Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cross-cultural psychology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-CCP-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cross-cultural psychology
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Students will learn about most important theories and studies from the field of cross-cultural psychology. Students will discuss theories and plan their own experiments

Pełny opis:

1. Reseasrch process. Searching for research topics

2. Applying base theories to particular research topics

3. Critical discussion of articles relevant to chosen topis

4. Rules of planning cross-cultural experimental and correlational studies

5. Planning own cross-cultural study

6. Selecting measurement methods and methods of experimental manipulation

7. Rules of international collaboration

8. Planning cross-cultural research team. Searching for collaborators

9. Translation and backtranslation of questionnaires: theory and practice

10. Final discussion of research project

11. Data analysis: rules and methods

12. inference based on data confirming or disproving hypotheses

13. How to write good Discussion section in research report?

14. Writing research report

15. Presentation of results of conducted cross-cultural research

Literatura:

Selection of papers published in such journals like Cross-Cultural Psychology, JPSP, PSPB, Psychological Science

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PS_W02 The student has knowledge of the basic theories in the field of cross-cultural psychology. He knows the key research in this area.

PS_W03 The student is able to analyze the current information and phenomena related to the culture and interpret them in relation to psychological knowledge

PS_K03 The student demonstrates an attitude of tolerance and respect towards people from different cultures

Metody i kryteria oceniania:

Exam: 50 points

0-25 points: 2.0

26-30 points: 3.0

31-35 points: 3.5

36-40 points: 4.0

41-45 points: 4.5

46-50 points: 5.0

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)