Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dostępność transportowa i mobilność osób o szczególnych potrzebach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-DTM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dostępność transportowa i mobilność osób o szczególnych potrzebach
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W10 – Student wie, na czym polega odpowiedzialność psychologa i zasady etyki jego zawodu

PS_W15 – Student zna i rozumie uwarunkowania w zakresie rozwoju psychicznego u osób niepełnosprawnych, z różnymi dysfunkcjami psychicznymi

PS_U07 – Student umie dobrać techniki i sposoby pomocy psychologicznej odpowiednie dla danych form dysfunkcjonalnych

PS_U10 – Student potrafi rozpoznać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności i udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej

PS_U12 – Student potrafi zaplanować i przeprowadzić oddziaływania psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne

PS_K01 – Student posiada kompetencje pozwalające na otwartość i gotowość wchodzenia w relacje z innymi osobami

PS_K02 – Student jest w stanie organizować i planować własne badania zmierzające do rozwiazywania konkretnych zadań i problemów życiowych

PS_K03 – Student potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb i zmian


Wymagania wstępne:

Zainteresowanie tematyką przedmiotu.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dostępności transportowej i mobilności osób o szczególnych potrzebach oraz uwrażliwienie studentów na potrzeby, bariery i zagrożenia napotykane przez osoby o szczególnych potrzebach w tym zakresie wraz z przedstawieniem możliwości i proponowanych rozwiązań.

Pełny opis:

Opis przedmiotu Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dostępności transportowej i mobilności osób o szczególnych potrzebach oraz uwrażliwienie studentów na potrzeby, bariery i zagrożenia napotykane przez osoby o szczególnych potrzebach w tym zakresie wraz z przedstawieniem możliwości i proponowanych rozwiązań. Przedmiot ma na celu popularyzację wiedzy oraz zaprezentowanie rozwiązań technicznych, które zapobiegają wykluczeniu lub ograniczeniu mobilności osób o szczególnych potrzebach. Podczas zajęć studenci poza otrzymaną wiedzą zdobędą praktyczne umiejętności służące wsparciu i pomocy osób o szczególnych potrzebach w zakresie dostępności transportu i mobilności.

Udział w prezentowanych zajęciach zapewni zdobycie wiedzy z zakresu dostępności transportowej i mobilności osób o szczególnych potrzebach, umiejętności praktycznych związane z pracą z osobami o szczególnych potrzebach, jak również rozwój kompetencji społecznych prowadzących do inkluzji osób o szczególnych potrzebach.

Literatura:

Literatura Spis zalecanych lektur:

• Charytonowicz J, Nowakowski P. (2009). Wybrane problemy jakości środowiska życia osób niepełnosprawnych. Wrocław: Jesień Wieku.

• Galasiński D. (2013). Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością? Niepełnosprawność-zagadnienia, problemy, rozwiązania, 4(9).

• Gąciarz B. (2014). W stronę nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności. Kilka słów o projekcie badawczym. Niepełnosprawność-zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2(11), s. 7-19.

• Karwas W.: Samochody dla inwalidów, Katalog Samochody Świata 1997, PS PREGO, Warszawa 1996, s. 404–407

• Stasiak-Cieślak B., Grabarek I. (2019). System ekspercki wspomagający dobór urządzeń adaptacyjnych dla kierowców z niepełnosprawnościami, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, s. 161–170.

• Stasiak-Cieślak B. (2018). Procedura doboru urządzeń adaptacyjnych wspomagających prowadzenie samochodu przez kierowcę z niepełnosprawnością, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej nr 121, s. 363–372.

• Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P.z 1997r., nr 50)

• Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696).

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn.zm.)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1438).

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

• World Health Organisation (WHO). (2011). World report on disability. World Health Organization.

• World Health Organization (WHO). (2002). Towards a common language for functioning, disability and health ICF. World Health Organization.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• Student zna definicje dostępności transportowej

• Student zna przepisy funkcjonujące w Polsce odnoszące się do transportu osób ze szczególnymi potrzebami

• Student ma podstawową wiedzę dotyczącą potrzeb osób o specjalnych potrzebach w zakresie usług motoryzacyjnych odnoszących się do transportu indywidualnego

• Student posiada informacje nt. rozwiązań technicznych (urządzeń adaptacyjnych) umożliwiającym osobom o szczególnych potrzebach uczestnictwo w ruchu drogowy

• Student wie, jakie są zagrożenia osób o specjalnych potrzebach w ruchu drogowym

• Student posiada podstawową wiedzę o procesach medycznych i psychologicznych wpływających na zachowanie w ruchu drogowym, w szczególności osób starszych oraz wpływie zmęczenia, leków, alkoholu i narkotyków na kierowanie pojazdem.

Umiejętności:

• Student potrafi przeciwdziałać utrudnieniom w transporcie i mobilności, których doświadczają osoby o szczególnych potrzebach.

• Student zwraca uwagę na dostępność transportową i mobilność dla osób o szczególnych potrzebach w ramach swojego przyszłego zawodu.

• Student potrafi doradzić w wyborze odpowiedniego urządzenia adaptacyjnego ułatwiającego mobilność.

• Student potrafi współpracować z innymi osobami w zakresie wypracowywania rozwiązań projektowych.

Kompetencje społeczne:

• Student jest wrażliwy na potrzeby osób z ograniczeniami mobilności

• Student ma świadomość społecznych konsekwencji wykluczenia osób o specjalnych potrzebach w zakresie transportu i mobilności

• Student rozumie konieczność dostosowywania transportu do różnorodnych potrzeb odbiorców o szczególnych potrzebach.

• Student rozumie znaczenie dostępności transportowej dla podniesienia jakości życia osób o szczególnych potrzebach.

efekty uczenia się

Zdobyte wiedza, umiejętności kompetencje odnoszą się również do następujących efektów uczenia się określonych dla kierunku Psychologia:

PS_W10 – Student wie, na czym polega odpowiedzialność psychologa i zasady etyki jego zawodu

PS_W15 – Student zna i rozumie uwarunkowania w zakresie rozwoju psychicznego u osób niepełnosprawnych, z różnymi dysfunkcjami psychicznymi

PS_U07 – Student umie dobrać techniki i sposoby pomocy psychologicznej odpowiednie dla danych form dysfunkcjonalnych

PS_U10 – Student potrafi rozpoznać problemy specyficzne dla różnych rodzajów niepełnosprawności i udzielić odpowiedniej pomocy psychologicznej

PS_U12 – Student potrafi zaplanować i przeprowadzić oddziaływania psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne

PS_K01 – Student posiada kompetencje pozwalające na otwartość i gotowość wchodzenia w relacje z innymi osobami

PS_K02 – Student jest w stanie organizować i planować własne badania zmierzające do rozwiazywania konkretnych zadań i problemów życiowych

PS_K03 – Student potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb i zmian

Metody i kryteria oceniania:

ocena bardzo dobra (5) – Student bardzo dobrze zna terminologię związaną z dostępnością transportową osób o specjalnych potrzebach, dokumenty regulujące to zagadnienie, ma świadomość zagrożeń w funkcjonowaniu osób o szczególnych potrzebach i potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce poprzez rozwiązywanie realnych problemów stawianych podczas zajęć.

ocena dobra (4) – Student dysponuje min. 80% wiedzy omawianej na zajęciach i potrafi wykorzystać ją w praktyce.

ocena dostateczna (3) – Student dysponuje min. 60% wiedzy omawianej na zajęciach i częściowo potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce.

ocena niedostateczna (2) – Student dysponuje mniej niż 60% wiedzy omawianej na zajęciach i nie potrafi wykorzystać jej w praktyce.

Metody kształcenia: wykład multimedialny, prezentacje studentów, praca w grupach, wywiady z osobami o szczególnych potrzebach związane z mobilnością i dostępnością transportową, symulacje, panel dyskusyjny prezentacje rozwiązań technicznych ułatwiających mobilność osób o specjalnych potrzebach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch
Prowadzący grup: Dominik Gołuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 ECTS = 50 h.


30 h: praca w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem (zajęcia, konsultacje, zaliczenie zajęć)


20 h: praca własna (czas studenta poświęcony na przygotowanie do zajęć, czytanie literatury, wykonanie takich zadań jak pisemne prace zaliczeniowe, semestralne/roczne/dyplomowe, projekty realizowane w laboratorium, samokształcenie, prace terenowe itp.)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Literatura:

Literatura Spis zalecanych lektur:

• Charytonowicz J, Nowakowski P. (2009). Wybrane problemy jakości środowiska życia osób niepełnosprawnych. Wrocław: Jesień Wieku.

• Galasiński D. (2013). Osoby niepełnosprawne czy z niepełnosprawnością? Niepełnosprawność-zagadnienia, problemy, rozwiązania, 4(9).

• Gąciarz B. (2014). W stronę nowego modelu polityki społecznej wobec niepełnosprawności. Kilka słów o projekcie badawczym. Niepełnosprawność-zagadnienia, problemy, rozwiązania, 2(11), s. 7-19.

• Karwas W.: Samochody dla inwalidów, Katalog Samochody Świata 1997, PS PREGO, Warszawa 1996, s. 404–407

• Stasiak-Cieślak B., Grabarek I. (2019). System ekspercki wspomagający dobór urządzeń adaptacyjnych dla kierowców z niepełnosprawnościami, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej, s. 161–170.

• Stasiak-Cieślak B. (2018). Procedura doboru urządzeń adaptacyjnych wspomagających prowadzenie samochodu przez kierowcę z niepełnosprawnością, Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej nr 121, s. 363–372.

• Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M.P.z 1997r., nr 50)

• Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696).

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn.zm.)

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1438).

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

• World Health Organisation (WHO). (2011). World report on disability. World Health Organization.

• World Health Organization (WHO). (2002). Towards a common language for functioning, disability and health ICF. World Health Organization.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)