Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium przedmiotowe z psychologii klinicznej i osobowości 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-ORKO1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium przedmiotowe z psychologii klinicznej i osobowości 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W03

PS_W04

PS_U03

PS_U05

PS_K07

Skrócony opis:

Cele: Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy studentów o etapach pracy badawczej i przygotowanie ich do pisania tekstów naukowych.

Wymagania wstępne: Zainteresowanie tematyką zaburzeń osobowości, teorii przywiązania i systemami neuroafektywnymi, rzetelność w podejściu do poszukiwania literatury przedmiotu, przeprowadzania badań i przygotowywania prac pisemnych.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci zapoznają się z zasadami postępowania badawczego oraz przygotowywania empirycznych tekstów naukowych.

Z każdym z omawianych podczas zajęć zagadnień studenci zapoznają się w praktyce. W małych zespołach będą prowadzić badania dotyczące neuroafektywnej struktury osobowości i teorii przywiązania.

Literatura:

Podstawowa:

Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia testów Psychologicznych PTP.

Bedyńska, S., Capryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz. Część 1 - Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa/l: Wydawnictwo Akademickie Sedno, SWPS.

Brzeziński, J. (2007). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Panksepp J, Biven L. (2012), Archeology of Mind, London/New York: W.W. Norton and Company Ltd.

Dodatkowa:

uzależniona od wybranego tematu.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Student wymienia i charakteryzuje etapy procesu badawczego

2. Student zna zasady przeprowadzania procesu badawczego

3. Student zna zasady pisania doniesień naukowych

4. Student potrafi opisać najczęstsze błędy metodologiczne popełniane przez badaczy.

Umiejętności:

1. Student potrafi wykorzystać zdobyte informacje o etapach i zasadach przeprowadzania procesu badawczego w planowaniu własnych badań.

2. Potrafi posługiwać się i dobierać różne metody i testy psychologiczne pozwalające na diagnozę zachowań człowieka, różnic indywidualnych i osobowości.

3. Potrafi zastosować odpowiednie metody analizy statystycznej do interpretacji danych empirycznych posługując się pakietem statystycznym SPSS.

4. Potrafi wyszukiwać i odpowiednio wykorzystać źródła bibliograficzne.

Kompetencje:

1. Student jest wrażliwy na ryzyko błędów metodologicznych, jakie mogą pojawić się już na etapie planowania i przeprowadzania badań

2. Student wykazuje odpowiedzialność i rzetelność naukową.

3. Student jest wrażliwy na zagadnienia etyczne związane z prowadzeniem badań.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będą:

- pisemna praca semestralna oparta na przeprowadzonych badaniach

- aktywność na zajęciach i zaangażowanie w badania

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są 3 usprawiedliwione nieobecności)

Kryteria oceny pracy pisemnej:

Oceniana będzie opanowanie standardów przygotowania tekstu naukowego, wartość merytoryczna pracy, dobór i wykorzystanie źródeł, poprawność przeprowadzenia badań, obliczeń i interpretacji wyników.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)