Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dydaktyka nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PED-DFSPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy: Przygotowanie nauczycielskie: nauczyciel filozofii
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aIYmpWizpkgQXu5lTu_diGZgZIFFDVzs13vmNr8Su6JQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=60bb42eb-640c-4241-acd8-ff8292a10837&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FI1_U12

FI1_W13

FI1_W14

FI1_W17

FI1_K01

Wymagania wstępne:

Student(ka) filozofii lub student(ka) realizująca przygotowanie do nauczania filozofii jako kolejnego przedmiotu.

Skrócony opis:

Wykład ma na celu wprowadzenie w teoretyczne zagadnienia dydaktyki i metodyki filozofii w szkole ponadpodstawowej oraz przygotowania studenta do roli nauczyciela filozofii w szkołach ponadpodstawowych.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie z podstawową wiedzą dotyczącą zagadnień związanych z formami i sposobami przekazu informacji z wykorzystaniem środków dydaktycznych w zakresie nauczania filozofii na poziomie szkoły ponadpodstawowej. W ramach wykładu student ma zdobyć teoretyczne przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela filozofii.

Literatura:

1. R. Fisher, Uczymy jak myśleć, Warszawa 1999

2. Ł. Krzywoń, Filozofuj z dziećmi. Poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą. Lublin 2019.

3. J. Jeziorska, Wybrane metody uczenia się i nauczania, Warszawa 2003

4. J. Kruk, Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu, Kraków 1998

5. M. Lipman, A.M. Sharp, F.S. Oscanyan, Filozofia w szkole, Warszawa 1996

6. K. Ostrowska, W poszukiwaniu wartości, Gdańsk 1998

7. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, Kraków 2000

8. L. Krzywoń. Filozofuj z dziećmi 2. 100 pomysłów na dociekania filozoficzne z dziećmi, Lublin 2021.

9. S.B. Simon, R.C. Hawley, D.D. Britton, Krystalizacja wartości. Ćwiczenia pisemne dla rozwoju osobowego, Toruń - Poznań 1992

10. M. Węglińska, Jak przygotowywać się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych, Kraków 1998

11. M. Bała, J. Jezierska, S. Zalewska, Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki.

12. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, J. Grzybowski, A. Jaworska, A. Kazimierczak-Kucharska, A. Norwa, A. Waleszczyński, S. L. Zalewska.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Wiedza:

Student (ka):

- wymienia i wyjaśnia główne metody uczenia filozofii,

- definiuje główne koncepcje i nurty w filozofii,

- charakteryzuje istotne problemy edukacji filozoficznej młodzieży,

- wyjaśnia poglądy wybranych filozofów na poziomie ucznia,

- tłumaczy stanowiska i koncepcje filozoficzne

- świadomie wybiera program nauczania oraz podręcznik w odniesieniu do podstawy programowej oraz do priorytetów własnej koncepcji pedagogiki

Umiejętności:

Student (ka):

- jest przygotowany do prowadzenia zajęć w szkole

- czyta i interpretuje obowiązującą podstawę programową z filozofii,

- potrafi ocenić wartość programów nauczania ze względu na cele wybranego programu,

- poprawnie konstruuje scenariusze lekcji,

- prowadzi zajęcia wykorzystując główne metody nauczania (innowacyjne i klasyczne)

- umie uzasadnić wybór metody nauczania w relacji do deklarowanego celu lekcji.

- rozpoznaje motywy i cele nauczyciela w dowolnym scenariuszu lekcji

Kompetencje:

Student jest zaangażowany w ćwiczenia praktyczne podczas zajęć, integruje grupę podczas prowadzenia zajęć, dyskutuje zadane problemy, kieruje pracą uczniów lub studentów podczas zajęć ćwiczeniowych, jest otwarty na nowe metody dydaktyczne (kreatywność!), jest wrażliwy na moralny punkt widzenia.

ECTS:

udział w ćwiczeniach - 30

lektura tekstów - 30

przygotowanie do egzaminu - 20

SUMA GODZIN - 80 [80: 30(25)=3]

LICZBA ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest:

Wiedza - przyswojenie podstawy procesu dydaktycznego w odniesieniu do nauczania filozofii w szkole ponadpodstawowej.

Umiejętności - przygotowanie i przedstawienie konspektów lekcji tematycznych. Aktywność na zajęciach (na platformie MS Teams i Moodle) - zadania problemowe

Kompetencje społeczne - Aktywność w zajęciach – współpraca w rozwiązywaniu zadań grupowych. Przygotowywanie się do zajęć praktycznych- jak wykorzystuje dorobek dydaktyki filozofii w planowaniu własnego rozwoju zawodowego

Wykład:

Egzamin ustny z zagadnień podejmowanych na wykładzie.

Praktyki zawodowe:

Zgodne z programem praktyk nauczycielskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Waleszczyński
Prowadzący grup: Andrzej Waleszczyński
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aIYmpWizpkgQXu5lTu_diGZgZIFFDVzs13vmNr8Su6JQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=60bb42eb-640c-4241-acd8-ff8292a10837&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Wykład ma na celu wprowadzenie w teoretyczne zagadnienia dydaktyki i metodyki filozofii w szkole ponadpodstawowej oraz przygotowania studenta do roli nauczyciela filozofii w szkołach ponadpodstawowych.

Pełny opis:

Wykład ma na celu zapoznanie z podstawową wiedzą dotyczącą zagadnień związanych z formami i sposobami przekazu informacji z wykorzystaniem środków dydaktycznych w zakresie nauczania filozofii na poziomie szkoły ponadpodstawowej. W ramach wykładu student ma zdobyć teoretyczne przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela filozofii.

Literatura:

1. R. Fisher, Uczymy jak myśleć, Warszawa 1999

2. Ł. Krzywoń, Filozofuj z dziećmi. Poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą. Lublin 2019.

3. J. Jeziorska, Wybrane metody uczenia się i nauczania, Warszawa 2003

4. J. Kruk, Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu, Kraków 1998

5. M. Lipman, A.M. Sharp, F.S. Oscanyan, Filozofia w szkole, Warszawa 1996

6. K. Ostrowska, W poszukiwaniu wartości, Gdańsk 1998

7. K. Śleziński, Zarys dydaktyki filozofii, Kraków 2000

8. L. Krzywoń. Filozofuj z dziećmi 2. 100 pomysłów na dociekania filozoficzne z dziećmi, Lublin 2021.

9. S.B. Simon, R.C. Hawley, D.D. Britton, Krystalizacja wartości. Ćwiczenia pisemne dla rozwoju osobowego, Toruń - Poznań 1992

10. M. Węglińska, Jak przygotowywać się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych, Kraków 1998

11. M. Bała, J. Jezierska, S. Zalewska, Pokochać mądrość. Zarys dydaktyki filozofii i etyki.

12. Sposób na filozofię. Kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej, J. Grzybowski, A. Jaworska, A. Kazimierczak-Kucharska, A. Norwa, A. Waleszczyński, S. L. Zalewska.

Wymagania wstępne:

Student(ka) filozofii lub student(ka) realizująca przygotowanie do nauczania filozofii jako kolejnego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Waleszczyński
Prowadzący grup: Andrzej Waleszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)