Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neuropsychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-NEUR
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neuropsychologia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W07;

K_U04;

K_U07;

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Seria wykładów wprowadzająca kluczowe zagadnienia dotyczące neuropsychologii klinicznej jako dziedziny badań i praktyki. Student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami neuroanatomii funkcjonalnej i neurofizjologii mózgowia, ze szczególnym uwzględnieniem związku mózg – zachowanie człowieka. Omawiane są współczesne metody obrazowania struktury i funkcji mózgu, ze wskazaniem na rodzaj uzyskiwanych informacji i ich użyteczność w diagnozie neuropsychologicznej. Główna część wykładu poświęcona jest neuropsychologicznej charakterystyce zaburzeń procesów poznawczych, emocjonalnych i zachowania. Ponadto, charakteryzowane są wybrane zespoły otępienne z ukazaniem dynamiki i obrazu zmian poznawczych specyficznych dla każdego z nich. Wśród omawianych kwestii znajdują się także zagadnienia dotyczące terapii, rehabilitacji i reedukacji oraz sposoby pomocy neuropsychologicznej, z odniesieniem do mechanizmów plastyczności mózgu jako podstawy optymizmu terapeutycznego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza (K_W07)

Student dysponuje wiedzą w zakresie podstawowych pojęć z zakresu neuropsychologii klinicznej jako dziedziny badań i praktyki; posiada wiedzę na temat budowy i funkcji struktur mózgowych oraz wykazuje się znajomością i rozumieniem związku między funkcjonowaniem mózgu a zachowaniem.

Umiejętności (K_U04; K_U07)

Student potrafi posługiwać się wiedzą w zakresie doboru metod oceny funkcji psychicznych i neuroobrazowania mózgowia, z uwzględnieniem jakich danych dostarczają różne metody diagnostyki oraz oceną ich przydatności w diagnostyce neuropsychologicznej.

Student potrafi wskazać techniki i sposoby pomocy neuropsychologicznej, z uwzględnieniem różnych form terapii, rehabilitacji i reedukacji, odpowiednio dla różnych form zaburzeń i dysfunkcji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie wyniku egzaminu końcowego. Zakres materiału egzaminacyjnego obejmuje treść wykładów oraz podaną literaturę obowiązkową.

Zasady oceniania:

• poniżej 51% - ocena niedostateczna (2,0)

• od 51 do 60% - ocena dostateczna (3,0)

• od 61 do 70% - ocena dostateczna plus (3,5)

• od 71 do 80% - ocena dobra (4,0)

• od 81 do 90% - ocena dobra plus (4,5)

• od 91 do 100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Łakuta
Prowadzący grup: Patryk Łakuta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seria wykładów poświęcona kluczowym zagadnieniom dotyczącym neuropsychologii klinicznej jako dziedziny badań i praktyki.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)