Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka zawodu psychologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-EZP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu psychologa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Konwersatoria nadobowiązkowe - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W10

PS_U02

PS_K05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele: W trakcie zajęć prezentowane będą etyczne aspekty funkcjonowania psychologa w różnych obszarach zawodowych. Ich celem jest zapoznanie studentów z występującymi problemami z tego zakresu w ich późniejszej pracy oraz przygotowanie do podejmowania czekających ich wyzwań. Kwestie te zostaną odniesione do standardów zawartych w głównych kodeksach etyki zawodowej psychologa (i pokrewnych) i będą dyskutowane w odniesieniu do aktualnych uwarunkowań społecznych (związanych z pluralistycznymi przekonaniami). Istotnym elementem zajęć będzie wskazanie na akceptowane sposoby ustosunkowania się i działania w istotnych etycznie sytuacjach, a także pogłębianie wrażliwości w tym zakresie, jako przygotowywanie studentów do pracy z drugim człowiekiem.

Efekt kształcenia: poznanie standardów zawartych w kodeksach etyki zawodowej psychologa; zrozumienie znaczenia i zakresu stosowalności tych norm. Świadomość etycznego wymiaru działalności psychologicznej.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie: ustalenie sposobu pracy i uzyskania zaliczenia, prezentacja lektur.

2. Filozoficzno-antropologiczne założenia dotyczące natury człowieka obecne w kodeksach etycznych psychologów i psychoterapeutów.

3. Kodeks Etyczno-Zawodowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – podstawy i zakres stosowalności.

4. Psycholog jako badacz – problemy etyczne związane z prowadzeniem badań psychologicznych.

5. Psycholog jako badacz – etyczny wymiar prezentowania wyników badań naukowych.

6. Testy psychologiczne a etyka zawodowa.

7. Psycholog jako praktyk – etyczny wymiar diagnozy psychologicznej.

8. Kodeksy etyczne psychologów-praktyków: stowarzyszeń psychoterapeutów.

9. Problemy etyki zawodowej psychologa klinicznego i psychoterapeuty.

10. Etyczne aspekty udzielania pomocy psychologicznej i psychoterapii.

11. Etyczne aspekty pracy z osobami w związku, z rodziną i z dziećmi.

12. Etyczne aspekty pracy z grupą (terapia, treningi i szkolenia).

13. Dylematy etyczne psychologa pracującego w reklamie, marketingu, biznesie, doradztwie zawodowym.

14. Psycholog w sądzie. Etyczno-zawodowe problemy psychologa biegłego sądowego.

15. Etyczny wymiar ujawniania wiedzy psychologicznej, psycholog jako ekspert, nauczyciel i popularyzator.

Literatura:

Lektury obowiązkowa

1. Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa. (2001). Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

2. Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Poznaniak W., Toeplitz-Winiewska, M. (2017). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: WN PWN.

Literatura:

1. Brzeziński, J. (2002). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (r. 5 i 6, s. 125-178)

2. Jones, C. (2005). Co wolno a czego nie wolno terapeucie. Gdańsk: GWP.

3. Kępiński, A. (2004). Dekalog. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

4. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B., Zechmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP. (r. 2, s. 59-97).

5. Kodeksy etyczno-zawodowe różnych towarzystw psychoterapeutycznych

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności: posiada zdolność do stosowania wiedzy zawartej przede wszystkim w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (oraz w innych przedstawionych dokumentów), czyli korzystania z niej w celu wykonywania zadań i rozwiązywania problemów etycznych w pracy psychologicznej.

Kompetencje: wykazuje zdolność do stosowania nabytych umiejętności w zakresie działań zawodowych, społecznych w kategoriach etycznych, w tym odpowiedzialności i autonomii.

Zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, dyskutuje, pracuje w zespole, zachowuje otwartość na poglądy wyrażane przez innych, dba o pozostawienie przestrzeni innym osobom na wyrażanie własnego zdania, wykazuje odpowiedzialność za własne słowa, uważnie lecz jednoznacznie wyraża oceny, podejmuje inicjatywy w zdobywaniu dodatkowych informacji i wykazuje się kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań problemów, jest zdolny do akceptacji przekonań innych i zorientowany na możliwość dopuszczania rozwiązań alternatywnych.

SZCZEGÓŁOWO:

UMIEJĘTNOŚCI (K_U02) - zdobyta przez uczestnika zajęć wiedza winna być na tyle wystarczająca, aby mógł on:

• poprawnie rozpoznawać te obszary jego działalności badawczej i praktycznej, które mogą nieść potencjalne zagrożenia dla jego klientów oraz osób uczestniczących w badaniu naukowym;

• przełożyć zalecenia i zakazy, formułowane w przyjętych przez społeczność psychologów kodeksach etycznych, na język profesjonalnych działań, zawsze w imię dobra klienta, przez niego podejmowanych;

• w swojej pracy badawczej, diagnostycznej, eksperckiej i pomocowej zawsze odwoływać się jedynie do tych teorii psychologicznych oraz metod pomiarowych, diagnostycznych i związanych ze świadczeniem szeroko pojmowanej pomocy psychologicznej (np. psychoterapii), które zostały uwiarygodnionej w procesie ich weryfikacji empirycznej; ze względów etycznych nie sięga po koncepcje i metody nie należące do psychologii naukowej oraz opanował umiejętności, dzięki którym trafnie rozpoznaje i odrzuca te ostatnie;

• nie podejmować takich działań, które skutkowałyby konfliktem interesów;

• jako członek społeczności psychologicznej, nie narusza kodeksu dobrych obyczajów w nauce – nie popełnia plagiatów, nie fałszuje wyników badań.

KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE (K_K05) Uczestnik zajęć w trakcie konwersatorium nabywa:

W obszarze 1.: „Etyka – etyka stosowana – etyka psychologiczna” – absolwent psychologii umie posłużyć się – w celu zrozumienia ograniczeń jego działalności profesjonalnej – podstawowymi teoriami etyki ogólnej (U05_01); natomiast w zakresie kompetencji – absolwent psychologii posługuje się językiem teorii etycznych w wyjaśnianiu społeczeństwu osobliwości zawodu psychologa pojmowanego jako zawód zaufania publicznego (OS_K05_01).

W obszarze 2.: „Etyczne aspekty działalności badawczej psychologa ( wobec osób uczestniczących w badaniu naukowym)” - psycholog prowadzi tylko takie badania naukowe i takie postępowania praktyczne (diagnostyczne, eksperckie i pomocowe), które nie naruszają godności człowieka i które respektują podstawowe zasady: świadomej zgody na udział w badaniach oraz postępowaniach praktycznych prowadzonych przez psychologa, poufności, prywatności i (czasami) anonimowości (OS_U05_02); unika w swojej działalności konfliktu interesów (OS_U05_03); co w zakresie kompetencji sprawia, iż psycholog respektując zasadę nadrzędności etyczności postępowania profesjonalnego nad jego skutecznością czy realizacją własnego interesu stara się, aby potencjalni zamawiający i odbiorcy jego usług (badawczych i praktycznych) brali to prymarne ograniczenie pod uwagę (OS_K05_02).

W obszarze 3.: „Etyczne aspekty działalności diagnostycznej, eksperckiej i pomocowej psychologa” - psycholog propaguje na forum publicznym wyłącznie metody mające zaplecze teoretyczne i mocne dowody empiryczne. (OS_U05_04); posada osobiste kompetencje aby stanowczo sprzeciwiać się (informując o tym społeczeństwo i odpowiednie instytucje), aby usługi psychologiczne były prowadzone przez osoby, które nie mają ukończonych studiów psychologicznych i stosownych doświadczeń na tym polu (OS_K05_03).

W obszarze 4.: „Znajomość Kodeksu etyczno-zawodowego psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego” - psycholog umie przełożyć język dyrektyw na język działań, które w jak najmniejszym stopniu będą odstępowały od etycznego wzorca o którym traktuje Kodeks etyczno-zawodowy psychologa (OS_U05_05); propaguje, w swoim środowisku zawodowym, działalność zgodną z zasadami etycznymi (OS_U05_06); posada kompetencje do odróżniania i nie odwoływania się do „wiedzy” pseudo-psychologicznej i metod pseudo-psychologicznych w trakcie występowania na forum publicznym (OS_K05_04).

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

(1) obecność na zajęciach;

(2) aktywność intelektualna podczas zajęć;

(3) prezentacja;

(4) kolokwium z zakresu literatury obowiązkowej (test).

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)