Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PED-DFPP1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej 1
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy: Dydaktyka nauczania filozofii - ćwiczenia
Przygotowanie nauczycielskie: nauczyciel filozofii
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Student/ka musi mieć zaliczony wykład "Dydaktyka nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej lub być w trakcie jego realizacji.

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają formę praktycznych warsztatów, w trakcie których studenci zapoznają się z zasadami i metodami nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej na poziomie podstawowym.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają formę praktycznych warsztatów, w trakcie których studenci zapoznają się z zasadami i technikami nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej na poziomie podstawowym. Studenci przygotowują i przeprowadzają mini-lekcje, w których koncentrują się na zagadnieniach odnoszących się do podstawy programowej na poziomie podstawowym oraz umiejętnościach związanych z organizacja przebiegu zajęć oraz opracowują konspekty i scenariusze lekcji.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

J. Wojtasik, M. Iwanicki, Źródła mądrości. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Lublin 2020.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. R. Fisher, Uczymy jak myśleć, Warszawa 1999

2. J. Jeziorska, Wybrane metody uczenia się i nauczania, Warszawa 2003

4. J. Kruk, Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu, Kraków 1998

5. M. Lipman, A.M. Sharp, F.S. Oscanyan, Filozofia w szkole, Warszawa 1996

6. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, Kraków 2000

7. M. Węglińska, Jak przygotowywać się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych, Kraków 1998

8. M. Bała, J. Jezierska, S. Zalewska, Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki.

9. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, J. Grzybowski, A. Jaworska, A. Kazimierczak-Kucharska, A. Norwa, A. Waleszczyński, S. L. Zalewska.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Wiedza:

Student (ka):

- wymienia i wyjaśnia główne metody uczenia filozofii,

- definiuje główne nurty i koncepcje filozoficzne ,

-wyjaśnia poglądy wybranych filozofów na poziomie ucznia,

-tłumaczy stanowiska filozoficzne,

-świadomie wybiera program nauczania oraz podręcznik w odniesieniu do podstawy programowej oraz do priorytetów własnej koncepcji pedagogiki

Umiejętności:

Student (ka):

- jest przygotowany do prowadzenia zajęć w szkole

- czyta i interpretuje obowiązującą podstawę programową z filozofii,

- potrafi ocenić wartość programów nauczania ze względu na cele wybranego programu,

-poprawnie konstruuje scenariusze lekcji,

- prowadzi zajęcia wykorzystując główne metody nauczania ( innowacyjne i klasyczne)

- umie uzasadnić wybór metody nauczania w relacji do deklarowanego celu lekcji.

-rozpoznaje motywy i cele nauczyciela w dowolnym scenariuszu lekcji

Kompetencje:

Student jest zaangażowany w ćwiczenia praktyczne podczas zajęć, integruje grupę podczas prowadzenia zajęć, dyskutuje zadane problemy, kieruje pracą studentów podczas zajęć ćwiczeniowych , jest otwarty na nowe metody dydaktyczne ( kreatywność!), jest wrażliwy na indywidualny i krytyczny punkt widzenia.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest:

Wiedza - przyswojenie podstawy procesu dydaktycznego w odniesieniu do nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej.

Umiejętności - przygotowanie i przedstawienie konspektów lekcji tematycznych. Aktywność na zajęciach- zadania problemowe

Kompetencje społeczne - Aktywność w zajęciach – współpraca w rozwiązywaniu zadań grupowych. Przygotowywanie się do zajęć praktycznych- jak wykorzystuje dorobek dydaktyki filozofii w planowaniu własnego rozwoju zawodowego

Uczestnictwo w min. 80% zajęć.

Ćwiczenia 1

Przedstawienie dwóch samodzielnie przygotowanych konspektów lekcji i przeprowadzenie według nich zajęć pokazowych w odniesieniu do podstawy programowej na poziomie podstawowym.

Praktyki zawodowe:

Zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Waleszczyński
Prowadzący grup: Andrzej Waleszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Waleszczyński
Prowadzący grup: Andrzej Waleszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają formę praktycznych warsztatów, w trakcie których studenci zapoznają się z zasadami i metodami nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej na poziomie podstawowym.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają formę praktycznych warsztatów, w trakcie których studenci zapoznają się z zasadami i technikami nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej na poziomie podstawowym. Studenci przygotowują i przeprowadzają mini-lekcje, w których koncentrują się na zagadnieniach odnoszących się do podstawy programowej na poziomie podstawowym oraz umiejętnościach związanych z organizacja przebiegu zajęć oraz opracowują konspekty i scenariusze lekcji.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

J. Wojtasik, M. Iwanicki, Źródła mądrości. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Lublin 2020.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. R. Fisher, Uczymy jak myśleć, Warszawa 1999

2. J. Jeziorska, Wybrane metody uczenia się i nauczania, Warszawa 2003

4. J. Kruk, Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu, Kraków 1998

5. M. Lipman, A.M. Sharp, F.S. Oscanyan, Filozofia w szkole, Warszawa 1996

6. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, Kraków 2000

7. M. Węglińska, Jak przygotowywać się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych, Kraków 1998

8. M. Bała, J. Jezierska, S. Zalewska, Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki.

9. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, J. Grzybowski, A. Jaworska, A. Kazimierczak-Kucharska, A. Norwa, A. Waleszczyński, S. L. Zalewska.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Waleszczyński
Prowadzący grup: Andrzej Waleszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia mają formę praktycznych warsztatów, w trakcie których studenci zapoznają się z zasadami i metodami nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej na poziomie podstawowym.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają formę praktycznych warsztatów, w trakcie których studenci zapoznają się z zasadami i technikami nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej na poziomie podstawowym. Studenci przygotowują i przeprowadzają mini-lekcje, w których koncentrują się na zagadnieniach odnoszących się do podstawy programowej na poziomie podstawowym oraz umiejętnościach związanych z organizacja przebiegu zajęć oraz opracowują konspekty i scenariusze lekcji.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

J. Wojtasik, M. Iwanicki, Źródła mądrości. Podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Lublin 2020.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. R. Fisher, Uczymy jak myśleć, Warszawa 1999

2. J. Jeziorska, Wybrane metody uczenia się i nauczania, Warszawa 2003

4. J. Kruk, Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu, Kraków 1998

5. M. Lipman, A.M. Sharp, F.S. Oscanyan, Filozofia w szkole, Warszawa 1996

6. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, Kraków 2000

7. M. Węglińska, Jak przygotowywać się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych, Kraków 1998

8. M. Bała, J. Jezierska, S. Zalewska, Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki.

9. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, J. Grzybowski, A. Jaworska, A. Kazimierczak-Kucharska, A. Norwa, A. Waleszczyński, S. L. Zalewska.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)