Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium z metod narracyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-MN
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium z metod narracyjnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W03

PS_W06

PS_U04

PS_U05

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie z metodami zaliczanymi do grupy narracyjnych i ich podstawami teoretycznymi. Student powinien posiąść wiedzę na temat podstaw teoretycznych tych metod, ich wartości, zalet i wad. Powinien też zdobyć stosowne umiejętności i kompetencje w zakresie posługiwania się wybranymi metodami narracyjnymi, interpretacji wyników i ich wykorzystania w diagnozie, poradnictwie, psychoterapii i wspieraniu rozwoju osobowości, a także w badaniach naukowych.

Pełny opis:

1. Miejsce metod narracyjnych w różnych subdyscyplinach psychologii; możliwe zastosowania praktyczne

2. Nurty teoretyczne stanowiące podstawę metod narracyjnych

3. Wywiad narracyjny według f. Schutze.

4. Teoria wartościowania Huberta J.M. Hermansa; Metoda Konfrontacji z Sobą jako metoda badawcza, diagnostyczna i terapeutyczna

5. Metody biograficzne Dana P. McAdamsa

6. Fenomenologiczna Analiza Interpretacyjna w jakościowych badaniach psychologicznych

7. Analiza treści jako metoda jakościowa i ilościowa

8. Analiza pól semantycznych i inne metody lingwistyczne

9. Poznawcza perspektywa w analizie narracji; schemat narracyjny w ujęciu Trzebińskiego; narracje defensywne i proaktywne

10. Na tropie narracji kulturowych - jak kultura kształtuje indywidualne opowieści?

11. Konstrukcjonistyczna perspektywa w analizie narracji

12. Terapia narracyjna i narracyjne formy wspierania rozwoju

13. Metody narracyjne w psychologii polityki i biznesu

14 i 15. Prezentacja wyników badań uzyskanych przez studentów

Literatura:

1. Chmielnicka-Kuter, E., Oleś, P.K., Puchalska-Wasyl, M. (2009). Metoda Konfrontacji z Sobą - 2000. Aneks do podręcznika. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

2. Creswell, W.J. (2013) Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. (Joanna Gilewicz: tłum.) Kraków: Wyd. UJ.

3. Hermans, H.J.M., Hermans-Jansen, E. (2000). Autonarracje. Tworzenie znaczeń w psychoterapii. (Piotr K. Oleś: tłum.) Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

4. Janusz, B., Gdowska, K., de Barbaro, B. (red.), Narracja. Teoria i praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

5. Oleś, P. (1992). Metoda Konfrontacji z Sobą Huberta J.M. Hermansa. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

6. Pietkiewicz, I., Smith, J.A. (2012). Praktyczny przewodnik interpretacyjnej analizy fenomenologicznej w badaniach jakościowych w psychologii. Czasopismo Psychologiczne, 18 (2), 361-369.

7. Schütze, F. (1990). Presja i wina: doświadczenia młodego żołnierza niemieckiego w czasie drugiej wojny światowej i ich implikacje biograficzne. W: Włodarek, J., Ziółkowski, M. (red.), Metoda biograficzna w socjologii (s. 325-339). Warszawa: PWN.

8. Stemplewska-Żakowicz, K., Krejtz, K. (red.) (2005). Wywiad psychologiczny t. 1 Wywiad jako postępowanie badawcze oraz t.2 Wywiad jako postępowanie z człowiekiem. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

9. Tokarska, U. (2010) Stawać się Panem Własnego Oblicza. O możliwościach intencjonalnych oddziaływań narracyjnych w biegu życia ludzkiego. W: Psychologia małych i wielkich narracji. (M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko (red.) Warszawa: Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, s. 293-314.

10. Trzebiński, J. (2002). Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: GWP.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK1 rozumie wagę podejścia narracyjnego w psychologii i jego specyfikę na tle innych podejść w psychologii;

EK2 ma wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych podejścia narracyjnego w psychologii;

EK3 ma wiedzę dotyczącą dorobku badawczego psychologii narracyjnej;

EK4 zna podstawowe metody wykorzystywane w procesie badań narracyjnych i w procesie analizy danych narracyjnych

Umiejętności:

EK5 potrafi znaleźć zastosowanie dla metod narracyjnych w różnych projektach badawczych;

EK6 potrafi posługiwać się różnymi technikami narracyjnymi i wykorzystywać je do celów badawczych i diagnostycznych; w szczególności potrafi samodzielnie przeprowadzić badania przy zastosowaniu wybranych metod narracyjnych;

EK7 Potrafi przeprowadzić analizę jakościową narracji odwołując się do wybranych pojęć teoretycznych i podejść metodologicznych;

EK8 Potrafi przeprowadzić analizę ilościową narracji przy zastosowaniu analiz statystycznych.

EK9 Potrafi w formie prezentacji multimedialnej przedstawić wyniki uzyskanych badań

EK10 Potrafi komentować uzyskane wyniki i omawiać je podczas dyskusji w grupie

Kompetencje:

EK11 Potrafi przyjąć postawę otwartości wobec świata znaczeń innych ludzi; zdaje sobie sprawę z roli otwartości na dialog i umiejętności kompetentnego słuchania w procesie diagnozy i procesie badawczym przy zastosowaniu metod narracyjnych

EK12 Potrafi opracować schemat badań z wykorzystaniem narracji spisywanych i/lub opowiadanych, służący rozpoznaniu i rozwiązaniu określonego problemu życiowego

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w konwersatorium: 30 godz.

przygotowanie do zajęć (indywidualna lektura): 10 godz.

przygotowanie do zajęć w formie ćwiczeń narracyjnych: 5 godz.

przygotowanie i przeprowadzenie projektu badawczego: 15 godz.

przygotowanie raportu i prezentacji wyników badań: 5 godz.

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia:

• obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze; kolejne nieobecności muszą być usprawiedliwione i zaliczone po uzgodnieniu zasad z prowadzącym);

• przygotowanie do zajęć – zapoznanie się z tekstami dotyczącymi zagadnień i metod, które będą omawiane na zajęciach; ćwiczenie umiejętności diagnostycznych przy zastosowaniu omawianych metod

• przygotowanie i przeprowadzenie projektu badawczego – w parach/indywidualnie studenci będą realizować wspólny dla grupy temat, przeprowadzać badania za pomocą wskazanej metody narracyjnej (każdy uczestnik grupy będzie miał za zadanie zbadanie co najmniej jednej osoby)

• napisanie raportu z badań i przedstawienie krótkiej prezentacji podczas zajęć; najlepsze raporty i prezentacje mogą stanowić podstawę publikacji i/lub referatu na konferencji

Kryteria oceny:

Wiedza (EK1-4)

Student przygotowuje się do zajęć poprzez lekturę tekstów obowiązkowych oraz aktywnie bierze udział w ich omówieniu na zajęciach.

ndst - student nie jest przygotowany do zajęć, nie ma wiedzy zdobytej na podstawie indywidualnej lektury i nie bierze udziału we wspólnej dyskusji

dst - student sporadycznie czyta teksty i rzadko bywa przygotowany do zajęć; bardzo rzadko zabiera głos w dyskusji;

db - student przygotowuje się do zajęć, zna podstawową literaturę i aktywnie uczestniczy w dyskusji podczas zajęć;

bdb - student bardzo dobrze zna literaturę podstawową, a także wybrane pozycje z literatury uzupełniającej; wnosi twórczy wkład do dyskusji podczas zajęć;

Umiejętności i Kompetencje (EK5-12)

Student wykonuje na bieżąco zadania narracyjne przy wykorzystaniu omawianych na zajęciach metod badawczych.

Student bierze udział w 2-osobowym zespole badawczym, realizującym projekt badawczy przy wykorzystaniu metod narracyjnych. Wspólnie z innymi studentami z zespołu przeprowadza badania, analizuje uzyskany materiał narracyjny, przygotowuje raport z badań i przedstawia uzyskane wyniki podczas zajęć podsumowujących semestr.

ndst - student nie wykonuje zadań narracyjnych i nie realizuje projektu badawczego

dst - Student przeprowadza badania przy zastosowaniu omawianych metod narracyjnych - wykonuje jedno zadanie narracyjne; bierze udział w projekcie badawczym jako przeprowadzający badania

db - student przeprowadza badania przy zastosowaniu omawianych metod narracyjnych - wykonuje dwa zadania narracyjne; bierze aktywny udział w projekcie badawczym jako przeprowadzający badanie i współautor raportu z badań i prezentacji;

bdb - student przeprowadza badania przy zastosowaniu omawianych metod narracyjnych - wykonuje trzy zadania narracyjne; bierze aktywny i twórczy udział w projekcie badawczym jako pomysłodawca, przeprowadzający badanie, współautor raportu z badań i prezentacji.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)