Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-KMSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Konwersatoria nadobowiązkowe - Psychologia
Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_K03

Skrócony opis:

Uwaga - zajęcia zaczynają się w marcu!

Reklamy społeczne mają zmieniać postawy, które są silne i odporne na wpływ. Osiągnięcie tego celu nie sprowadza się tylko do wymyślenia zręcznego hasła. Jest to długofalowy proces, który będziemy odtwarzać podczas zajęć. Pierwszym jego etapem jest zaplanowanie strategii działań (blok 1 - wprowadzenie do marketingu społecznego). Istotnym elementem tego planu jest zrozumienie uwarunkowań skuteczności zmiany postawy. Zaletą tej wiedzy jest wybór skutecznej techniki perswazji (blok 2 - przegląd badań dotyczących zmian postaw). Dopiero po starannym dobraniu argumentów perswazyjnych będą tworzone komunikaty, m.in. reklamy (blok 3 - warsztat, który kończy zajęcia).

Pełny opis:

Uwaga - zajęcia zaczynają się w marcu!

Zajęcia 1

- Co to jest reklama społeczna?

- Różnice pomiędzy reklamą społeczną i komercyjną.

- Mieszanka marketingowa: produkt, cena, dystrybucja, promocja.

- Egocentryzm reklamy społecznej: reklama społeczna jako element promocji.

Zajęcia 2

- Grupa docelowa kampanii społecznych.

- Strategia segmentacji i pozycjonowania.

- Liczą się tylko obietnice: korzyści jako najważniejszy element komunikacji społecznej.

- Analiza wybranych kampanii społecznych pod względem założeń strategicznych.

Zajęcia 3

- Cause related marketing, czyli marketing na rzecz sprawy.

- Przykłady i definicja marketingu na rzecz sprawy.

- CRM: altruizm czy brudny interes?

Zajęcia 4

- Metody badania reklamy społecznej.

- Eksploracyjne badania jakościowe.

- Pretest reklamy społecznej.

- Badania skuteczności kampanii społecznych.

Zajęcia 5

- Kwestia kwestionariusza do badania skuteczności kampanii społecznych.

- Pisanie kwestionariusza.

Zajęcia 6

- Modele komunikacji i perswazji w reklamie społecznej.

- Informacje czy emocje?

- Petty i Cacioppo (ELM) w reklamie społecznej.

Zajęcia 7

- Jakie jest optymalne natężenie negatywnych emocji w reklamie społecznej?

- Jakie czynnik moderują wpływ negatywnych emocji?

Zajęcia 8

- Perswazja jawna i utajona w reklamie społecznej.

Zajęcia 9

- Koń trojański czy centralny atak?

- „Jedna drużyna” jako sposób zmiany postaw wobec stygmatyzowanych grup

Zajęcia 10

- Obiecywać niebo czy straszyć piekłem? Karać czy nagradzać?

- Empatia jako środek perswazji.

- Kto powinien reklamować ideę? Bohater reklamy społecznej.

Zajęcia 11

- burza mózgów

- reklama telewizyjna i uwarunkowania jej skuteczności

Zajęcia 12

- myślenie lateralne

-outdoor

- wpływ reklamy zewnętrznej na bezpieczeństwo jazdy

Zajęcia 13

- synektyka

- reklama wirusowa i uwarunkowania jej skuteczności

Zajęcia 14

- "O"-heurystyka i zdolności poznawcze w tworzeniu reklam

- reklama prasowa

Zajęcia 15

Propaganda dobrych serc a etyka

:

Literatura:

Adkins, S. (1999). Cause Related Marketing. Butterworth, Heinemann.

Bagozzi, R. P., & Moore, D. J. (1994). Public Service Advertisements: Emotions and Empathy Guide Prosocial Behavior. Journal of Marketing, 58, January, 56-70.

Keller, P. A., & Block, L. G. (1996). Inreasing the Persuasiveness of Fear Appeals: The Effect of Arousal and Elaboration. Journal of Consumer Research, vol. 22, March, 448-459.

King, W. K., & Reid, L. N. (1990). Fear Arousing Anti-Drinking and Driving PSAa: Do Physical Injury Threats Influence Young Adults? In J. Leigh & C. Martin (Ed.), vol. 2, 155-175.

Maison, D. (2003). Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej. Kraków: Agencja Wasilewski.

Maliszewski, N. (2005). Koń trojański w reklamie społecznej. Warszawa: Medical Tribune.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W01 teorie naukowe z zakresu marketingu i komunikacji społecznej

U01 zidentyfikować problem społeczny, zaplanować jego badanie, zinterpretować jego rezultaty i zaaplikować w działaniach marketingowych

U02 zaplanować strategię komunikacji społecznej

K04 odpowiedzialnego pełnienia roli osoby zajmującej się marketingiem społecznym, przy zachowaniu zasad etycznych, rozwijając dorobek zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Pisemna praca wykonywana podczas zajęć (plan kampanii społecznej, uwarunkowania psychologiczne skuteczności, projekt komunikatu perswazyjnego). Kryteria oceny: poprawność, oryginalność, zaangażowanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Norbert Maliszewski
Prowadzący grup: Norbert Maliszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)