Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Motywacja osiągnięć w funkcjonowaniu człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-MOFC
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Motywacja osiągnięć w funkcjonowaniu człowieka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aButNDcO1MN-DPqhfBRt_H8eGI-KqYD5DewIOhnVZnUY1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1465483c-461b-4d2e-a614-314ec03a4532&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest koncepcji motywacji osiągnięć, typologii motywacji osiągnięć oraz modelom motywacji do sukcesu a także ich psychologicznym determinantom.

Pełny opis:

Tematy wykładów dotyczą szerokiego spektrum motywacji osiągnięć i przeszkód do sukcesu. Omówione zostaną metody badające motywację osiągnięć oraz sposób interpretacji jakościowej profilu osobowościowego motywacji osiągnięć oraz opis typologiczny motywacji do sukcesu.

Literatura:

1. Franken, R.E. (2006). Psychologia motywacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Rheinberg, F. (2006). Psychologia motywacji. Kraków: wydawnictwo WAM.

3. Kozłowski, W. (2009). Zarządzanie motywacją pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Fachowe CeDeWu Sp. z o.o.

4. Klinkosz, W. (2008). Metodologiczne problemy badania motywacji osiągnięć na różnych kierunkach studiów. W: R. Stachowski, W. Zeidler (red.), Opisowa metodologia badań psychologicznych. studia i przykłady, s. 162-189. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

5. Klinkosz, W., Sękowski, A. (2018). Inwentarz motywacji osiągnięć H. Schulera i M. Prochaski. Diagnoza profilowa i typologiczna. Podręcznik. Wydanie drugie zmienione. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

6. Klinkosz, W. (2016). Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo. Lublin: RW KUL.

7. Iskra, J., Klinkosz, W. (2020). Trudności studenckie: metoda pomiaru i możliwości pomocy. Warszawa: Difin.

8. Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się. (t. 2., rozdz. 1.5.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1) posiada wiedzę z zakresu problematyki motywacji osiągnięć (PS_W02).

2) charakteryzuje nowe koncepcje motywacji osiągnięć (PS_W02).

3) wyjaśnia znaczenie koncepcji motywacji osiągnięć w funkcjonowaniu człowiek (PS_W02).

4) dysponuje wiedzą z zakresu terminologii i metod badania motywacji osiągnięć (PS_W03).

5) zna podstawowe zależności między motywacją osiągnięć a innymi teoriami psychologicznymi (PS_W03).

Umiejętności:

1) umie przeprowadzić badanie motywacji osiągnięć (PS_U03).

2) potrafi skutecznie wykorzystać posiadaną wiedzę w celu przygotowania profilu osobowościowo-motywacyjego (PS_U03).

3) potrafi przygotować szkolenie zawodowe w zakresie motywacji do sukcesu (PS_U12).

4) posiada umiejętność tworzenia własnego, indywidualnego warsztatu pracy w celu podnoszenia własnej motywacji osiągnięć (PS_U12).

Kompetencje (postawy):

1) samodzielnie i krytycznie aktualizuje swoje umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego i edukacyjnego w aspekcie motywacji osiągnięć (PS_K04).

2) ma świadomość odpowiedzialności za stawianą diagnozę motywacji osiągnięć: profilową i typologiczną (PS_K03).

3) respektuje i szanuje różnorodności nasilenia motywacji osiągnięć u różnych osób i z szacunkiem udziela stosownego wsparcia dla osobistego rozwoju (PS_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Wiedza:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze identyfikuje podstawowe koncepcje motywacji osiągnięć, doskonale rozumie jej znaczenie dla funkcjonowania człowieka, zna podstawowe testy do pomiaru motywacji osiągnięć i potrafi dokonać pomiaru wskaźników motywacji osiągnięć oraz dokonać prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników

- na ocenę 4 (bdb.): dobrze identyfikuje podstawowe koncepcje motywacji osiągnięć, dobrze rozumie jej znaczenie dla funkcjonowania człowieka, zna podstawowe testy do pomiaru motywacji osiągnięć i potrafi dokonać pomiaru wskaźników motywacji osiągnięć oraz dokonać prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników

- na ocenę 3 (dst.): słabo identyfikuje podstawowe koncepcje motywacji osiągnięć, słabo rozumie jej znaczenie dla funkcjonowania człowieka, zna podstawowe testy do pomiaru motywacji osiągnięć i potrafi dokonać pomiaru wskaźników motywacji osiągnięć ale ma trudności z dokonaniem prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników

- na ocenę 2 (ndst.): nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej najważniejszych koncepcji motywacji osiągnięć, nie rozumie jej znaczenie dla funkcjonowania człowieka, nie potrafi przeprowadzić badania motywacji osiągnięć

Umiejętności:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze potrafi wskazać na prawidłowości pomiędzy motywacją osiągnięć i funkcjonowaniem człowieka, potrafi wskazać różnice pomiędzy różnymi rodzajami motywacji i motywacją osiągnięć

- na ocenę 4 (db.): dostrzega istniejące prawidłowości pomiędzy motywacją osiągnięć i funkcjonowaniem człowieka, potrafi wskazać różnice pomiędzy różnymi rodzajami motywacji i motywacją osiągnięć

- na ocenę 3 (dst.): słabo dostrzega istniejące związki między motywacją osiągnięć i funkcjonowaniem człowieka, ma trudności ze wskazaniem różnic pomiędzy różnymi rodzajami motywacji i motywacją osiągnięć

- na ocenę 2 (ndst.): nie dostrzega prawidłowości pomiędzy motywacją osiągnięć i funkcjonowaniem człowieka, ma trudności ze wskazaniem różnic pomiędzy różnymi rodzajami motywacji i motywacją osiągnięć

Kompetencje (postawy):

Oceniana jest tolerancja i zrozumienie odmienności między ludźmi w zakresie motywacji osiągnięć oraz postawa etyczna oraz świadomość odpowiedzialności za stawianą diagnozę motywacji osiągnięć: profilową i typologiczną oraz postawa wsparcia dla osobistego rozwoju motywacji osiągnięć

Praktyki zawodowe:

Diagnoza typologiczna motywacji osiągnięć oraz diagnoza profilowa motywacji sukcesu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Klinkosz
Prowadzący grup: Waldemar Klinkosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest koncepcji motywacji osiągnięć, typologii motywacji osiągnięć oraz modelom motywacji do sukcesu a także ich psychologicznym determinantom.

Pełny opis:

Tematy wykładów dotyczą szerokiego spektrum motywacji osiągnięć i przeszkód do sukcesu. Omówione zostaną metody badające motywację osiągnięć oraz sposób interpretacji jakościowej profilu osobowościowego motywacji osiągnięć oraz opis typologiczny motywacji do sukcesu.

Literatura:

1. Klinkosz, W. (2008). Metodologiczne problemy badania motywacji osiągnięć na różnych kierunkach studiów. W: R. Stachowski, W. Zeidler (red.), Opisowa metodologia badań psychologicznych. studia i przykłady, s. 162-189. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

2. Klinkosz, W., Sękowski, A. (2018). Inwentarz motywacji osiągnięć H. Schulera i M. Prochaski. Diagnoza profilowa i typologiczna. Podręcznik. Wydanie drugie zmienione. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

3. Klinkosz, W. (2016). Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo. Lublin: RW KUL.

4. Franken, R.E. (2006). Psychologia motywacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5. Rheinberg, F. (2006). Psychologia motywacji. Kraków: wydawnictwo WAM.

6. Kozłowski, W. (2009). Zarządzanie motywacją pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Fachowe CeDeWu Sp. z o.o.

7. Iskra, J., Klinkosz, W. (2020). Trudności studenckie: metoda pomiaru i możliwości pomocy. Warszawa: Difin.

8. Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się. (t. 2., rozdz. 1.5.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wymagania wstępne:

Ciekawość poznawcza i motywacja do nauki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Klinkosz
Prowadzący grup: Waldemar Klinkosz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aButNDcO1MN-DPqhfBRt_H8eGI-KqYD5DewIOhnVZnUY1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1465483c-461b-4d2e-a614-314ec03a4532&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest koncepcji motywacji osiągnięć, typologii motywacji osiągnięć oraz modelom motywacji do sukcesu a także ich psychologicznym determinantom.

Pełny opis:

Tematy wykładów dotyczą szerokiego spektrum motywacji osiągnięć i przeszkód do sukcesu. Omówione zostaną metody badające motywację osiągnięć oraz sposób interpretacji jakościowej profilu osobowościowego motywacji osiągnięć oraz opis typologiczny motywacji do sukcesu.

Literatura:

1. Klinkosz, W. (2008). Metodologiczne problemy badania motywacji osiągnięć na różnych kierunkach studiów. W: R. Stachowski, W. Zeidler (red.), Opisowa metodologia badań psychologicznych. studia i przykłady, s. 162-189. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

2. Klinkosz, W., Sękowski, A. (2018). Inwentarz motywacji osiągnięć H. Schulera i M. Prochaski. Diagnoza profilowa i typologiczna. Podręcznik. Wydanie drugie zmienione. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

3. Klinkosz, W. (2016). Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo. Lublin: RW KUL.

4. Franken, R.E. (2006). Psychologia motywacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5. Rheinberg, F. (2006). Psychologia motywacji. Kraków: wydawnictwo WAM.

6. Kozłowski, W. (2009). Zarządzanie motywacją pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Fachowe CeDeWu Sp. z o.o.

7. Iskra, J., Klinkosz, W. (2020). Trudności studenckie: metoda pomiaru i możliwości pomocy. Warszawa: Difin.

8. Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się. (t. 2., rozdz. 1.5.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wymagania wstępne:

Ciekawość poznawcza i motywacja do nauki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Klinkosz
Prowadzący grup: Waldemar Klinkosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest koncepcji motywacji osiągnięć, typologii motywacji osiągnięć oraz modelom motywacji do sukcesu a także ich psychologicznym determinantom.

Pełny opis:

Tematy wykładów dotyczą szerokiego spektrum motywacji osiągnięć i przeszkód do sukcesu. Omówione zostaną metody badające motywację osiągnięć oraz sposób interpretacji jakościowej profilu osobowościowego motywacji osiągnięć oraz opis typologiczny motywacji do sukcesu.

Literatura:

1. Klinkosz, W. (2008). Metodologiczne problemy badania motywacji osiągnięć na różnych kierunkach studiów. W: R. Stachowski, W. Zeidler (red.), Opisowa metodologia badań psychologicznych. studia i przykłady, s. 162-189. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania.

2. Klinkosz, W., Sękowski, A. (2018). Inwentarz motywacji osiągnięć H. Schulera i M. Prochaski. Diagnoza profilowa i typologiczna. Podręcznik. Wydanie drugie zmienione. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

3. Klinkosz, W. (2016). Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodowo. Lublin: RW KUL.

4. Franken, R.E. (2006). Psychologia motywacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5. Rheinberg, F. (2006). Psychologia motywacji. Kraków: wydawnictwo WAM.

6. Kozłowski, W. (2009). Zarządzanie motywacją pracowników. Warszawa: Wydawnictwo Fachowe CeDeWu Sp. z o.o.

7. Iskra, J., Klinkosz, W. (2020). Trudności studenckie: metoda pomiaru i możliwości pomocy. Warszawa: Difin.

8. Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się. (t. 2., rozdz. 1.5.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wymagania wstępne:

Ciekawość poznawcza i motywacja do nauki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)