Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium z metod projekcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-MPK Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium z metod projekcyjnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W03

PS_W06

PS_U04

PS_U05

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy

Cele: Celem konwersatorium jest zapoznanie z podstawami teoretycznymi oraz metodami zaliczanymi do grupy projekcyjnych. Większość zajęć poświęcona będzie zapoznaniu się z praktycznym stosowaniem w diagnozie psychologicznej Testu Niedokończonych Zdań Rottera, Testu Apercepcji Tematycznej oraz Testu Rorschacha (interpretacja w systemach Exnera i Piotrowskiego).

Efekt kształcenia: ukształtowanie krytycznej postawy w stosunku do metod projekcyjnych, wykształcenie podstawowych umiejętności posługiwania się w praktyce Testem Zdań Niedokończonych Rottera, TAT i Testem Rorschacha.

Wymagania wstępne: wiedza z psychologii osobowości

Pełny opis:

Metody oceny: uczestnictwo w zajęciach, przeprowadzenie badania wybranymi metodami projekcyjnymi przygotowanie interpretacji wyników. Na zajęcia mogą uczęszczać osoby po II roku studiów, po zaliczeniu psychologii osobowości.

Treści programowe:

1. Podstawy psychologii projekcyjnej i główne rodzaje technik projekcyjnych

2. Test Zdań Niedokończonych Rottera jako metoda projekcyjna – analiza jakościowa cz. 1 – interpretacja w nurcie analizy transakcyjnej

3. Test Zdań Niedokończonych Rottera jako metoda projekcyjna – analiza jakościowa cz. 2 – interpretacja w nurcie psychoanalizy Lacanowskiej

4. Test Zdań Niedokończonych Rottera jako metoda projekcyjna – analiza ilościowa

5. Test Apercepcji Tematycznej H. Murraya – możliwe zastosowania i metody interpretacji cz. 1 – diagnoza potrzeb psychicznych

6. Test Apercepcji Tematycznej H. Murraya – możliwe zastosowania i metody interpretacji cz. 2 interpretacja zgodnie z ujęciem fenomenologiczno-poznawczym

7. Test Apercepcji Tematycznej H. Murraya – możliwe zastosowania i metody interpretacji cz. 3 interpretacja zgodnie z ujęciem teorii relacji z obiektem

8. Test Apercepcji Tematycznej – wersja dla dzieci

9. Metoda projekcyjna Rorschacha i systemy interpretacji cz. 1 – przegląd różnych systemów interpretacji i wprowadzenie do interpretacji zgodnie z systemem Piotrowskiego

10. Metoda projekcyjna Rorschacha i systemy interpretacji cz. 2 – ćwiczenia interpretacyjne

11. Metoda projekcyjna Rorschacha i systemy interpretacji cz. 3 – ćwiczenia interpretacyjne

12. Metoda projekcyjna Rorschacha i systemy interpretacji cz. 4 – ćwiczenia interpretacyjne

13. Test Kolorów Maxa Lüschera

14. Krytyka metod projekcyjnych

15. Sposoby wykorzystania metod projekcyjnych w badaniach naukowych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Czerederecka, A. (2006). Test Rorschacha w psychologicznej ekspertyzie sądowej. Kraków: Wyd. Instytutu Ekspertyz Sądowy

2. Jaworowska, A., Matczak, A. (2008). Test Niedokończonych Zdań Rottera RISB. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

3. Murray, H.A. (1997). Test Apercepcji Tematycznej. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

4. Stasiakiewicz, M. (1989) (red.). Wybrane zagadnienia testów projekcyjnych. Warszawa: PTP. Biblioteka psychologa praktyka, tom III.

5. Stasiakiewicz, M. (2004). Test Rorschacha. Warszawa: WN Scholar

6. Stemplewska-Żakowicz, K. (red.) (1998). Nowe spojrzenia na Test Niedokończonych Zdań J.B. Rottera. Interpretacja jakościowa. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

7. Stemplewska-Żakowicz, K. (2004). O rzeczach widywanych na obrazkach i opowiadanych o nich historiach. TAT jako metoda badawcza i diagnostyczna. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Literatura pomocnicza:

1.Bielecki, J. (1995). Wprowadzenie do badania testem kolorów Luschera. Oraz: Próba oceny elementów trafności diagnostycznej testu Luschera. W: Studia z Psychologii pod red. S.Sieka i A.Grochowskiej, Warszawa: ATK, tom V, s.10- 57 oraz 58-70.

2. Grzywak- Kaczyńska, M. (1967). Podręcznik do metody Rorschacha. Warszawa: PZWL.

3.Kościuch, J. (1990). Projekcyjne metody badania osobowości. Test Rysunkowy Wartegga. Warszawa: ATK.

4. Lilienfeld, S.D., Wood, J.M., Garb, H.N. (2002). Status naukowy technik projekcyjnych. Kraków:Wyd. UJ.

5.Mussen, P.H. (1970) (red.). Podręcznik metod badania rozwoju dziecka. Warszawa: PWN, (rozdział: Techniki projekcyjne, s. 48-89)

6. Piotrowski, Z.A. (1991).Perceptanaliza. Warszawa: PTHP.

7. Poznaniak, W. (1969). O eksperymentalnej walidacji metody Rorschacha. Przegląd Psychologiczny, 17, 131-141.

8.Rembowski, J. (1986). Metoda projekcyjna w psychologii dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN.

9.Sęk, H. (1984). Metody projekcyjne. Tradycja i współczesność. Poznań: UAM.

10.Stasiakiewicz, M. (1994). Podmiotowe i sytuacyjne wyznaczniki badania testem Rorschacha. Poznań: WN UAM.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK1 rozumie rolę metod projekcyjnych w praktyce diagnostycznej i badawczej;

EK2 posiada wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych metod projekcyjnych;

EK3 rozumie znaczenie zjawiska projekcji, mechanizmów na jakich ona bazuje i zna rodzaje projekcji

EK4 rozumie odpowiedzialność związaną z postępowaniem diagnostycznym z wykorzystaniem metod projekcyjnych; akceptuje prawo osób badanych do odmowy udziału w badaniu, a także do uzyskania informacji zwrotnych;

EK5 zna podstawowe metody projekcyjne (w tym Test Apercepcji Tematycznej Murraya, Test Zdań Niedokończonych Rottera, Test Rorschacha) i ich podstawy teoretyczne; wie, jakie mogą być korzyści z ich zastosowania, jest świadomy ich ograniczeń; zdaje sobie sprawę z ograniczonej wiarygodności wniosków wyprowadzonych wyłącznie na podstawie diagnozy z zastosowaniem metod projekcyjnych i konieczności uzupełnienia diagnozy;

Umiejętności:

EK6 Posiada umiejętność doboru do celów diagnozy odpowiednich metod projekcyjnych;

EK7 potrafi posługiwać się różnymi technikami projekcyjnymi i wykorzystywać je do celów badawczych i diagnostycznych; w szczególności potrafi samodzielnie przeprowadzić badania przy zastosowaniu wybranych metod projekcyjnych (w tym Testu Apercepcji Tematycznej, Testu Rorschacha, Testu Zdań Niedokończonych Rottera);

EK8 Potrafi przeprowadzić analizę danych zebranych przy wykorzystaniu technik i metod projekcyjnych, z odwołaniem do wybranych pojęć teoretycznych;

EK9 Potrafi komentować uzyskane wyniki i omawiać je podczas dyskusji w grupie

Kompetencje:

EK10 Jest gotowy do stworzenia relacji, która da osobie badanej poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, pozwalające jej na otwarcie się w kontakcie;

EK11 zdaje sobie sprawę ze złożoności metod projekcyjnych i roli doświadczenia diagnostycznego w trafności interpretacji, w związku z tym dąży do pogłębiania swoich umiejętności w zakresie wybranych metod, m.in. poprzez konsultacje z doświadczonymi diagnostami

EK12 potrafi przedstawić informacje zwrotne w sposób zrozumiały dla osoby niemającej wykształcenia psychologicznego; jest gotowy do wysłuchania wszelkich komentarzy i uwag krytycznych osób badanych, a także do udzielenia dodatkowych wyjaśnień;

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w konwersatorium: 30 godz.

przygotowanie do zajęć (indywidualna lektura): 15 godz.

przygotowanie do zajęć w formie przeprowadzenia badania metodami projekcyjnymi: 5 godz.

przygotowanie studium przypadku (interpretacji wyników badania dwiema metodami projekcyjnymi): 10 godz.

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria zaliczenia:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze; kolejne nieobecności muszą być usprawiedliwione i zaliczone po uzgodnieniu zasad z prowadzącym)

- przygotowanie do zajęć - zapoznanie się z tekstami dotyczącymi zagadnień i metod, które będą omawiane na zajęciach; ćwiczenie umiejętności diagnostycznych przy zastosowaniu omawianych metod;

- przeprowadzenie badania dwiema wybranymi metodami projekcyjnymi;

- napisanie raportu z badania, zawierającego interpretację wyników z uwzględnieniem dostępnych danych biograficznych;

Kryteria oceny:

Wiedza (EK1-4)

Student przygotowuje się do zajęć poprzez lekturę tekstów obowiązkowych oraz aktywnie bierze udział w ich omówieniu na zajęciach.

ndst - student nie jest przygotowany do zajęć, nie ma wiedzy zdobytej na podstawie indywidualnej lektury i nie bierze udziału we wspólnej dyskusji

dst - student sporadycznie czyta teksty i rzadko bywa przygotowany do zajęć; bardzo rzadko zabiera głos w dyskusji;

db - student przygotowuje się do zajęć, zna podstawową literaturę i aktywnie uczestniczy w dyskusji podczas zajęć;

bdb - student bardzo dobrze zna literaturę podstawową, a także wybrane pozycje z literatury uzupełniającej; wnosi twórczy wkład do dyskusji podczas zajęć;

Umiejętności i Kompetencje (EK5-12)

Student wykonuje badanie dwiema metodami projekcyjnymi, wybranymi spośród omawianych na zajęciach metod badawczych.

Analizuje uzyskany materiał projekcyjny, przygotowuje raport z badań i (opcjonalnie) przedstawia uzyskane wyniki podczas zajęć. Student po weryfikacji trafności interpretacji przekazuje osobie badanej informacje zwrotne.

ndst - student nie wykonuje badań projekcyjnych i nie przygotowuje raportu badawczego lub też przeprowadza badanie z istotnymi naruszeniami procedury badawczej albo przygotowuje raport z licznymi błędami w interpretacji

dst - student przeprowadza badania przy zastosowaniu jednej metody projekcyjnej; jego interpretacja jest trafna, ale niepełna, nie ma charakteru całościowego;

db - student przeprowadza badania przy zastosowaniu dwóch metod projekcyjnych; jego interpretacja jest poprawna, ale niepełna;

bdb - student przeprowadza badania przy zastosowaniu dwóch metod projekcyjnych; potrafi w pełni wykorzystać w interpretacji zgromadzony materiał narracyjny; jego interpretacja jest trafna, pogłębiona i ma charakter całościowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Maria Wrocławska-Warchala
Prowadzący grup: Emilia Maria Wrocławska-Warchala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Gasiul
Prowadzący grup: Henryk Gasiul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.