Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie kapitałem intelektualnym 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-KPPKI2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kapitałem intelektualnym 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Zarządzanie kapitałem intelektualnym 1 WF-PS-N-KPPKI1

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W11

PS_U05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany dla specjalności "Psychologia pracy"

Cele przedmiotu:

-Celem poznawczym jest zaznajomienie studentów z problemami psychologii stosowanej.

-Celem kształcącym jest zapoznanie się z uwarunkowaniami praktycznego wykonywania zawodu psychologa.

-Celem wychowawczym jest poznanie różnych aspektów warsztatu pracy psychologa w różnych subdyscyplinach.

Wymagania wstępne: posiadanie wiedzy ze "Wstępu do psychologii pracy i organizacji"

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione uwarunkowania formalne, prawne i merytoryczne funkcjonowania zawodowego psychologów, zależnie od profilu zatrudniającej, placówki, instytucji, firmy. Ponadto studenci zapoznają się z zasadami zdobywania specjalistycznych uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie psychologii transport oraz i badań diagnostycznych i orzeczniczych pracowników służb ochrony mienia i osób. Omówiona zostanie również organizacja i warunki zarejestrowania działalności gospodarczej w zakresie usług psychologicznych.

Literatura:

Dzienniki Ustaw – dotyczące badań psychologicznych,

Golnau W., Kalinowski M., Litwin J., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2004,

Konecki K., Headhunting- Łowcy głów, Alfa-Wero, Warszawa 1998,

Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, W.N. PWN, Warszawa 2006,

Ledzińska M., Zajenowski M., Stolarski M., Temperament i poznanie,

Lipka Anna, W stronę kwalitologii zasobów ludzkich, Difin, Warszawa 2005,

Samól J., Pojęcie kapitału ludzkiego w opinii menedżerów personalnych, Kapitał ludzki, 2012/2, 193-2004,

Smółka P., Kompetencje społeczne, metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016,

WN "Scholar", Warszawa 2013,

Wyrzykowska B., Pomiar kapitału ludzkiego w organizacji, Kapitał Ludzki 2008/66, 159-170,

LEX

Strony WWW.

Suchar M., Zarządzanie personelem w praktyce, Ośrodek Doradzctwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2007,

Witkowski S., Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Wyd. U Wr. Wrocław 2000,

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.

Sekuła Z., Struktury wynagradzania pracowników, Wolters Kluwer business, Warszawa 2013,

Ryszard Stocki (red.) Aleksandra Bławat, Anna Drobny, Grzegorz Żmuda, Piotr Prokopowicz, Dialog organizacyjny, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011

Absolvent Talent Days

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1: student zna podstawową terminologię psychologiczną z zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 3: student posiada wiedzę na temat najważniejszych zagadnień związanych z problematyką z zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym.

Umiejętności:

EK 4: student potrafi analizować i prezentować problemy zagadnień związanych z problematyką zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 5: student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia związane z problematyką zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 6: student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji związanych z problematyką zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym.

Kompetencje:

EK 7: student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu zagadnień związanych z zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 8: student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne na temat zagadnień związanych z problematyką zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS.

-aktywność na platformie e-learningowej -30 godz.

-przygotowanie do zajęć /praca domowa/ praca na podstawie e-learningowej -10 godz.

-przygotowanie i napisanie semestralnej pracy kontrolnej -20 godz.

b) warunki zaliczenia przedmiotu

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 05.2021r.,

Metody oceny:

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w zarządzaniu kapitałem intelektualnym, bardzo dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej kapitału intelektualnego, bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w ocenie kapitału intelektualnego;

ocena dobra (4) – student dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w kapitału intelektualnego, dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej kapitału intelektualnego, dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane ocenie kapitału intelektualnego

ocena dostateczna (3) –; student słabo orientuje się w nowoczesnych metodach badań w kapitału intelektualnego, słabo zna bazy danych literatury dotyczącej kapitału intelektualnego, słabo dobiera i wykorzystuje metody badań stosowane w ocenie kapitału intelektualnego

ocena niedostateczna (2) – student nie orientuje się w nowoczesnych metodach badań kapitału intelektualnego, nie zna bazy danych literatury dotyczącej kapitału intelektualnego, nie potraf dobrać i wykorzystać metody badań stosowane w ocenie kapitału intelektualnego;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2YzMGVjNDItZThhZS00NDY1LThiZjYtNmMwOTYwZDFmN2Jj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22391e323e-9049-4528-95cf-dad3a59d0441%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zdobędzie wiedzę o zarządzaniu kapitałem intelektualny w różnych formach i strukturach organizacyjnych.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione uwarunkowania formalne, prawne i merytoryczne funkcjonowania zawodowego psychologów, zależnie od profilu zatrudniającej, placówki, instytucji, firmy. Ponadto studenci zapoznają się z zasadami zdobywania specjalistycznych uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie psychologii transport oraz i badań diagnostycznych i orzeczniczych pracowników służb ochrony mienia i osób. Omówiona zostanie również organizacja i warunki zarejestrowania działalności gospodarczej w zakresie usług psychologicznych.

Literatura:

1) Dzienniki Ustaw – dotyczące badań psychologicznych,

2) Barcik A. (2019) Kapitał intelektualny i compliance w procesach konstytuowania doskonałości systemów społecznej odpowiedzialności organizacji, PWE, Warszawa,

3) Bławat A., Drobny A. (2011) Dialog organizacyjny, Wolters Kluwer, Warszawa,

4) Kuzel M., (2018) Kapitał intelektualny organizacji, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń,

5) Rząsa W. (2013), Znaczenie kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, Przedsiębiorstwo i Region, 5, 15-15,

6) Rzepka A., (2018) Relacje międzyorganizacyjne i kapitał intelektualny jako czynniki rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Difin, Warszawa,

Wymagania wstępne: (tylko po angielsku)

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zdobędzie wiedzę o zarządzaniu kapitałem intelektualny w różnych formach i strukturach organizacyjnych.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione uwarunkowania formalne, prawne i merytoryczne funkcjonowania zawodowego psychologów, zależnie od profilu zatrudniającej, placówki, instytucji, firmy. Ponadto studenci zapoznają się z zasadami zdobywania specjalistycznych uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie psychologii transport oraz i badań diagnostycznych i orzeczniczych pracowników służb ochrony mienia i osób. Omówiona zostanie również organizacja i warunki zarejestrowania działalności gospodarczej w zakresie usług psychologicznych.

Literatura:

1) Dzienniki Ustaw – dotyczące badań psychologicznych,

2) Barcik A. (2019) Kapitał intelektualny i compliance w procesach konstytuowania doskonałości systemów społecznej odpowiedzialności organizacji, PWE, Warszawa,

3) Bławat A., Drobny A. (2011) Dialog organizacyjny, Wolters Kluwer, Warszawa,

4) Kuzel M., (2018) Kapitał intelektualny organizacji, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń,

5) Rząsa W. (2013), Znaczenie kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, Przedsiębiorstwo i Region, 5, 15-15,

6) Rzepka A., (2018) Relacje międzyorganizacyjne i kapitał intelektualny jako czynniki rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Difin, Warszawa,

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)