Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Episodic memory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-EMEM-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Episodic memory
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Wymagania wstępne:

Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Zalecane jest posiadanie wiadomości z zakresu kursu podstawowego Psychologii procesów poznawczych oraz podstawowa orientacja w zakresie metodologii badań psychologicznych (szczególnie badań eksperymentalnych).

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z klasycznymi i najnowszymi koncepcjami i teoriami dotyczącymi pamięci epizodycznej oraz z głównymi paradygmatami badawczymi stosowanymi w tej dziedzinie.

Pełny opis:

Zdolność do powrotu i odtwarzania wydarzeń z przeszłości jest niezwykłym osiągnięciem ludzkiej pamięci, które bada się pod pojęciem pamięci epizodycznej. Koncepcja pamięci epizodycznej została sformułowana na początku lat 70. przez Endela Tulvinga i początkowo definiowana była jako system pamięci, który odbiera i przechowuje informacje o epizodach lub wydarzeniach oraz ich kontekstach przestrzennych i czasowych. Pamięć epizodyczną definiuje się również ze względu na charakter doświadczanej świadomości, która towarzyszy wydobywaniu wspomnień (tj. świadomości autonoetycznej) - mentalnego ponownego przeżywania poprzedniego momentu w przeszłości.

Podczas wykładów skupimy się na omówieniu wyników badań eksperymentalnych nad pamięcią epizodyczną oraz na nowych podejściach teoretycznych do zapamiętywania i przywoływania przeszłych zdarzeń i ich kontekstu.

Tematyka wykładów będzie obejmowała takie zagadnienia jak:

Tło historyczne - początki badania eksperymentalnego pamięci (Ebbinghaus, Mueller).

Główne podejścia w rozumieniu natury pamięci. Pojęcia engramu i śladu pamięciowego.

Podstawowe prawa pamięci – czynniki określające efektywność uczenia się.

Klasyfikacja systemów pamięci wg Tulvinga. Pamięć epizodyczna a mentalna podróż w czasie.

Mózgowe korelaty pamięci epizodycznej.

Rozdzielanie wzorców i uzupełnianie wzorców w zapamiętywaniu i rozpoznawaniu obiektów.

Konsolidacja i rekonsolidacja śladu pamięciowego a trwałość w pamięci.

Procesy zapamiętywania (kodowania) i wydobywania. Poziomy przetwarzania a skuteczność pamięci.

Teoria siły śladu pamięciowego i modele dwóch procesów. Teoria rozmytego śladu.

Modele atrybutów i modele asocjacyjne.

Mechanizmy zapominania - interferencja retroaktywna i interferencja proaktywna.

Pamięć fałszywa.

Pamięć źródła.

Literatura:

Craik F. I. (2021). Remembering: An Activity of Mind and Brain. Oxford University Press.

Dere, E., Easton, A., Nadel, L., & Huston, J. P. (Eds.). (2008). Handbook of episodic memory. Elsevier.

Gallo, D. A. (2006). Associative illusions of memory: False memory research in DRM and related tasks. Psychology Press.

Kahana, M. J. (2012). Foundations of human memory. Oxford University Press

Schacter, D. L. (2001). The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers. New York, Houghton Mifflin.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumie, na czym polega specyfika ujęcia pamięci zdarzeń z perspektywy psychologii eksperymentalnej.

Student zna i rozumie, na czym polega oraz jak powinna przebiegać analiza procesów pamięci epizodycznej.

Student jest gotów do samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności w świetle nowych doniesień z badań nad pamięcią człowieka. Rozumie i posługuje się specjalistyczną terminologią w języku angielskim z zakresu psychologii pamięci.

ECTS: 6 pkt

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach (1p)

50 godzin - lektury (2 p)

80 godzin - przygotowanie do egzaminu (3 p)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym w formie testu (studenci otrzymają wcześniej zbiór pytań pomocniczych). W każdym pytaniu testowym będą po cztery opcje odpowiedzi z jedną prawidłową.

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie zależała od:

- uczestnictwa w wykładach,

- wyniku testu końcowego

Warunkiem koniecznym otrzymania oceny pozytywnej jest: uzyskanie minimum 50% punktów z testu końcowego oraz nie więcej niż 5 nieobecności.

Uzyskanie takiego wyniku oznacza, że student osiągną efekty uczenia się w stopniu dostatecznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Marek Nieznański, Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Marek Nieznański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)