08330863d975&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3 ]

Skrócony opis:

Wykład ma na celu wprowadzenie w teoretyczne zagadnienia dydaktyki i metodyki etyki w szkołach podstawowej i ponadpodstawowej oraz przygotowania studenta do roli nauczyciela etyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie z podstawową wiedzą dotyczącą zagadnień związanych z formami i sposobami przekazu informacji z wykorzystaniem środków dydaktycznych w zakresie nauczania etyki na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. W ramach wykładu student ma zdobyć teoretyczne przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela etyki.

Literatura:

1. R. Fisher, Uczymy jak myśleć, Warszawa 1999

2. B. Hiszpańska, Pomóż młodzieży znaleźć wartości - drogowskazy, Warszawa 1994

3. J. Jeziorska, Wybrane metody uczenia się i nauczania, Warszawa 2003

4. J. Kruk, Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu, Kraków 1998

5. M. Lipman, A.M. Sharp, F.S. Oscanyan, Filozofia w szkole, Warszawa 1996

6. K. Ostrowska, W poszukiwaniu wartości, Gdańsk 1998

7. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, Kraków 2000

8. Z. Sareło (red.), Etyka w szkole. Jak nauczać, Warszawa 1997

9. S.B. Simon, R.C. Hawley, D.D. Britton, Krystalizacja wartości. Ćwiczenia pisemne dla rozwoju osobowego, Toruń - Poznań 1992

10. M. Węglińska, Jak przygotowywać się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych, Kraków 1998

11. M. Bała, J. Jezierska, S. Zalewska, Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki.

12. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, J. Grzybowski, A. Jaworska, A. Kazimierczak-Kucharska, A. Norwa, A. Waleszczyński, S. L. Zalewska.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Wiedza:

Student (ka):

- wymienia i wyjaśnia główne metody uczenia etyki,

- definiuje główne koncepcje etyki i nurty w filozofii,

- charakteryzuje istotne problemy edukacji moralnej dzieci i młodzieży,

- wyjaśnia poglądy wybranych filozofów na poziomie ucznia,

- tłumaczy stanowiska i koncepcje etyczne

- świadomie wybiera program nauczania oraz podręcznik w odniesieniu do podstawy programowej oraz do priorytetów własnej koncepcji pedagogiki

Umiejętności:

Student (ka):

- jest przygotowany do prowadzenia zajęć w szkole

- czyta i interpretuje obowiązującą podstawę programową z etyki,

- potrafi ocenić wartość programów nauczania ze względu na cele wybranego programu,

- poprawnie konstruuje scenariusze lekcji,

- prowadzi zajęcia wykorzystując główne metody nauczania (innowacyjne i klasyczne)

- umie uzasadnić wybór metody nauczania w relacji do deklarowanego celu lekcji.

- rozpoznaje motywy i cele nauczyciela w dowolnym scenariuszu lekcji

Kompetencje:

Student jest zaangażowany w ćwiczenia praktyczne podczas zajęć, integruje grupę podczas prowadzenia zajęć, dyskutuje zadane problemy, kieruje pracą uczniów lub studentów podczas zajęć ćwiczeniowych , jest otwarty na nowe metody dydaktyczne (kreatywność!), jest wrażliwy na moralny punkt widzenia.

ECTS:

udział w ćwiczeniach - 30

lektura tekstów - 30

przygotowanie do egzaminu - 20

SUMA GODZIN - 80 [80: 30(25)=3]

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest:

Wiedza - przyswojenie podstawy procesu dydaktycznego w odniesieniu do nauczania etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Umiejętności - przygotowanie i przedstawienie konspektów lekcji tematycznych. Aktywność na zajęciach (na platformie MS Teams i Moodle) - zadania problemowe

Kompetencje społeczne - Aktywność w zajęciach – współpraca w rozwiązywaniu zadań grupowych. Przygotowywanie się do zajęć praktycznych- jak wykorzystuje dorobek dydaktyki etyki w planowaniu własnego rozwoju zawodowego

Wykład:

Egzamin ustny z zagadnień podejmowanych na wykładzie.

Praktyki zawodowe:

Zgodne z programem praktyk nauczycielskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Waleszczyński
Prowadzący grup: Andrzej Waleszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

Wykład ma na celu wprowadzenie w teoretyczne zagadnienia dydaktyki i metodyki etyki w szkołach podstawowej i ponadpodstawowej oraz przygotowania studenta do roli nauczyciela etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie z podstawową wiedzą dotyczącą zagadnień związanych z formami i sposobami przekazu informacji z wykorzystaniem środków dydaktycznych w zakresie nauczania etyki na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. W ramach wykładu student ma zdobyć teoretyczne przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela etyki.

Literatura:

1. R. Fisher, Uczymy jak myśleć, Warszawa 1999

2. B. Hiszpańska, Pomóż młodzieży znaleźć wartości - drogowskazy, Warszawa 1994

3. J. Jeziorska, Wybrane metody uczenia się i nauczania, Warszawa 2003

4. J. Kruk, Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu, Kraków 1998

5. M. Lipman, A.M. Sharp, F.S. Oscanyan, Filozofia w szkole, Warszawa 1996

6. K. Ostrowska, W poszukiwaniu wartości, Gdańsk 1998

7. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, Kraków 2000

8. Z. Sareło (red.), Etyka w szkole. Jak nauczać, Warszawa 1997

9. S.B. Simon, R.C. Hawley, D.D. Britton, Krystalizacja wartości. Ćwiczenia pisemne dla rozwoju osobowego, Toruń - Poznań 1992

10. M. Węglińska, Jak przygotowywać się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych, Kraków 1998

11. M. Bała, J. Jezierska, S. Zalewska, Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki.

12. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, J. Grzybowski, A. Jaworska, A. Kazimierczak-Kucharska, A. Norwa, A. Waleszczyński, S. L. Zalewska.

Wymagania wstępne:

Student(ka) filozofii lub student(ka) realizująca przygotowanie do nauczania etyki jako kolejnego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Waleszczyński
Prowadzący grup: Andrzej Waleszczyński
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=22540
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Skrócony opis:

Wykład ma na celu wprowadzenie w teoretyczne zagadnienia dydaktyki i metodyki etyki w szkołach podstawowej i ponadpodstawowej oraz przygotowania studenta do roli nauczyciela etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie z podstawową wiedzą dotyczącą zagadnień związanych z formami i sposobami przekazu informacji z wykorzystaniem środków dydaktycznych w zakresie nauczania etyki na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. W ramach wykładu student ma zdobyć teoretyczne przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela etyki.

Literatura:

1. R. Fisher, Uczymy jak myśleć, Warszawa 1999

2. B. Hiszpańska, Pomóż młodzieży znaleźć wartości - drogowskazy, Warszawa 1994

3. J. Jeziorska, Wybrane metody uczenia się i nauczania, Warszawa 2003

4. J. Kruk, Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu, Kraków 1998

5. M. Lipman, A.M. Sharp, F.S. Oscanyan, Filozofia w szkole, Warszawa 1996

6. K. Ostrowska, W poszukiwaniu wartości, Gdańsk 1998

7. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, Kraków 2000

8. Z. Sareło (red.), Etyka w szkole. Jak nauczać, Warszawa 1997

9. S.B. Simon, R.C. Hawley, D.D. Britton, Krystalizacja wartości. Ćwiczenia pisemne dla rozwoju osobowego, Toruń - Poznań 1992

10. M. Węglińska, Jak przygotowywać się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych, Kraków 1998

11. M. Bała, J. Jezierska, S. Zalewska, Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki.

12. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, J. Grzybowski, A. Jaworska, A. Kazimierczak-Kucharska, A. Norwa, A. Waleszczyński, S. L. Zalewska.

Wymagania wstępne:

Student(ka) filozofii lub student(ka) realizująca przygotowanie do nauczania etyki jako kolejnego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Waleszczyński
Prowadzący grup: Andrzej Waleszczyński
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=22540
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu wprowadzenie w teoretyczne zagadnienia dydaktyki i metodyki etyki w szkołach podstawowej i ponadpodstawowej oraz przygotowania studenta do roli nauczyciela etyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie z podstawową wiedzą dotyczącą zagadnień związanych z formami i sposobami przekazu informacji z wykorzystaniem środków dydaktycznych w zakresie nauczania etyki na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. W ramach wykładu student ma zdobyć teoretyczne przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela etyki.

Literatura:

1. R. Fisher, Uczymy jak myśleć, Warszawa 1999

2. B. Hiszpańska, Pomóż młodzieży znaleźć wartości - drogowskazy, Warszawa 1994

3. J. Jeziorska, Wybrane metody uczenia się i nauczania, Warszawa 2003

4. J. Kruk, Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu, Kraków 1998

5. M. Lipman, A.M. Sharp, F.S. Oscanyan, Filozofia w szkole, Warszawa 1996

6. K. Ostrowska, W poszukiwaniu wartości, Gdańsk 1998

7. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, Kraków 2000

8. Z. Sareło (red.), Etyka w szkole. Jak nauczać, Warszawa 1997

9. S.B. Simon, R.C. Hawley, D.D. Britton, Krystalizacja wartości. Ćwiczenia pisemne dla rozwoju osobowego, Toruń - Poznań 1992

10. M. Węglińska, Jak przygotowywać się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych, Kraków 1998

11. M. Bała, J. Jezierska, S. Zalewska, Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki.

12. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, J. Grzybowski, A. Jaworska, A. Kazimierczak-Kucharska, A. Norwa, A. Waleszczyński, S. L. Zalewska.

Wymagania wstępne:

Student(ka) filozofii lub student(ka) realizująca przygotowanie do nauczania etyki jako kolejnego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)