Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

KN: Metodyka przedmiotowa nauczania przyrody w szkole podstawowej 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PED-METPRZENPSP4 Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: KN: Metodyka przedmiotowa nauczania przyrody w szkole podstawowej 3
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_U12

K_U16

K_K01


Skrócony opis:

Zajęcia przygotowują studentów do nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej według nowej podstawy programowej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Przedmiot przyroda. Przyroda jako przedmiot w nowej podstawie programowej.Warunki realizacji podstawy programowej,

2. Analiza treści programowych przedmiotu przyroda. Programy nauczania, charakterystyka wybranych programów. Autorskie programy nauczania przyrody. Przykłady,

3. Podręczniki do nauczania przyrody. Zeszyty ćwiczeń. Prezentacja wybranych podręczników i zeszytów ćwiczeń,

4. Rozkład materiału, plan wynikowy, przedmiotowy system oceniania, diagnoza przedmiotowa, przykłady z przedmiotu przyroda.

5. Scenariusze lekcji przyrody, konspekty, karty pracy,

6. Specyfika lekcji z przyrody i jej przebieg. Omówienie przykładów,

7. Zasady dydaktyki w nauczaniu przyrody. Wykorzystanie zasady poglądowości w procesie nauczania-uczenia się. Przykłady,

8. Metodyka nauczania przyrody. Metody aktywizujące pracę ucznia i nauczyciela,

9. Metody niekonwencjonalne w nauczaniu przyrody,

10. Środki dydaktyczne w nauczaniu przyrody. Zasady stosowania,

11. Ogród i hodowla szkolna. Wykorzystanie w nauczaniu przyrody i kształtowaniu postaw proekologicznych uczniów,

12. Wyjście przyrodnicze. Wycieczka szkolna. Lekcja w terenie jako forma aktywizująca pracę uczniów. Wykorzystanie emocji w procesie nauczania-uczenia. Przykłady,

13. Zasady budowy i wykorzystania w nauczaniu przyrody j terenowych ścieżek przyrodniczych. Ścieżki na trasach turystycznych. Wybrane przykłady ścieżek i ich charakterystyka,

14. Monitoring przez uczniów środowiska naturalnego w najbliższej okolicy. Promowanie osiągnięć przyrodniczych uczniów w szkole i poza szkołą,

15. Współpraca z organizacjami w szkole i instytucjami poza szkołą w kreowaniu przyrodniczych działań edukacyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Angiel J. : Tworzymy szkołę przyjazną środowisku, Fundacja GAP Polska, Podkowa Leśna-Olsztyn 2003,

2. Angiel J., Kądziołka J., Stawarz R.: Przyroda i człowiek, poradnik metodyczny, WSiP, Warszawa 1999,

3. Błaszczyk E.: Przyroda 4, książka nauczyciela, WSiP, Warszawa 1999,

4. Brown S.E.: Robimy eksperymenty, Warszawa 2005,

5. Brophy J. : Motywowanie uczniów do nauki, PWN, Warszawa 2002,

6. Brudnik E., Moszczyńska A., Owczarska B. : Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie, Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000,

7. Dobrzański G., Dobrzańska B., Kiełczewski D. : Ochrona środowiska przyrodniczego, Warszawa 2010,

8. Golonko J., Czekalska M.: Poradnik metodyczny: przyroda w klasie czwartej, Nowa Era, Warszawa 2000,

9. Grygier U.: Lekcje przyrody w terenie, Nowa Szkoła 2003, nr 1,

10. Huroń A., Ryszawa J., Woźniak A.: Przyroda 4, scenariusze lekcji, Żak, Warszawa 2000,

Literatura uzupełniająca:

1. Gromek E., Laskowska E., Melson A., Kofta W., Kłos E.: Przyrodo witaj 4, zajęcia warsztatowe, szkoła podstawowa, WSiP, Warszawa 2012,

2. Janiuk R. : Społeczne znaczenie wiedzy przyrodniczej, UMCS, Lublin 2002,

3. Kornega A., Śliwa A.: Przyroda Plus 2. Ćwiczenia rozwijające zainteresowanie, Szkoła Podstawowa, Nowa Era,

4. Kruszewski K. : Sztuka nauczania-czynności nauczyciela, PWN, Warszawa 1998,

5. Mordawski J. : Przyroda : Przewodnik metodyczny do klasy IV, Wydawnictwo M. Rożak, Gdańsk 2000,

6. Skubała P., Kukowska I.: Zrozumieć przyrodę na nowo. Zeszyty ekologiczne 1, bystra 2010,

7. Stampor I.: Wycieczka po parku, Biologia w Szkole, 2001, nr 4,

8. Stawiński W., Walosik A. : Dydaktyka biologii i ochrony środowiska, PWN, Warszawa 2006,

9. Szpilska A. : Poznajemy tajemnice przyrody, Wydawnictwo UJ, Kraków 2000,

10. Tuszyńska L. : Metodyka nauczania biologii i ochrony środowiska, Wydawnictwo UW, Warszawa 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiadomości: student zna ogólne założenia i cele nauczania zawarte w postawie programowej oraz podstawę programową przedmiotu Przyroda w klasie IV szkoły podstawowej.

Umiejętności : student zna metody nauczania przyrody. Potrafi je zastosować praktycznie w nauczaniu wyżej wymienionego przedmiotu na zajęciach w szkole oraz zajęciach terenowych.

Kompetencje: ukształtowana została u studenta postawa proprzyrodnicza. Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne pozyskane przez studenta podczas zajęć poszerzają jego kompetencje jako nauczyciela przyrody szkole podstawowej.

ESTS:

obecność na zajęciach - 30

studiowanie literatury - 50

przygotowanie wystąpień i wystąpienia na zajęciach - 50

przygotowanie się do kolokwium kończącego przedmiot -50

aktywność na zajęciach - 30

suma gadzin 210 [210:30(25)= 7

liczba ECTS - 7

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: Obecność i aktywność na zajęciach, wykonanie dwóch prac z zakresu merytorycznego przedmiotu, egzamin pisemny z możliwością uzupełnienia ustnego.

Wymagania na poszczególne oceny w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:

Ocena bardzo dobra:

- 90 - 100% wiadomości, umiejętności i zrozumienia treści programowych,

- Student opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela akademickiego programie nauczania. Systematycznie i czynnie uczestniczy w procesie studiowania przez cały semestr.

Ocena dobra:

- 70 - 89% wiadomości, umiejętności i zrozumienia treści programowych,

- Student nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela akademickiego programie nauczania, nie prognozuje to jednak żadnych kłopotów w opanowaniu treści kształcenia.

Ocena dostateczna:

- 60 - 69% wiadomości, umiejętności i zrozumienia treści programowych,

- Student opanował jedynie podstawowe wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela akademickiego programie nauczania, może to utrudnić opanowanie treści kształcenia z przedmiotu oraz przedmiotów skorelowanych.

Ocena niedostateczna:

- 50 - 59% wiadomości, umiejętności i zrozumienia treści programowych,

- Student nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela akademickiego programie nauczania, co uniemożliwia mu opanowanie treści kształcenia z przedmiotu oraz przedmiotów skorelowanych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Latawiec
Prowadzący grup: Michał Latawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.