Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia agresji i przemocy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PAPM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia agresji i przemocy
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla V roku, Specjalność psychologia sądowa i penitencjarna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Ps_W04, Ps_W08, PS_U04, Ps_U12, Ps_K01

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie rodzajów, przyczyn, teorii i konsekwencji agresji. Celem praktycznym jest poznanie metod badawczych w celu diagnostycznym.

Pełny opis:

Student wie jak interpretować zachowania agresywne, w zależności od czynników sytuacyjnych i relacji interpersonalnych. Student ma wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w kontekście kształtowania się agresji. Student zna metody diagnozujące agresję oraz formy zapobiegania agresji.

Efekty kształcenia to także formowanie postawy empatycznej i terapeutycznej względem sprawców różnorodnej agresji.

Treści:

1. Określenie agresji i przemocy.

2. Typy szczegółowe agresji.

3. Agresja emotogenna.

4. Agresja instrumentalna i zadaniowa.

5. Wrogość interpersonalna.

6. Agresja typu immanentno-spontanicznego.

7. Teoria instynktu agresji.

8. Teoria: frustracja - agresja.

9. Teoria społecznego uczenia się agresji.

10. Agresja a płeć.

11. Rodzinne uwarunkowania agresji.

12. Agresja w szkole.

13. Stałość i rozwój agresji.

14. Kontrolowanie agresji.

15. Projekt programu szkolenia odnośnie agresji.

16. Sprawcy zabójstw ze szczególnym okrucieństwem.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Barbara Krahe, Agresja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.

2. Irena Pospiszyl, Ofiary chroniczne - przypadek czy konieczność, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2003.

3. Erich Fromm Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1999.

4. Leo Murray, Psychologia wojny, Wydawnictwo RM, Warszawa 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student wie jak interpretować zachowania agresywne (1), w zależności od czynników sytuacyjnych (2) i relacji interpersonalnych (3). Student ma wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w kontekście kształtowania się agresji (4). Student zna metody diagnozujące agresję (5) oraz formy zapobiegania agresji (6).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena formująca: aktywność na zajęciach, praca własna (dopuszczalne dwie nieobecności).

Ocena podsumowująca: zaliczenie w formie ustnej w czasie którego sprawdzana jest wiedza z treści ćwiczeń.

Przedmiot kończy się zaliczeniem w formie ustnej, a w ciągu zajęć ma miejsce ocenianie ciągłe z uwzględnieniem obecności (dopuszczalne są dwie nieobecności) oraz aktywności.

Ocena dobra oznacza dobrą orientację w zagadnieniach teoretycznych, a ocena bardzo dobra oznacza umiejętność przenoszenia zagadnień teoretycznych na płaszczyznę praktyczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS (3 p.):

- zajęcia ćwiczeniowe z prowadzącym: 30 godzin;

- przygotowanie domowe do zajęć: 20 godzin;

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu; 25 godzin.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii osobowości i rozwoju człowieka.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)