Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neuropsychologia - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-NEURC
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neuropsychologia - ćwiczenia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W07

K_U04

K_U07

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone będą diagnozie neuropsychologicznej. Studenci poznają metody pracy neuropsychologa, proces diagnozy neuropsychologicznej oraz wybrane narzędzia diagnostyczne. Omówione zostaną zaburzenia wyższych funkcji poznawczych i rodzaje objawów klinicznych na skutek uszkodzenia różnych obszarów mózgu.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone będą diagnozie neuropsychologicznej. Studenci poznają metody pracy neuropsychologa, proces diagnozy neuropsychologicznej oraz wybrane narzędzia diagnostyczne. Omówione zostaną zaburzenia wyższych funkcji poznawczych i rodzaje objawów klinicznych na skutek uszkodzenia różnych obszarów mózgu.

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z metodami pracy neuropsychologa, oraz procesem diagnozy neuropsychologicznej (procesy poznawcze (uwaga, pamięć, myślenie, funkcje werbalne, funkcje wykonawcze, funkcje wzrokowo- przestrzenne), oraz uszkodzenie mózgu a funkcje poznawcze i behawioralne).

Omówione takze zostaną zostaną wybrane narzędzia, używane w diagnostyce neuropsychologicznej: podstawy teoretyczne, konstrukcja, zastosowanie; profil neuropsychologiczny (m.in.ACE-III, Mini Mental State Exam,Test Zegara,Test Pamięci Wzrokowej Bentona,Test Sortowania Kart z Wisconsin, Test Interferencji Nazw i Kolorów(Stroopa),Test Figury Złożonej Rey'a,Test Łączenia Punktów/Test Kolorowych Połączeń,Test Fluencji Słownej,Test Uczenia się Słuchowo-Werbalnego 15 Słów Reya/Kalifornijski Test Uczenia się Językowego, Test Płynności Figuralnej Ruffa, Bostoński Test do Diagnozy Afazji, Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu (RHLB-PL), Testy Tower).

Literatura:

Borkowska, A. (red.) (2005). Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej

Cummings, J.L., Mega, M.S. (2005). Neuropsychiatria. Wrocław: Wydawnictwo Urban & Partner.

Domańska, Ł., Borkowska, A.R.(2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Felten, D.L., Józefowicz, R.F. (2007). Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. Wrocław: Elsevier Urban&Partner.

Lezak, M.D.(2005). Neuropsychological Assessment. Oxford University Press.

Prigatano, G.P. (2009). Rehabilitacja neuropsychologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Walsh, K. (2001). Jak rozumieć uszkodzenia mózgu. Podstawy diagnozy neuropsychologicznej. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Walsh, K., Darby, D. (2008). Neuropsychologia kliniczna Walsha. Gdańsk: GWP

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

PS_W01 - student zna podstawowe pojęcia z obszaru neuropsychologii

PS_W07 - student dysponuje uporządkowaną znajomością głównych zagadnień neuropsychologii; jest w stanie rozpoznać i zinterpretować mechanizmy biologiczne leżące u podstaw zaburzeń neuropsychologicznych.

Umiejętności

PS_ U04- student potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami i dobierać metody w badaniach neuropsychologicznych

PS_U07 -student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru neuropsychologii, poddać go krytycznej analizie i właściwie wykorzystać

Kompetencje

PS_K04 student wykazuje zainteresowanie dyskusją podczas podejmowania problematyki z zakresu neuropsychologii

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne (zal. 60 %) – 20 pytań testowych

• prezentacja wybranego zagadnienia poruszanego podczas zajęć

• aktywny udział w zajęciach

• obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności – bez usprawiedliwienia)

- na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi wymienić poszczególnych struktur OUN, i nie rozpoznaje cech zachowania pacjenta, które skłaniają do konsultacji neuropsychologicznej.

- na ocenę 3 (dst.): Student wymienia podstawowe układy funkcjonalne, struktury anatomiczne i główne etapy rozwoju OUN, metody badania neuropsychologicznego ale nie potrafi ich omówić.

- na ocenę 4 (db.): Student wskazuje i krótko omawia poszczególne struktury i krótko charakteryzuje ich rolę w funkcjonowaniu OUN; rozumie zachowania pacjenta, które wskazują na konieczność konsultacji neurologicznej.

- na ocenę 5 (bdb.): Student doskonale orientuje się w wiedzy neuropsychologicznej w zakresie prezentowanego materiału

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Frajnt-Dąbrowska
Prowadzący grup: Monika Frajnt-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia poświęcone będą diagnozie neuropsychologicznej. Studenci poznają metody pracy neuropsychologa, proces diagnozy neuropsychologicznej oraz wybrane narzędzia diagnostyczne. Omówione zostaną zaburzenia wyższych funkcji poznawczych i rodzaje objawów klinicznych na skutek uszkodzenia różnych obszarów mózgu.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone będą diagnozie neuropsychologicznej. Studenci poznają metody pracy neuropsychologa, proces diagnozy neuropsychologicznej oraz wybrane narzędzia diagnostyczne. Omówione zostaną zaburzenia wyższych funkcji poznawczych i rodzaje objawów klinicznych na skutek uszkodzenia różnych obszarów mózgu.

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z metodami pracy neuropsychologa, oraz procesem diagnozy neuropsychologicznej (procesy poznawcze (uwaga, pamięć, myślenie, funkcje werbalne, funkcje wykonawcze, funkcje wzrokowo- przestrzenne), oraz uszkodzenie mózgu a funkcje poznawcze i behawioralne).

Omówione takze zostaną zostaną wybrane narzędzia, używane w diagnostyce neuropsychologicznej: podstawy teoretyczne, konstrukcja, zastosowanie; profil neuropsychologiczny (m.in.ACE-III, Mini Mental State Exam,Test Zegara,Test Pamięci Wzrokowej Bentona,Test Sortowania Kart z Wisconsin, Test Interferencji Nazw i Kolorów(Stroopa),Test Figury Złożonej Rey'a,Test Łączenia Punktów/Test Kolorowych Połączeń,Test Fluencji Słownej,Test Uczenia się Słuchowo-Werbalnego 15 Słów Reya/Kalifornijski Test Uczenia się Językowego, Test Płynności Figuralnej Ruffa, Bostoński Test do Diagnozy Afazji, Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu (RHLB-PL), Testy Tower).

Literatura:

Borkowska, A. (red.) (2005). Zaburzenia funkcji poznawczych w chorobach psychicznych. Kraków: Biblioteka Psychiatrii Polskiej

Cummings, J.L., Mega, M.S. (2005). Neuropsychiatria. Wrocław: Wydawnictwo Urban & Partner.

Domańska, Ł., Borkowska, A.R.(2008). Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Felten, D.L., Józefowicz, R.F. (2007). Atlas neuroanatomii i neurofizjologii Nettera. Wrocław: Elsevier Urban&Partner.

Lezak, M.D.(2005). Neuropsychological Assessment. Oxford University Press.

Prigatano, G.P. (2009). Rehabilitacja neuropsychologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wymagania wstępne:

zaliczenie psychologii klinicznej - wykładu i ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Frajnt-Dąbrowska
Prowadzący grup: Monika Frajnt-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)