Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium: Praktyczne aspekty opiniowania sądowo-psychiatrycznego i psychologicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-KOSP Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium: Praktyczne aspekty opiniowania sądowo-psychiatrycznego i psychologicznego
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Konwersatoria nadobowiązkowe - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_K03

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy na temat praktycznych aspektów pracy biegłego sądowego z zakresu psychiatrii i psychologii. Zapoznanie się ze szczególnie trudnymi i kontrowersyjnymi sytuacjami klinicznymi. Przedstawianie problemów, z którymi można spotkać się w czasie pracy w placówkach medycznych wyspecjalizowanych w psychiatrii sądowej. Omówienie podstawowych zasad etycznych w pracy biegłego.

Pełny opis:

1. Detencja w Polsce.

2. Terapia w czasie detencji.

3. Autonomia pacjenta.

4. Zjawisko agresji w czasie hospitalizacji psychiatrycznej.

5. Kryteria poprawy stanu psychicznego pacjenta.

6. Metodologia w psychiatrii sądowej.

7. Ekspertyza z perspektywy biegłego i organu procesowego.

8. Etyka w pracy biegłego.

9. Opinia fałszywa.

10. Obawa rychłej śmierci.

11. Samobójstwo rozszerzone.

12. Czyny zabronione motywowane zazdrością.

13. Sprawcy z podwójną diagnozą.

14. Rozbieżności w ocenach sądowo-psychiatrycznych w postępowaniu karnym i cywilnym.

15. Stany wyjątkowe – kazuistyka.

Literatura:

Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.): Psychiatria. T. 1-3, Urban & Partner, Wrocław 2002.

Buss D. M. Zazdrość – niebezpieczna namiętność. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.

Cierpiałkowska L.: Psychopatologia. Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 2009.

Gierowski J. K., Paprzycki L. K.: Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające. Zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2013.

Lewandowski B. (red.): Pozycja i rola biegłego w polskim systemie prawnym. Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Warszawa 2016.

Majchrzyk Z.: Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw. IPiN, Warszawa, 2001.

Majchrzyk Z.: Zabójczynie i zabójcy. Wydawnictwo UKSW, Warszawa, 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student posiada wiedzę na temat organizacji systemu wykonywania środków zabezpieczających w Polsce. Opisuje trudności jakie pomogą pojawić się w trakcie detencji psychiatrycznej. Zna prawa i obowiązki osób odbywających środki zabezpieczające. Prezentuje metodologię pracy biegłego i zna zasady etyczne w pracy eksperta sądowego. Potrafi określić zagrożenia w pracy biegłego psychiatry i psychologa. Identyfikuje stany kliniczne, które budzą w opiniowaniu kontrowersje i trudności orzecznicze. Ilustruje je przykładami.

Umiejętności: Student potrafi analizować systemowe rozwiązania, dotyczące środków zabezpieczających. Proponuje rozwiązania trudnych sytuacji, do których dochodzi na oddziałach psychiatrii sądowej. Potrafi wykorzystać w opiniowaniu metodologię psychiatrii sądowej, proponuje metody minimalizujące ryzyko popełnienia błędu diagnostycznego i orzeczniczego. Dostrzega sprzeczności w konkretnym materiale badawczym i podejmuje próby ich wyjaśnienia. Sugeruje rozwiązania problemów etycznych w pracy biegłego.

Kompetencje: Student zachowuje ostrożność i odpowiedzialność w formułowaniu swoich ocen. Angażuje się w konstruktywną dyskusję dotyczącą diagnozy oraz ocen sądowych. Ma świadomość istnienia w psychiatrii sądowej kontrowersyjnych sytuacji. Chętnie wyraża opinię na temat zasad metodologicznych i etycznych obowiązujących w psychiatrii sądowej. Ma świadomość trudności jakie występują podczas wykonywania środków zabezpieczających.

ECTS :

Udział w wykładzie na platformie e-learningowej - MS Teams – 30 godz.

Przygotowanie do wykładu, praca na platformie e-learningowej - Moodle – 10 godz.

Konsultacje – 5 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 15 godz.

Suma godzin – 60 [60 : 30 (25) = 2]

Liczba ECTS – 2.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

(2): Student nie ma wiedzy na temat systemu wykonywania środków zabezpieczających, trudności podczas ich wykonywania. Nie rozpoznaje szczególnie skomplikowanych sytuacji w psychiatrii i psychologii sądowej. Nie zna zasad sporządzania ekspertyz ani zasad etycznych pracy biegłego.

(3): Student posiada ogólną wiedzę na temat wykonywania środków zabezpieczających. Pobieżnie zna zasady metodologii w psychiatrii sądowej. Orientuje się z podstawowych zasadach etycznych biegłego.

(4): Student ma poprawną wiedzę na temat wykonywania środków zabezpieczających. Identyfikuje trudności w pracy z pacjentami detencyjnymi. Wyjaśnia na czym polegają kontrowersje w psychiatrii i psychologii sądowej. Opisuje metodologię pracy biegłych. Zna zasady etyczne pracy biegłego.

(5): Student doskonale opanował wiedzę na temat systemowych zasad wykonywania środków zabezpieczających. Potrafi wskazać na możliwe trudności w pracy z pacjentami internowanymi. Wskazuje na trudności i kontrowersje w pracy biegłego. Ilustruje je przykładami. Proponuje metodologię pracy biegłego. Wyjaśnia zasady etyczne, dotyczące biegłego.

Umiejętności:

(2): Student nie potrafi przeanalizować zasad stosowania środków zabezpieczających. Nie przewiduje trudności w pracy biegłego. W analizie materiału nie posługuje się metodologią psychiatrii sądowej. Nie jest w stanie odnieść się do zasad etycznych biegłego.

(3): Student wybiórczo analizuje zasady stosowania środków zabezpieczających, nie odnosi ich do konkretnych przypadków. Nie zawsze przewiduje trudności w pracy biegłego. Identyfikuje sytuacje szczególne w psychiatrii sądowej ale ich nie wyjaśnia. Posługuje się metodologią pracy w psychiatrii i psychologii sądowej. Nie dostrzega potrzeby stosowania zasad etyki zawodowej.

(4): Student poprawnie weryfikuje możliwość wykonywania środków zabezpieczających. Przewiduje zagrożenia mogące wystąpić w trakcie detencji. Trafnie typuje sytuacje trudne orzeczniczo i stara się unikać niejasności w swoich ocenach. Dostrzega różnice pomiędzy psychiatrią kliniczną a sądową i posługuje się metodologią pracy biegłego. Stara się rozwiązywać problemy etyczne w pracy biegłego.

(5): Student doskonale zna zasady wykonywania środków zabezpieczających. Krytycznie ocenia zagrożenia ze strony pacjenta, równocześnie respektuje prawa pacjenta. Zwraca uwagę na niejasności w materiale badawczym. W pracy kieruje się metodologią psychiatrii sądowej oraz zasadami etycznymi. Proponuje sposoby uniknięcia błędów w opiniowaniu.

Kompetencje:

(2): Student nie ma świadomości ciążących na biegłych obowiązkach. Nie docenia konieczności stosowania metodologii w pracy biegłego ani respektowania zasad etycznych.

(3): Student widzi ograniczenia w pracy biegłego. Formułuje wnioski ale ich nie uzasadnia. Nie zawsze jest gotowy do pracy w zespole. Niechętnie podejmuje dyskusje nad problemami.

(4): Student wskazuje na sytuacje kontrowersyjne i trudne w pracy biegłego i stara się je rozwiązywać. Ma świadomość zasad obowiązujących w ośrodkach psychiatrii sądowej. Stara się zachować obiektywizm i docenia metodologię pracy biegłego. Dąży do zachowania zasad etycznych.

(5): Student podchodzi do materiału badawczego z należytą ostrożnością i odpowiedzialnością. Chętnie podejmuje się pracy nad trudnymi i kontrowersyjnymi sytuacjami klinicznymi i orzeczniczymi, wykorzystuje metodologię pracy biegłego. Dąży do zachowania obiektywizmu w swoich ocenach. Jest otwarty na pracę w zespole biegłych i rzeczową polemikę z innymi biegłymi. Stosuje zasady etyki zawodowej.

Efekt wiedzy:

Metoda dydaktyczna – e-learning MS Teams, wykład konwersatoryjny, prezentacje multimedialne, dyskusja.

Weryfikacja – egzamin pisemny.

Efekt umiejętności:

Metoda dydaktyczna – e-learning MS Teams, krótkie prezentacje przygotowane przez studentów, studium przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja okrągłego stołu, giełda pomysłów.

Weryfikacja – dyskusja, egzamin pisemny.

Efekt kompetencji:

Metoda dydaktyczna – e-learning MS Teams, studium przypadku, metoda sytuacyjna, dyskusja okrągłego stołu, giełda pomysłów, metoda symulacyjna.

Weryfikacja – dyskusja, konsultacje.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Cynkier
Prowadzący grup: Przemysław Cynkier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu biologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań zachowań człowieka. Podstawowa wiedza z zakresu psychiatrii i psychologii sądowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Cynkier
Prowadzący grup: Przemysław Cynkier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu biologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań zachowań człowieka. Podstawowa wiedza z zakresu psychiatrii i psychologii sądowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Cynkier
Prowadzący grup: Przemysław Cynkier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu biologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań zachowań człowieka. Podstawowa wiedza z zakresu psychiatrii i psychologii sądowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.