Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium: Przygotowanie do prowadzenia badań oraz pisania tekstów naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-KPDB
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium: Przygotowanie do prowadzenia badań oraz pisania tekstów naukowych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Konwersatoria nadobowiązkowe - Psychologia
Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_K02

PS_K03

Skrócony opis:

Konwersatorium dotyczy teorii i praktyki, zasad, metod i dobrych zwyczajów wykorzystywanych na każdym etapie procesu badawczego w psychologii. W szczególności zajęcia skupiają się na prowadzeniu badań naukowych i pisaniu tekstów naukowych. Poruszane na kursie tematy obejmują zagadnienia związane z wszystkimi etapami procesu badawczego, począwszy od obserwacji zjawiska w świecie, skończywszy na opowiedzeniu światu o swoich działaniach zgodnie z możliwościami i oczekiwaniami obecnie dostępnych narzędzi upowszechniania wyników badań. Zajęcia będą mieć formę konwersacyjną i ćwiczeniową, oczekuje się, że na koniec zajęć studenci będą potrafili przedstawić wykorzystanie w praktyce wykładanych treści.

Pełny opis:

Konwersatorium „Przygotowanie do prowadzenia badań oraz pisania tekstów naukowych” jest przedmiotem dotyczącym naukowego oblicza psychologii. Głównym celem zajęć jest przygotowanie studentów do prowadzenie badań a dalej pisanie tekstów naukowych w oparciu o reguły metodologiczne, etykę, możliwości statystycznej obróbki danych, ale też najnowsze trendy w psychologii i światowy poziom obecnie prowadzonych badań. Konwersatorium przeprowadzi studentów przez wszystkie etapy procesu badawczego z perspektywy celów psychologii jako nauki, możliwości realizacji, ale też możliwości włączenia się w obecną na świecie dyskusje nad badanymi zjawiskami. Studenci poznają strukturę publikacji naukowej, dowiedzą się, co jest kluczowe w przekazywaniu informacji oraz krytycznie zanalizują kluczowe publikacje naukowe. Zwieńczeniem zajęć będzie przedstawienie prac studentów, nad którymi będą pracować przez cały semestr metodą projektu (systematyczne opracowywanie kolejnych kawałków swojego projektu).

Literatura:

Harasimczuk,J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Liberi Libri

American Psychological Association. (2020). Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition. APA.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

-Wiedza: Student posiada wiedzę o etapach procesu badawczego, zasadach etycznych prowadzenia badań naukowych i pisania tekstów naukowych, różnych źródłach literatury naukowej, sposobach prezentowania wyników, metodach oceny istotności czasopisma naukowego, czy specyfice tekstu naukowego.

-Umiejętności: Student umie szuiać literatury, dobierać metod badania do problemu badawczego, pisać teksty naukowe zgodnie ze standardami APA, promować wyniki swoich badań.

-Kompetencje: Student gotowy jest do samodzielnego poszerzania wiedzy, projektowani i prowadzenia własnych badań oraz pisania tekstu naukowego na ich podstawie.

Wyliczenie punktów ECTS: 1 ects - uczestnictwo w zajęciach; 1 ECTS - przygotowywanie projektu

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu i ocenienie nastąpi w oparciu o systematyczną pracę na zajęciach oraz przygotowane przez studentów projekty.

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest uczestniczenie w zajęciach oraz przygotowanie projektu.

Maksymalnie można zdobyć 10 punktów za aktywność. Jeden punkt za aktywność zdobywa się poprzez aktywność na jednych zajęciach.

Aktywność na zajęciach to 50% oceny końcowej.

Prezentacja opracowanego projektu to 50% oceny końcowej.

Ocena 3 - Student zdobył 6 punktów za aktywność oraz przygotował projekt z bardzo duża liczbą błędów formalnych

Ocena 3,5 - Student zdobył 7 punktów za aktywność oraz przygotował projekt z błędami formalnych

Ocena 4 - Student zdobył 8 punktów za aktywność oraz przygotował projekt z niewielką liczbą błędów formalnych

Ocena 4,5 - Student zdobył 9 punktów za aktywność oraz przygotował projekt bez błędów formalnych

Ocena 5 - Student zdobył 10 punktów za aktywność oraz przygotował projekt bez błędów formalnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Topolewska-Siedzik
Prowadzący grup: Ewa Topolewska-Siedzik
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a929ca3c26c4448a99499af5b7586a818%40thread.tacv2/conversations?groupId=a8c1dade-9220-4f26-8b9d-a0a671636cd7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Harasimczuk,J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Liberi Libri

American Psychological Association. (2020). Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition. APA.

Materiały do zajęć będą zamieszane w MS Teams w zespole stworzonym na potrzeby zajęć.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a929ca3c26c4448a99499af5b7586a818%40thread.tacv2/conversations?groupId=a8c1dade-9220-4f26-8b9d-a0a671636cd7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne to ukończenie kursów z zakresu statystyki i metodologii lub chęć uzupełnienia braków wiedzy we własnym zakresie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)