Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Effective leadership in the organization

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-ELIO-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Effective leadership in the organization
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Effective leadership in the organisation

The high level of organisational effectiveness ensures the proper functioning of the enterprise and makes the company grow and gains an advantage among competitive organisations on the market.The lecture is an introduction to the issues of effective leadership in an organisation by analysing the issues of what it means to be a good leader, by emphasising the practical aspects of leadership. Areas such as: understanding leadership; recognition of leadership qualities; engaging people's strengths; understanding the philosophy and styles of leadership, dealing with tasks and relationships; developing leadership skills; creating a vision, including a strategic one; establishing a constructive climate; listening to group members, dealing with conflict; dealing with ethics in leadership and overcoming obstacles in the organisation.

Pełny opis:

1. Leadership in the organisation - definitions, key areas, basic concepts

2. Different styles of leadership and their theoretical effectiveness

3. Building and leading effective teams.

4. Knowledge Sharing Behavior in the organisation

5. The leader and his relations with subordinates in the emotional aspect

and motivational

6. Leader's power and how to use it?

7. Leadership in difficult and breakthrough times

8. Political leadership - psychological and organisational aspects of exercising power

9. Leadership and strategic management

10. Transactional and transformational leadership

11. Strengths and weaknesses of the organisation from the leader's point of view - SWAT analysis

12. The role of leadership in the concept of Lean management

13. Leadership in extreme environment

14. Leadership in the context of the Big Five dimensions of personality

15. A leader as a motivator of change in a complex organisational environment

16. Military leadership

Literatura:

Aidt, T., & Rauh, C. (2018). The Big Five Personality Traits and Partisanship in England. Electoral Studies, 54, 1–21.

Antonakis, J. (2004). On why “emotional intelligence” will not predict leadership effectiveness

beyond IQ or the “Big Five”: and extension and rejoinder. Organizational Analysis, 12 (2), 171- 182

1 (6), Barbuto, J. E., Burbach, M. E. (2006). The emotional intelligence of transformational leaders: A field study of elected officials. The Journal of Social Psychology, 146, 51-64.

Crossan, M., Seijts, G., & Gandz, J. (2015). Developing Leadership Character. Developing Leadership Character. https://doi.org/10.4324/9781315739809

Cybal-Michalska, Agnieszka. (2015). Przywództwo – ustalenia definicyjne i sposoby rozumienia. Studia Edukacyjne. 37. 23-32.

Dyson, S. Preston, T. (2006). Individual Characteristics of Political Leaders and the Use of Analogy in Foreign Policy Decision Making. Political Psychology. 27. 265 - 288.

Issah, M. (2018). Change leadership the role of emotional intelligence. Sage Open-Research Paper,

Hartliński , M. (2012).Przywództwo polityczne. Wprowadzene. wydawca instytut nauk politycznych Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w olsztynie

Hoogenboezem, J. (2015) Churchill’s Radical War Leadership. Open Journal of Leadership, 4, 1-11. doi: 10.4236/ojl.2015.41001.

Issah, M., Zimmerman, J. A. (2016). A change model for 21st century leaders: The essentials. International Journal of Pedagogical Innovations, 4(1), 23-29.

KRANNICH M. (2016). PODEJŚCIE PERSONALNE I PRZYWÓDCZE ODNIESIENIA W TEORII POZYTYWNEJ ORIENTACJI W ZARZĄDZANIU ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2016 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 93 Nr kol. 1957 Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania

Lai, L. (2019) A Review of Team-Focused Transformational Leadership: Past and New Trends. Journal of Service Science and Management, 12, 172-185. doi: 10.4236/jssm.2019.122012.

Lizak, M. (2019). ROLA PRZYWÓDZTWA W KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT. Quality Production Improvement. 10. 7-16. 10.30657/qpi.2019.10.01. Lachowski, S. (2013) Od wartości do działania. Przywództwo w czasach

przełomowych. Wydawca: StudioEMKA

Tiuraniemi, J. (2008). Leader self-awareness and its relationship to subordinate assessment of organizational atmosphere in the social welfare sector. Administration in Social Work, 32, 23-38.

Voet, Joris. (2014). Leading change in public organizations: A study about the role of leadership in the implementation of organizational change in a public sector

context

Widyatmoko, W., Pabbajah, M, Widyanti, R. (2020). THE CHARACTER OF LEADERSHIP IN HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A CRITICAL REVIEW. International Journal of Management Innovation & Entrepreneurial Research. 6. 1-09.

Zaccaro, S. J., Rittman, A. L., & Marks, M. A. (2001). Team Leadership. Leadership Quarterly, 12, 451-483.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Students should demonstrate a good level of initial knowledge of leadership issues and be interested in this topic. It will also be important to be able to debate with the teacher about the theoretical foundations and practical applications of issues related to the role of leader in various modes of organisation. It will also be necessary to prepare competent Power Point presentations covering various aspects of leader behaviour in work situation.

Knowledge - the student lists and describes the main currents and research paradigms occurring in leadership psychology; identifies the most important issues related to leader functioning in various work environments correctly indicates the results of research justifying individual theoretical positions; knows and understands what is the analysis and interpretation of leader behaviour in the context of committed errors and violations, knows and understands the contemporary importance of the functioning of contemporary world

Skills - is able to interpret the texts of scientific empirical articles; knows how to search and select sources that will be used to enrich his knowledge and skills, the student is able to choose the appropriate techniques for testing and assessing the efficiency of leaderships in various work situation

Competences - strives for scientific and compliant methodology for collecting empirical data, maintains criticism of existing interpretations of phenomena that are not justified by empirical research, as well as is aware of the research restrictions existing in leadership psychology, related to the complexity of human functioning in various environments.

credits:

participation in the lecture: 60

collecting data and preparing a comparative analysis of various theoretical trends in leadership psychology: 60

preparation for the exam (together with compulsory reading): 60

Total hours:

120 [180: 30 = 4] NUMBER OF ECTS: 6

Metody i kryteria oceniania:

Criteria: Knowledge (PS_W02, PS_W04):

- for grade 2 (ndst.): the student does not know and does not understand what is the difference in interpretation of the leader behaviour in various difficult and complicated situations, does not distinguish between various types of errors and violations committed by both leader and workers. Cannot combine a specific research approach with its theoretical foundations or identify the strengths and weaknesses of various theoretical approaches and research techniques in relation to psychology of leadership

- for grade 3 (dst.):

student knows and understands what is the difference in interpreting the behaviour of the leader behaviour in various difficult and complicated situations, correctly distinguishes different types of errors and violations committed by both the leader and workers. It can quite correctly combine a specific research approach with its theoretical foundations and indicate the strengths and weaknesses of various theoretical approaches and research techniques in relation to psychology of leadership

- for grade 4 (db), the student knows and understands well what is the difference in interpreting the behaviour of the leader behaviour in various difficult and complicated situations, correctly distinguishes different types of errors and violations committed by both the leader and workers. He can properly combine a specific research approach with his theoretical foundations and indicate the strengths and weaknesses of various theoretical approaches and research techniques techniques in relation to psychology of leadership

- for grade 5 (very good):) the student knows and understands very well what is the difference in interpreting the behaviour of the leader behaviour in various difficult and complicated situations, correctly distinguishes different types of errors and violations committed by both the leader and workers. He very well can combine a specific research approach with his theoretical foundations and indicate the strengths and weaknesses of various theoretical approaches and research techniques techniques in relation to psychology of leadership

credits:

participation in the lecture: 60

collecting data and preparing a comparative analysis of the functioning of leadership psychology in selected countries: 60

preparation for the exam (together with compulsory reading): 60

Total hours: 180 [180: 30 = 6] NUMBER OF ECTS: 6

The final grade consists of:

1. Assessment of the semester exam

2. Assessment of activity during classes

Two absences per semester are allowed. Excessive absences must be made up in the form agreed with the teacher before the scheduled date of the semester exam. If you do not work out, you will not be allowed to take the exam. The semester test has a written form and contains open-ended questions that require solutions to problems. The condition of passing the exam is to obtain a minimum of 60% of points. The final grade is the grade from the semester exam, which can be increased by 0.5 or 1 grade if the student receives the appropriate number of points for activity during the classes.

Praktyki zawodowe:

without apprenticeships

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Strus, Agnieszka Szymańska, Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

In order to implement the concept of leadership in an effective and worthwhile manner, the individuals need to acquire an understanding in terms of meaning and significance of leadership. When the leaders are performing their job duties or are working with other individuals, they need to inculcate the traits of morality and ethics and lead to goodwill and well-being. Furthermore, the leaders need to be well-aware in terms of measures and approaches to cope with changes and ensure that they prove to be efficacious, and useful to the members as well as the organisation as a whole. The main areas that are highlighted in this research paper are, leadership and management, functions of leadership, types of leadership, and roles of the leaders.

Pełny opis:

Effective leadership in the organisation

The high level of organisational effectiveness ensures the proper functioning of the enterprise and makes the company grow and gains an advantage among competitive organisations on the market.The lecture is an introduction to the issues of effective leadership in an organisation by analysing the issues of what it means to be a good leader, by emphasising the practical aspects of leadership. Areas such as: understanding leadership; recognition of leadership qualities; engaging people's strengths; understanding the philosophy and styles of leadership, dealing with tasks and relationships; developing leadership skills; creating a vision, including a strategic one; establishing a constructive climate; listening to group members, dealing with conflict; dealing with ethics in leadership and overcoming obstacles in the organisation.

Literatura:

Aidt, T., & Rauh, C. (2018). The Big Five Personality Traits and Partisanship in England. Electoral Studies, 54, 1–21.

Antonakis, J. (2004). On why “emotional intelligence” will not predict leadership effectiveness

beyond IQ or the “Big Five”: and extension and rejoinder. Organizational Analysis, 12 (2), 171- 182

1 (6), Barbuto, J. E., Burbach, M. E. (2006). The emotional intelligence of transformational leaders: A field study of elected officials. The Journal of Social Psychology, 146, 51-64.

Crossan, M., Seijts, G., & Gandz, J. (2015). Developing Leadership Character. Developing Leadership Character. https://doi.org/10.4324/9781315739809

Cybal-Michalska, Agnieszka. (2015). Przywództwo – ustalenia definicyjne i sposoby rozumienia. Studia Edukacyjne. 37. 23-32.

Dyson, S. Preston, T. (2006). Individual Characteristics of Political Leaders and the Use of Analogy in Foreign Policy Decision Making. Political Psychology. 27. 265 - 288.

Issah, M. (2018). Change leadership the role of emotional intelligence. Sage Open-Research Paper,

Hartliński , M. (2012).Przywództwo polityczne. Wprowadzene. wydawca instytut nauk politycznych Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w olsztynie

Hoogenboezem, J. (2015) Churchill’s Radical War Leadership. Open Journal of Leadership, 4, 1-11. doi: 10.4236/ojl.2015.41001.

Issah, M., Zimmerman, J. A. (2016). A change model for 21st century leaders: The essentials. International Journal of Pedagogical Innovations, 4(1), 23-29.

KRANNICH M. (2016). PODEJŚCIE PERSONALNE I PRZYWÓDCZE ODNIESIENIA W TEORII POZYTYWNEJ ORIENTACJI W ZARZĄDZANIU ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2016 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 93 Nr kol. 1957 Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania

Lai, L. (2019) A Review of Team-Focused Transformational Leadership: Past and New Trends. Journal of Service Science and Management, 12, 172-185. doi: 10.4236/jssm.2019.122012.

Lizak, M. (2019). ROLA PRZYWÓDZTWA W KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT. Quality Production Improvement. 10. 7-16. 10.30657/qpi.2019.10.01. Lachowski, S. (2013) Od wartości do działania. Przywództwo w czasach

przełomowych. Wydawca: StudioEMKA

Tiuraniemi, J. (2008). Leader self-awareness and its relationship to subordinate assessment of organizational atmosphere in the social welfare sector. Administration in Social Work, 32, 23-38.

Voet, Joris. (2014). Leading change in public organizations: A study about the role of leadership in the implementation of organizational change in a public sector

context

Widyatmoko, W., Pabbajah, M, Widyanti, R. (2020). THE CHARACTER OF LEADERSHIP IN HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A CRITICAL REVIEW. International Journal of Management Innovation & Entrepreneurial Research. 6. 1-09.

Zaccaro, S. J., Rittman, A. L., & Marks, M. A. (2001). Team Leadership. Leadership Quarterly, 12, 451-483.

Wymagania wstępne:

good command of English, interest in leadership psychology, willingness to seek new information related to psychological aspects of human activities in the different situation, good knowledge of creating Powerpoint presentations in the standard of scientific conferences and efficient acquisition of information from researchers articles.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Agnieszka Szymańska, Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)