Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Przemoc domowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PD
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WM: Przemoc domowa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_W08

PS_K03

PS_K07

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy na temat zjawiska przemocy domowej, ze szczególnym uwzględnieniem różnych rodzajów przemocy domowej, mechanizmów jej powstawania, uwarunkowań, charakteru relacji miedzy sprawcą a ofiarą. Wskazanie na znaczenie czynników biologicznych, zaburzeń psychicznych a także uzależnień w genezie przemocy rodzinnej. Prezentacja strategii radzenia sobie z przemocą domową, uwzględnienie oddziaływań terapeutycznych wobec ofiar i sprawców przemocy.

Pełny opis:

Wykład:

1. Pojęcie przemocy domowej.

2. Zakres przemocy w rodzinie.

3. Postawy wobec przemocy domowej.

4. Teorie rodziny wysokiego ryzyka przemocy.

5. Biologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie.

6. Sprawcy przemocy domowej z zaburzeniami psychicznymi.

7. Przemoc partnerska.

8. Przemoc wobec dzieci.

9. Przemoc wobec osób starszych i rodzeństwa.

10. Relacja sprawca – ofiara przemocy.

11. Strategie radzenia sobie z przemocą domową.

12. Zabójstwo w rodzinie.

13. Terapia ofiar i sprawców przemocy domowej.

14. Unormowania prawne dotyczące przemocy domowej.

15. Podsumowanie.

Literatura:

Badura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A.: Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia. Wydawnictwo UJ, Kraków, 2000.

Budyn-Kulik A.: Zabójstwo tyrana domowego. Studium prawnokarne i wiktymologiczne. Verba, Lublin, 2005.

Herzberger S. D.: Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej. PARPA, Warszawa 2002.

Majchrzyk Z.: Zabójczynie i zabójcy. Wydawnictwo UKSW, Warszawa, 2008.

Wirkus Ł., Kozłowski P.: Przemoc w rodzinie. Ujęcie interdyscyplinarne. Impuls, Kraków, 2017.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student definiuje termin przemocy domowej. Ma wiedzę na temat uwarunkowań biologicznych, psychiatrycznych, środowiskowych, wewnątrzrodzinnych i partnerskich w powstawaniu przemocy rodzinnej. Opisuje modele powstawania przemocy domowej. Charakteryzuje relacje pomiędzy sprawcą a ofiarą przemocy. Wyjaśnia zasady oddziaływań terapeutycznych stosowanych wobec sprawców oraz ofiar. Zna przepisy prawne dotyczące przemocy domowej.

Umiejętności: Student potrafi rozpoznać przejawy przemocy domowej, porównać różne jej rodzaje. Analizuje czynniki prowadzące do powstania przemocy domowej, posługuje się modelami wyjaśniającymi jej genezę. Wyprowadza wnioski na temat obrazu przemocy na podstawie analizy relacji sprawca – ofiara. Ustala kryteria wyboru oddziaływań terapeutycznych dla ofiary i sprawcy. Potrafi wykorzystać przepisy prawne do przeciwdziałania przemocy domowej.

Kompetencje: Student zachowuje ostrożność i odpowiedzialność w formułowaniu ocen dotyczących występowania przemocy domowej. Angażuje się w konstruktywną dyskusję na temat uwarunkowań przemocy rodzinnej, jej mechanizmów oraz sposobów przeciwdziałania jej. Ma świadomość trudności i złożoności zjawiska przemocy domowej. Dąży do zachowania obiektywizm w swoich ocenach, jest kreatywny i otwarty na pracę w zespole.

ECTS:

Udział w wykładzie – 30 godz.

Przygotowanie do wykładu - 30 godz.

Konsultacje – 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 40 godz.

Suma godzin – 110 [110 : 30 (25) = 4]

Liczba ECTS – 4

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

(2): Student nie ma wiedzy na temat przemocy domowej, nie zna jej uwarunkowań, ani mechanizmów powstawania. Nie posiada wiadomości o relacjach między sprawcą a ofiarą. Nie wymienia przepisów prawnych, dotyczących przemocy domowej.

(3): Student posiada ogólną wiedzę na temat przemocy domowej, wymienia niektóre jej rodzaje. Wylicza jej uwarunkowania, ale nie potrafi wyjaśnić mechanizmów prowadzących do powstania przemocy. Pobieżnie opisuje relacje między sprawcą a ofiarą. Wymienia zasady oddziaływań terapeutycznych. Zna niektóre przepisy prawne, stosowane przy przeciwdziałaniu przemocy domowej.

(4): Student ma poprawną wiedzę, dotyczącą przemocy domowej. Wymienia poszczególne jej rodzaje. Tłumaczy mechanizmy powstawania przemocy rodzinnej. Prezentuje modele wyjaśniające to zjawisko, zwracając uwagę na relacje sprawca-ofiara. Opisuje zasady oddziaływań terapeutycznych. Zna podstawowe przepisy prawne dotyczące przemocy domowej.

(5): Student doskonale opanował wiedzę na temat przemocy domowej. Posiada wiele informacji na temat uwarunkowań biologicznych, psychiatrycznych, środowiskowych, wewnątrzrodzinnych i partnerskich w powstawaniu przemocy rodzinnej. Charakteryzuje modele powstawania przemocy domowej oraz strategię radzenia sobie z nią. Uwzględnia specyficzną relację pomiędzy sprawcą a ofiarą. Wyjaśnia zasady oddziaływań terapeutycznych stosowanych wobec sprawców oraz ofiar. Zna przepisy prawne dotyczące przemocy domowej oraz sytuacje, w których mogą być wykorzystane.

Umiejętności:

(2): Student nie potrafi samodzielnie identyfikować przejawów przemocy domowej, nie rozróżnia jej rodzajów. Nie posługuje się modelami wyjaśniającymi przyczyny przemocy domowej. Nie ustala kryteriów wyboru oddziaływań terapeutycznych dla ofiary i sprawcy.

(3): Student nie zawsze dostrzega przejawy przemocy domowej, nie do końca potrafi rozróżnić jej rodzaje. Pobieżnie weryfikuje czynniki prowadzające do przemocy domowej, tylko w niektórych sytuacjach posługuje się modelami wyjaśniającymi jej genezę. Wskazuje na potrzebę oddziaływania terapeutycznych, ale nie uwzględnia specyfiki konkretnych sytuacji. Potrafi wskazać przepisy prawne wykorzystywane do przeciwdziałania przemocy domowej.

(4): Student poprawnie identyfikuje przejawy przemocy domowej, porównuje różne jej rodzaje. Analizuje większość czynników prowadzących do powstania przemocy domowej. Posługuje się modelami wyjaśniającymi jej genezę. Ocenia relacje sprawca – ofiara. Ustala kryteria wyboru oddziaływań terapeutycznych oraz proponuje zastosowanie odpowiednich przepisów prawnych.

(5): Student doskonale potrafi rozpoznać przejawy przemocy domowej, porównać różne jej rodzaje. Analizuje czynniki prowadzące do powstania przemocy domowej, odwołuje się do modeli wyjaśniających jej genezę. Wyprowadza wnioski na temat obrazu przemocy na podstawie analizy relacji sprawca – ofiara. Ustala konkretne kryteria wyboru oddziaływań terapeutycznych. Potrafi wskazać na sytuacje, w których można wykorzystać przepisy prawne do przeciwdziałania przemocy domowej.

Kompetencje:

(2): Student nie ma świadomości ograniczeń w diagnozowaniu przemocy domowej. Wnioski formułuje nierozważnie i nieodpowiedzialnie. Nie docenia potrzeby dyskusji merytorycznej. Opiera swoje rozważania na cząstkowych informacjach.

(3): Student widzi ograniczenia w pracy diagnostycznej, orzeczniczej i terapeutycznej w wypadku przemocy domowej, ale nie stara się ich minimalizować. Wnioski formułuje pośpiesznie. Nie zawsze jest gotowy do pracy w zespole, uwzględnienia ocen innych osób.

(4): Student dostrzega ograniczenia w analizie przemocy domowej i uwzględnia je podczas formułowania swoich ocen. Ma świadomość wieloczynnikowych uwarunkowań przemocy w rodzinie. Dostrzega znaczenie oddziaływań terapeutycznych, dyskutuje na temat zastosowania przepisów prawnych. Jest otwarty na pracę w zespole.

(5): Student zawsze podchodzi do kwestii przemocy domowej z ostrożnością i odpowiedzialnością. Angażuje się w konstruktywną dyskusję, dotyczącą uwarunkowań przemocy oraz możliwych sposobów jej przeciwdziałania. Ma świadomość znaczenia oddziaływań terapeutycznych dla ofiary i sprawcy przemocy. Jest wrażliwy na krzywdę, której doznała ofiara a jednocześnie zachowuje bezstronność wobec sprawcy. Jest otwarty na współpracę w zespole i rzeczową polemikę.

Efekt wiedzy:

Metoda dydaktyczna – wykład problemowy, prezentacje multimedialne, studium przypadków, dyskusja.

Weryfikacja – egzamin pisemny.

Efekt umiejętności:

Metoda dydaktyczna – studium przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja okrągłego stołu.

Weryfikacja – dyskusja, egzamin pisemny.

Efekt kompetencji:

Metoda dydaktyczna – studium przypadku, metoda sytuacyjna, dyskusja okrągłego stołu, metoda symulacyjna.

Weryfikacja – dyskusja, konsultacje.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Cynkier
Prowadzący grup: Przemysław Cynkier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu biologicznych, psychologicznych i społecznych uwarunkowań zachowań człowieka.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)