Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

KN: Praktyki pedagogiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PED-PR-OG Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: KN: Praktyki pedagogiczne
Jednostka: Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://wfch.uksw.edu.pl/pedagogizacja
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Filozofia I stopień:

FI1_W01; FI1_U19; FI1_K01; FI1_K03; FI1_K05; FI1_K06


Filozofia II stopień:

FI2_U03; FI2_K01; FI2_K05; FI2_K07


Ochrona Środowiska I stopień:

OB1_U12; OB1_U13; OB1_K02


Psychologia:

PS_K03; PS_K04; PS_K06

Skrócony opis:

Praktyki pedagogiczne realizowane w ramach kursu pedagogicznego przygotowującego do pracy w placówkach oświatowych mają na celu zdobycie osobistego doświadczenia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i zweryfikowania przygotowania teoretycznego do przeszłej pracy zawodowej. Efektem prawidłowo zorganizowanej i odbytej praktyki winno być głębsze poznanie i rozumienie sytuacji dydaktycznych, problemów edukacyjnych, procedur realizowanych w różnych typach szkół i placówkach wychowawczych.

Pełny opis:

Studenci studiów I stopnia filozofii i ochrony środowiska mogą zdobywać uprawnienia do nauczania na poziomie szkoły podstawowej, a studenci II stopnia filozofii i jednolitych studiów psychologicznych do nauczania na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Z praktyk pedagogicznych należy rozliczyć się przez zakończeniem I lub na II stopniu studiów. Praktykę pedagogiczną można zaliczać na I stopniu (od drugiego roku, po zaliczeniu wykładu z dydaktyki przedmiotowej) lub na II stopniu (od I roku; po zaliczeniu wykładu z dydaktyki przedmiotowej). Praktyki realizowane są w czasie trwania studiów.

Praktyki są podzielone na praktykę ogólnopedagogoczną w wymiarze 30 godzin i praktykę metodyczno-przedmiotową w wymiarze 120 godzin.

Studenci studiów I stopnia realizują praktykę metodyczno-przedmiotową na poziomie szkoły podstawowej, natomiast studenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich są zobowiązani do realizacji praktyk na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

W sumie studenci w ramach kursu pedagogicznego są zobowiązani do realizacji 150 godzin praktyk pedagogicznych.

Praktyki są realizowane za pośrednictwem Biura Karier UKSW.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Filozofia I stopień:

Student zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury szkolnej i młodzieżowej. Rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez uczniów i nauczycieli pochodzących z różnych środowisk i kultur. Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy, posiadanych umiejętności i obowiązków wynikających z pracy nauczyciela i wychowawcy, a także rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. Student na podstawie twórczej analizy nowych sytuacji i problemów z praktyki dydaktycznej samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania. Potrafi efektywnie organizować własną pracę i krytycznie ocenia jej stopień zaawansowania. Rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporu filozoficznego

Filozofia II stopień:

Student twórczo wykorzystuje wiedzę filozoficzną i metodologiczną w formułowaniu hipotez i konstruowaniu krytycznych argumentacji oraz potrafi dopasować ją do wieku uczniów. Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy, posiadanych umiejętności i obowiązków wynikających z pracy nauczyciela i wychowawcy, a także rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego. Student aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa filozoficznego i wykorzystywania go w rozumieniu wydarzeń społecznych i kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem realiów środowiska oświatowego. Zgodnie z ogólnoludzkimi i powszechnymi wartościami kształtuje kulturę i wpływa na jakość relacji międzyludzkich ze szczególnym uwzględnienie środowiska szkolnego.

Ochrona Środowiska I stopień:

Student potrafi przygotować ustną prezentację szczegółowych zagadnień z zakresu ochrony środowiska i edukacji środowiskowej oraz uczestniczyć w ukierunkowanej dyskusji z wykorzystaniem języka naukowego odpowiedniego dla uczniów szkoły podstawowej. Układa programy nauczania z zakresu edukacji środowiskowej oraz potrafi praktycznie przeprowadzić jednostkę lekcyjną (szkolenie) na każdym poziomie nauczania (dzieci, młodzież, dorośli). Student aktywnie uczestniczy i jest zainteresowany promocją zasad ochrony środowiska oraz docenia rolę edukacji ekologicznej i zdrowotnej.

Psychologia:

Student potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb i zmian. Praktykant jest w stanie organizować szkolenia prezentujące problemy psychologiczne oraz analizować zagadnienia zdrowia, patologii, stresu itp. posiada kompetencje w zakresie pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej z uwzględnieniem specyfiki placówek oświatowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zgodne z "Organizacja praktyki pedagogicznej-nauczycielskiej" oraz "Program indywidualnej praktyki nauczycielskiej dla studentów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej" dostępnych na stronie: https://wfch.uksw.edu.pl/pedagogizacja

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.