Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo i pomoc psychologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-DPP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Doradztwo i pomoc psychologiczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia kliniczna i psychoterapia
Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia pracy i organizacji
Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia sądowa i penitencjarna
Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia wspomagania rozwoju
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13; PS_U10; PS_U11; PS_K02; PS_K06


Wymagania wstępne:

Ukończone zajęcia z psychopatologii i wprowadzenia do różnych kierunków psychoterapeutycznych (np. psychologia kliniczna i psychoterapia).

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat podstaw pomocy psychologicznej jako ważnego aspektu pracy psychologa. Przedstawienie studentom wiedzy dotyczącej poradnictwa psychologicznego w teorii i praktyce. Jak przebiega proces poradnictwa . Zapoznanie studentów z zasadami pomocy psychologicznej wobec osób chorych somatycznie i cierpiących na zaburzenia psychiczne. Zapoznanie studentów z adekwatnością udzielanej pomocy do potrzeb pacjenta i jego rodziny.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat podstaw pomocy psychologicznej jako ważnego aspektu pracy psychologa. Przedstawienie studentom wiedzy dotyczącej poradnictwa psychologicznego w teorii i praktyce. Jak przebiega proces poradnictwa . Zapoznanie studentów z zasadami pomocy psychologicznej wobec osób chorych somatycznie i cierpiących na zaburzenia psychiczne. Zapoznanie studentów z adekwatnością udzielanej pomocy do potrzeb pacjenta i jego rodziny.

Literatura:

Czabała Cz., Kluczyńska S. (red.)(2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN.

Drat-Ruszczak E., Drążkowska-Zielińska E. (2005). Podręcznik pomagania. Warszawa: Academica.

Egan G. (2002).Kompetentne pomaganie. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Feltham, C., Horton, I. (red.)(2013). Psychoterapia i poradnictwo. Tom 1 i 2. Sopot: GWP.

Jones C., Shilito-Clarke C., Syme G., Hill D., Casemore R., Murdin L. (2005). Co wolno a czego nie wolno terapeucie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Knapp H. 2009). Komunikacja w terapii. Warszawa: PWN.

Kottler J.A. (2005). Skuteczny terapeuta. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

McKay M., Davis M., Fanning P. (2004). Sztuka porozumiewania się. Gdańsk: GWP.

Miller W.R, Rollnick S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Steward J. (red.) (2003). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej.Warszawa: PWN.

Zabłocka-Żytka L., Sokołowska E. (red.)(2016). Pomoc psychologiczna chorym somatycznie. Wybrane zagadnienia. Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK1. Student wie, jakie znaczenie ma relacja terapeutyczna dla pomocy psychologicznej

EK2 Student wie jakie są czynniki ułatwiające tworzenie sprzyjającej atmosfery - porozumienie, kontakt początkowy, prezentowanie problemu;

EK 3 Student zna podstawowe umiejętności i warsztat psychologa psychoterapeuty;

EK 4 Student zna najważniejsze obszary dotyczące procesów starzenia się, problemów psychologicznych osób w okresie starości

Umiejętności

EK 5 Student potrafi sporządzić diagnozę psycho-społecznych przyczyn zaburzeń zgodnie z wybranym podejściem;

Kompetencje społeczne

EK 6 Staje się wrażliwy na znaczenie relacji terapeutycznej; potrafi budować właściwą relację terapeutyczną, potrafi udzielać pomocy psychologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

1. Frekwencja (dotyczy zwłaszcza ćwiczeń)

2. Aktywność na zajęciach (dotyczy zwłaszcza ćwiczeń)

3. Ocena z kolokwium pisemnego /egzaminu pisemny:

ocena 2 (ndst) - student nie posiada wiedzy z przedmiotu, nie uzyskał wyniku 60 % poprawnych odpowiedzi

ocena 3 (dst) 60% poprawnych odpowiedzi

ocena 4 (db) student ma średnio uporządkowaną wiedzę. 75% poprawnych odpowiedzi

ocena 5 (bdb) - student posiada kompletną wiedzę z zakresu przedmiotu. 90% poprawnych odpowiedzi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłosowski, Zdzisław Kobos, Aleksandra Kűhn-Dymecka, Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Marcin Kłosowski, Zdzisław Kobos, Aleksandra Kűhn-Dymecka, Paulina Rosińska, Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz. pracy studenta]:


udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 40 godz.

suma godzin: 120 [120/30(25)=4]

liczba ECTS: 4


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat podstaw pomocy psychologicznej jako ważnego aspektu pracy psychologa Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat podstaw pomocy psychologicznej jako ważnego aspektu pracy psychologa. Przedstawienie studentom wiedzy dotyczącej poradnictwa psychologicznego w teorii i praktyce. Jak przebiega proces poradnictwa w różnych podejściach. Zapoznanie studentów z zasadami pomocy psychologicznej wobec osób chorych somatycznie i cierpiących na zaburzenia psychiczne. Zapoznanie studentów z adekwatnością udzielanej pomocy do potrzeb pacjenta i jego rodziny.

Pełny opis:

Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat podstaw pomocy psychologicznej jako ważnego aspektu pracy psychologa Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat podstaw pomocy psychologicznej jako ważnego aspektu pracy psychologa. Przedstawienie studentom wiedzy dotyczącej poradnictwa psychologicznego w teorii i praktyce. Jak przebiega proces poradnictwa w różnych podejściach. Zapoznanie studentów z zasadami pomocy psychologicznej wobec osób chorych somatycznie i cierpiących na zaburzenia psychiczne. Zapoznanie studentów z adekwatnością udzielanej pomocy do potrzeb pacjenta i jego rodziny.

Literatura:

Czabała Cz., Kluczyńska S. (red.)(2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN.

Feltham, C., Horton, I. (red.)(2013). Psychoterapia i poradnictwo. Tom 1 i 2. Sopot: GWP.

Bernard, H., Mackenzie, R. (red.) (2000). Podstawy terapii grupowej. Gdańsk: GWP.

Czabała, Cz. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.

Drat-Ruszczak E., Drążkowska-Zielińska E. (2005). Podręcznik pomagania. Warszawa: Academica.

Egan G. (2002). Kompetentne pomaganie. Poznań: Zysk i S-ka.

Grzesiuk, L, Styła, R. (red.)(2009). Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki. Warszawa: Difin.

Knapp H. (2009). Komunikacja w terapii. Warszawa: PWN

Kottler J.A. (2005). Skuteczny terapeuta. Gdańsk: GWP.

Kubitsky, J. (2008). Vademecum psychoterapeuty. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kubitsky, J. (2010). Vademecum terapeuty rodzinnego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Miller W.R, Rollnick S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Okun, B. (2002). Skuteczna pomoc psychologiczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kűhn-Dymecka, Paulina Rosińska, Mikołaj Stolarski, Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Aleksandra Kűhn-Dymecka, Paulina Rosińska, Mikołaj Stolarski, Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz. pracy studenta]:


udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 40 godz.

suma godzin: 120 [120/30(25)=4]

liczba ECTS: 4


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat podstaw pomocy psychologicznej jako ważnego aspektu pracy psychologa Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat podstaw pomocy psychologicznej jako ważnego aspektu pracy psychologa. Przedstawienie studentom wiedzy dotyczącej poradnictwa psychologicznego w teorii i praktyce. Jak przebiega proces poradnictwa w różnych podejściach. Zapoznanie studentów z zasadami pomocy psychologicznej wobec osób chorych somatycznie i cierpiących na zaburzenia psychiczne. Zapoznanie studentów z adekwatnością udzielanej pomocy do potrzeb pacjenta i jego rodziny.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat podstaw pomocy psychologicznej jako ważnego aspektu pracy psychologa Przedstawienie studentom podstaw współczesnej naukowej wiedzy na temat podstaw pomocy psychologicznej jako ważnego aspektu pracy psychologa. Przedstawienie studentom wiedzy dotyczącej poradnictwa psychologicznego w teorii i praktyce. Jak przebiega proces poradnictwa w różnych podejściach. Zapoznanie studentów z zasadami pomocy psychologicznej wobec osób chorych somatycznie i cierpiących na zaburzenia psychiczne. Zapoznanie studentów z adekwatnością udzielanej pomocy do potrzeb pacjenta i jego rodziny.

Literatura:

Czabała Cz., Kluczyńska S. (red.)(2015). Poradnictwo psychologiczne. Warszawa: PWN.

Feltham, C., Horton, I. (red.)(2013). Psychoterapia i poradnictwo. Tom 1 i 2. Sopot: GWP.

Bernard, H., Mackenzie, R. (red.) (2000). Podstawy terapii grupowej. Gdańsk: GWP.

Czabała, Cz. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.

Drat-Ruszczak E., Drążkowska-Zielińska E. (2005). Podręcznik pomagania. Warszawa: Academica.

Egan G. (2002). Kompetentne pomaganie. Poznań: Zysk i S-ka.

Grzesiuk, L, Styła, R. (red.)(2009). Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki. Warszawa: Difin.

Knapp H. (2009). Komunikacja w terapii. Warszawa: PWN

Kottler J.A. (2005). Skuteczny terapeuta. Gdańsk: GWP.

Kubitsky, J. (2008). Vademecum psychoterapeuty. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Kubitsky, J. (2010). Vademecum terapeuty rodzinnego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Miller W.R, Rollnick S. (2014). Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Okun, B. (2002). Skuteczna pomoc psychologiczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)