Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biases in judgment and decision-making

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-BJD-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biases in judgment and decision-making
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Wykłady monograficzne - Psychologia
Zajęcia w językach obcych w Instytucie Psychologii
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Wymagania wstępne:

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Zalecane jest posiadanie wiadomości z zakresu kursu podstawowego Psychologii procesów poznawczych oraz podstawowa orientacja w zakresie metodologii badań psychologicznych (szczególnie badań eksperymentalnych).

Skrócony opis:

Zniekształcenia w ocenianiu i podejmowaniu decyzji są intrygującymi zjawiskami, które inspirują liczne badania empiryczne i dociekania teoretyczne. Złudzenia poznawcze, podobnie jak iluzje optyczne, są błędami w sądach o rzeczywistości, popełnianymi przy subiektywnym przekonaniu o poprawności dokonanej oceny. W czasie wykładów omówione zostaną wybrane przykłady błędów poznawczych, których badania doprowadziły do zrozumienia istotnych mechanizmów przetwarzania informacji przez człowieka.

Celem wykładu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat paradygmatów i modeli teoretycznych poznania. Oczekuje się, że studenci zyskają dobre zrozumienie natury naukowego (eksperymentalnego) dociekania mechanizmów poznawczych leżących u podstaw obserwowanych zjawisk. Dodatkowym celem jest wzbogacenie zasobu słownictwa studentów o angielskie terminy z zakresu psychologii oceniania i podejmowania decyzji.

Pełny opis:

Szczegółowe treści programowe:

1. Wprowadzenie. Program badawczy Kahnemana i Tversky’ego.

2. Zaniedbywanie proporcji bazowej.

3. Pseudozależności.

4. Złudzenie mądrości po fakcie.

5. Złudzenie koniunkcji

6. Teoria wsparcia i subaddytywność w ocenie prawdopodobieństwa.

7. Dysonans poznawczy i zmiana preferencji pod wpływem dokonania wyboru.

8. Odwracanie preferencji wyboru.

9. Efekt Pollyanny. Efekt zakotwiczenia.

10. Skojarzeniowe złudzenia pamięci – paradygmat DRM

11. Efekt dezinformacji

12. Iluzja Mojżesza.

13. Efekt błędnej atrybucji i kryptomnezja.

14. Efekt prawdziwości i efekt samej ekspozycji.

15. Podsumowanie wykładów.

Literatura:

Lektura:

Gallo, D. A. (2006). Associative illusions of memory: False memory research in DRM and related tasks. Psychology Press.

Pohl, R. (Ed.) (2016). Cognitive illusions. Intriguing phenomena in judgement, thinking and memory. 2nd Ed. Psychology Press.

Schacter, D. L. (2003). Siedem grzechów pamięci. Jak zapominamy i zapamiętujemy. Tłum. E. Haman & J. Rączaszek, Warszawa, PIW.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie, na czym polega specyfika ujęcia zniekształceń poznawczych z perspektywy psychologii eksperymentalnej.

Student zna i rozumie, na czym polega oraz jak powinna przebiegać analiza procesów poznawczych prowadzących do zniekształceń.

Student jest gotów do samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności w świetle nowych doniesień z badań nad ocenianiem i podejmowaniem decyzji. Rozumie i posługuje się specjalistyczną terminologią w języku angielskim z zakresu psychologii poznawczej.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym w formie testu (studenci otrzymają wcześniej zbiór pytań pomocniczych). W każdym pytaniu testowym będą po cztery opcje odpowiedzi z jedną prawidłową.

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie zależała od:

- uczestnictwa w wykładach,

- wyniku testu końcowego

Warunkiem koniecznym otrzymania oceny pozytywnej jest: uzyskanie minimum 55% punktów z testu końcowego oraz nie więcej niż 5 nieobecności.

Uzyskanie takiego wyniku oznacza, że student osiągną efekty uczenia się w stopniu dostatecznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Marek Nieznański, Michał Sękowski
Prowadzący grup: Marek Nieznański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS: 6 pkt

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach (1p)

50 godzin - lektury (2 p)

80 godzin - przygotowanie do egzaminu (3 p)

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Marek Nieznański, Michał Sękowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)