Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium: Prawne i profesjonalne determinanty diagnostyki i orzecznictwa psychologicznego (nadobowiązkowe)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-KPPD
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium: Prawne i profesjonalne determinanty diagnostyki i orzecznictwa psychologicznego (nadobowiązkowe)
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.psychologia.wfch.uksw.edu.pl/node/108
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_K03

Skrócony opis:

Poznanie uwarunkowań prawnych i merytorycznych działalności psychologicznej świadczonej w różnych formach i obszarach aktywności zawodowej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest:

1) poznanie prawnych uwarunkowań zawodu psychologa,

2) poznanie aktualnych zapisów prawa dotyczących badań psychologicznych do różnych zawodów i specjalności,

3) poznanie form zatrudniania psychologów na współczesnym rynku pracy,

4)poznanie zasad rejestracji rożnych form działalności zawodowej w psychologii stosowanej,

5) poznanie wymogów wyposażenia pracowni do badań operatorów, itp.,

6) poznanie metodyk badań obowiązujących w praktyce psychologicznej,

7) poznanie dokumentacji psychologicznej prowadzonej w rożnych aspektach prowadzenia usług psychologicznych,

8) zapoznanie się z zasadami archiwizacji dokumentacji psychologicznej i ich przekazywania,

9) Procedury kontroli, odwołań od decyzji psychologów,

10) Kontrakt psychologiczny i jego meandry (kazuistyka),

11) Narzędzia diagnostyczne, ich dystrybucja: zasady, procedury, formy realizacji badań psychologicznych,

12) Psycholog w sądzie.

Literatura:

Anastasi A., Urbina S., Testy psychologiczne, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1999,

Hornowska E., Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, W.N. "SCHOLAR" Warszawa 2003,

System aktów prawnych: Lex

Memon A., Virij A., Bull R., Prawo o psychologia, GWP, Gdańsk 3003,

Strony internetowe: sejm.gov.pl, pracowni i gabinetów psychologicznych, instytucji prowadzących działalność naukową i komercyjną w zakresie psychologi,

Paluchowski J., Diagnoza psychologiczna, W.N. "SCHOLAR" Warszawa 2001,

Strony internetowe PTP i innych towarzystw naukowych.

Sękowski A. E., Klinkosz W., Zdolności człowieka, TN KUL, Lublin 2010,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1: student zna podstawową terminologię z zakresu prawnych aspektów pracy psychologa,

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień prawnych aspektów pracy psychologa,

EK 3: student posiada wiedzę na temat najważniejszych zagadnień omawianych w prawnych aspektów pracy psychologa.

Umiejętności:

EK 4: student potrafi analizować, streszczać i prezentować teksty oraz opracowania z zakresu prawnych aspektów pracy psychologa

EK 5: student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia, prezentowane w literaturze z zakresu prawnych aspektów pracy psychologa, oraz potrafi odpowiednio rekonstruować i uzasadniać poszczególne zagadnienia i opracowania dotyczące zagadnień rozważań prawnych aspektów pracy psychologa,

EK 6: student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji dotyczące problemów rozważań prawnych aspektów pracy psychologa.

Kompetencje:

EK 7: student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu problematyki rozważań prawnych aspektów pracy psychologa,

EK 8: student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne pod kątem prezentowanych zagadnień i rozważań prawnych aspektów pracy psychologa.

Metody i kryteria oceniania:

]Metody oceny:

• semestralna praca pisemna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 05.2021r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Kryteria oceniania:

• semestralna praca pisemna w postaci eseju (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Poznanie uwarunkowań prawnych i merytorycznych działalności psychologicznej świadczonej w różnych formach i obszarach aktywności zawodowej.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest:

1) poznanie prawnych uwarunkowań zawodu psychologa,

2) poznanie aktualnych zapisów prawa dotyczących badań psychologicznych do różnych zawodów i specjalności,

3) poznanie form zatrudniania psychologów na współczesnym rynku pracy,

4)poznanie zasad rejestracji rożnych form działalności zawodowej w psychologii stosowanej,

5) poznanie wymogów wyposażenia pracowni do badań operatorów, itp.,

6) poznanie metodyk badań obowiązujących w praktyce psychologicznej,

7) poznanie dokumentacji psychologicznej prowadzonej w rożnych aspektach prowadzenia usług psychologicznych,

8) zapoznanie się z zasadami archiwizacji dokumentacji psychologicznej i ich przekazywania,

9) Procedury kontroli, odwołań od decyzji psychologów,

10) Kontrakt psychologiczny i jego meandry (kazuistyka),

11) Narzędzia diagnostyczne, ich dystrybucja: zasady, procedury, formy realizacji badań psychologicznych,

12) Psycholog w sądzie.

Literatura:

Anastasi A., Urbina S., Testy psychologiczne, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1999,

Hornowska E., Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, W.N. "SCHOLAR" Warszawa 2003,

System aktów prawnych: Lex

Memon A., Virij A., Bull R., Prawo o psychologia, GWP, Gdańsk 3003,

Strony internetowe: sejm.gov.pl,

Strony pracowni i gabinetów psychologicznych, instytucji prowadzących działalność naukową i komercyjną w zakresie psychologi,

Paluchowski J., Diagnoza psychologiczna, W.N. "SCHOLAR" Warszawa 2001,

Strony internetowe PTP i innych towarzystw naukowych.

Sękowski A. E., Klinkosz W., Zdolności człowieka, TN KUL, Lublin 2010,

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)