Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Efektywne przywództwo w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-EPO
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Efektywne przywództwo w organizacji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia pracy i organizacji
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W14; PS_W16; PS_U05

Skrócony opis:

Skuteczne przywództwo w organizacji

Wysoki poziom efektywności organizacyjnej zapewnia prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz sprawia, że firma rozwija się i zyskuje przewagę wśród konkurencyjnych organizacji na rynku. Wykład jest wprowadzeniem w zagadnienia skutecznego przywództwa w organizacji poprzez analizę zagadnień tego, czego ono dotyczy. Co oznacza bycie dobrym liderem poprzez podkreślanie praktycznych aspektów przywództwa. Ważnymi obszarami poruszanymi w trakcie wykładu będą zagadnienia takie jak: zrozumienie przywództwa; uznanie cech przywódczych; angażowanie mocnych stron ludzi; rozumienie filozofii i stylów przywództwa, radzenie sobie z zadaniami i relacjami; rozwijanie umiejętności przywódczych; tworzenie wizji, w tym strategicznej; stworzenie konstruktywnego klimatu; słuchanie członków grupy, radzenie sobie z konfliktami; zajmowanie się etyką w przywództwie i pokonywaniem przeszkód w organizacji.

Pełny opis:

1. Przywództwo w organizacji – definicje, kluczowe obszary, podstawowe pojęcia

2. Różne style przywództwa w organizacji i ich teoretyczna skuteczność

3. Budowanie i kierowanie efektywnymi zespołami.

4. Zachowanie związane z dzieleniem się wiedzą w organizacji

5. Lider i jego relacje z podwładnymi w aspekcie emocjonalnym

i motywacyjny

6. Moc lidera i jak z niej korzystać?

7. Przywództwo w trudnych i przełomowych czasach

8. Przywództwo polityczne, psychologicznych aspekty sprawowania władzy

9. Przywództwo i zarządzanie strategiczne

10. Przywództwo transakcyjne i transformacyjne

11. Mocne i słabe strony organizacji z punktu widzenia lidera – analiza SWAT

12. Rola przywództwa w koncepcji Lean Management

13. Przywództwo w ekstremalnych warunkach

14. Przywództwo w kontekście wymiarów osobowości Wielkiej Piątki

15. Lider jako motywator zmian w złożonym środowisku organizacyjnym

16. Przywództwo wojskowe

Literatura:

Aidt, T., & Rauh, C. (2018). The Big Five Personality Traits and Partisanship in England. Electoral Studies, 54, 1–21.

Antonakis, J. (2004). On why “emotional intelligence” will not predict leadership effectiveness

beyond IQ or the “Big Five”: and extension and rejoinder. Organizational Analysis, 12 (2), 171- 182

1 (6), Barbuto, J. E., Burbach, M. E. (2006). The emotional intelligence of transformational leaders: A field study of elected officials. The Journal of Social Psychology, 146, 51-64.

Crossan, M., Seijts, G., & Gandz, J. (2015). Developing Leadership Character. Developing Leadership Character. https://doi.org/10.4324/9781315739809

Cybal-Michalska, Agnieszka. (2015). Przywództwo – ustalenia definicyjne i sposoby rozumienia. Studia Edukacyjne. 37. 23-32.

Dyson, S. Preston, T. (2006). Individual Characteristics of Political Leaders and the Use of Analogy in Foreign Policy Decision Making. Political Psychology. 27. 265 - 288.

Issah, M. (2018). Change leadership the role of emotional intelligence. Sage Open-Research Paper,

Hartliński , M. (2012).Przywództwo polityczne. Wprowadzene. wydawca instytut nauk politycznych Uniwersytetu warmińsko-Mazurskiego w olsztynie

Hoogenboezem, J. (2015) Churchill’s Radical War Leadership. Open Journal of Leadership, 4, 1-11. doi: 10.4236/ojl.2015.41001.

Issah, M., Zimmerman, J. A. (2016). A change model for 21st century leaders: The essentials. International Journal of Pedagogical Innovations, 4(1), 23-29.

KRANNICH M. (2016). PODEJŚCIE PERSONALNE I PRZYWÓDCZE ODNIESIENIA W TEORII POZYTYWNEJ ORIENTACJI W ZARZĄDZANIU ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2016 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 93 Nr kol. 1957 Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania

Lai, L. (2019) A Review of Team-Focused Transformational Leadership: Past and New Trends. Journal of Service Science and Management, 12, 172-185. doi: 10.4236/jssm.2019.122012.

Lizak, M. (2019). ROLA PRZYWÓDZTWA W KONCEPCJI LEAN MANAGEMENT. Quality Production Improvement. 10. 7-16. 10.30657/qpi.2019.10.01. Lachowski, S. (2013) Od wartości do działania. Przywództwo w czasach

przełomowych. Wydawca: StudioEMKA

Tiuraniemi, J. (2008). Leader self-awareness and its relationship to subordinate assessment of organizational atmosphere in the social welfare sector. Administration in Social Work, 32, 23-38.

Voet, Joris. (2014). Leading change in public organizations: A study about the role of leadership in the implementation of organizational change in a public sector

context

Widyatmoko, W., Pabbajah, M, Widyanti, R. (2020). THE CHARACTER OF LEADERSHIP IN HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A CRITICAL REVIEW. International Journal of Management Innovation & Entrepreneurial Research. 6. 1-09.

Zaccaro, S. J., Rittman, A. L., & Marks, M. A. (2001). Team Leadership. Leadership Quarterly, 12, 451-483.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Studenci powinni wykazać się dobrym poziomem początkowej wiedzy na temat zagadnień związanych z przywództwem i być zainteresowanym tym tematem. Ważna będzie również możliwość dyskusji z nauczycielem na temat podstaw teoretycznych i praktycznych zastosowań zagadnień związanych z rolą lidera w różnych trybach organizacji. Niezbędne będzie również przygotowanie kompetentnych prezentacji Power Point obejmujących różne aspekty zachowania lidera w sytuacji pracy.

Wiedza - student wymienia i opisuje główne nurty i paradygmaty badawcze występujące w psychologii przywództwa; identyfikuje najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem lidera w różnych środowiskach pracy prawidłowo wskazuje wyniki badań uzasadniających poszczególne stanowiska teoretyczne; zna i rozumie na czym polega analiza i interpretacja zachowań liderów w kontekście popełnianych błędów i naruszeń, zna i rozumie współczesne znaczenie funkcjonowania współczesnego świata

Umiejętności - potrafi interpretować teksty naukowych artykułów empirycznych; umie wyszukiwać i selekcjonować źródła, które posłużą do wzbogacenia swojej wiedzy i umiejętności, student potrafi dobrać odpowiednie techniki testowania i oceny skuteczności przywództwa w różnych sytuacjach pracy

Kompetencje - dąży do naukowej i zgodnej metodologii zbierania danych empirycznych, podtrzymuje krytykę dotychczasowych interpretacji zjawisk nieuzasadnionych badaniami empirycznymi, a także ma świadomość ograniczeń badawczych istniejących w psychologii przywództwa, związanych ze złożonością funkcjonowania człowieka w różne środowiska.

kredyty:

udział w wykładzie: 30

zebranie danych i przygotowanie analizy porównawczej różnych nurtów teoretycznych w psychologii przywództwa:30

przygotowanie do egzaminu (wraz z lekturą obowiązkową): 30

Suma godzin:

60[60: 3 = 2] LICZBA ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

bez praktyk

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olaf Truszczyński
Prowadzący grup: Olaf Truszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)