Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca empiryczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PEP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praca empiryczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W06

PS_U06

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rodzajami prac naukowych i prowadzeniem badań o tym charakterze.

Przedmiot ma charakter praktyczny, ponieważ przygotowuje studentów do recepcji i oceny tekstów naukowych oraz kryteriów ich oceny. Ponadto studenci zostaną zapoznani z rodzajami badań naukowych, zaplanują własne badania i dokonają ich analizy.

Pełny opis:

Podczas zajęć student pozna uwarunkowania pracy naukowej oraz zasady aktywności zawodowej w tym obszarze.

Szczegółowa tematyka dotyczy:

1) Sposoby korzystania ze źródeł wiedzy

2) Działalność naukowa i jej uwarunkowania- I

3) Działalność naukowa - II

4) Zasad realizacji prac naukowych

5) Przygotowania wystąpienia ustnego (multimedialnego) na konferencję naukową

6) Przygotowania posteru

7) Zasady wygłaszania referatu (prezentacja multimedialna)

8) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -I

9) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -II

10) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -III

11) Konferencje naukowe,

12) Koła naukowe i ich rola w rozwoju intelektualnym studentów

13) Poznanie kryteriów oceny prac naukowych

14) Zaznajomienie się ze sposobem pisania recenzji

15) Podsumowanie

Literatura:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J., Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Wydawnictwo Liberi Libri, 2013, http://liberilibri.pl/sites/default/files/Standardy%20APA-PL.pdf , http://www.athenaeum.umk.pl/pliki/APA.pdf,

2) Nęcka E., Stocki R., Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, e-book,

3) Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, http://katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka/seminaria/przew_pis_pracy_nauk.pdf,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student powinien:

1) zaznajomić się z zasadami poszukiwania materiałów źródłowych do tematów naukowych,

2) umieć analizować literaturę naukową,

3) znać zasady tworzenia artykułów naukowych,

Metody i kryteria oceniania:

ocena przedstawionej części teoretycznej zaprojektowanych przez studenta badań.

Obejmuje ona:

- adekwatność zawartości treściowej do zaproponowanego tematu,

- sprawności używania języka naukowego,

- przestrzegania zasad pisania prac naukowych,

- doboru literatury do tematu.Metody oceny:

• semestralna praca pisemna, termin oddania- drugi tydzień 01.2022r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Metody oceny:

• semestralna praca pisemna - termin oddania- drugi tydzień 01.2022r.,

• przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku dla grupy dziekańskiej,

Kryteria oceniania:

• semestralna praca pisemna - (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Klinkosz, Zdzisław Kobos, Jarosław Piotrowski, Maria Ryś, Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Waldemar Klinkosz, Zdzisław Kobos, Jarosław Piotrowski, Maria Ryś, Sławomir Ślaski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVKj_ZNQB2J4Y4crnOMeOclAcw9ORLs53a1jHnvxQQjE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9258db06-ceb5-4fa8-b35c-c2a05a58dc57&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter praktyczny, ponieważ przygotowuje studentów do recepcji i oceny tekstów naukowych oraz kryteriów ich oceny.

Ponadto studenci zostaną zapoznani z rodzajami badań naukowych, zaplanują własne badania i dokonają ich analizy.

Pełny opis:

Podczas zajęć student pozna uwarunkowania pracy naukowej oraz zasady aktywności zawodowej w tym obszarze.

Szczegółowa tematyka dotyczy:

1) Sposobów korzystania ze źródeł wiedzy,

2) Działalność naukowa i jej uwarunkowania- I

3) Działalność naukowa - II

4) Zasad realizacji prac naukowych,

5) Przygotowania wystąpienia ustnego (multimedialnego) na konferencję naukową,

6) Przygotowania posteru,

7) Zasady wygłaszania referatu (prezentacja multimedialna),

8) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -I,

9) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -II,

10) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -III,

11) Konferencje naukowe,

12) Koła naukowe

13) Poznanie kryteriów oceny prac naukowych,

14) Zaznajomienie się ze sposobem pisania recenzji,

15) Podsumowanie

Literatura:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J., Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Wydawnictwo Liberi Libri, 2013, http://liberilibri.pl/sites/default/files/Standardy%20APA-PL.pdf , http://www.athenaeum.umk.pl/pliki/APA.pdf,

2) Nęcka E., Stocki R., Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, e-book,

3) Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, http://katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka/seminaria/przew_pis_pracy_nauk.pdf,

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Klinkosz, Zdzisław Kobos, Włodzimierz Strus, Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Waldemar Klinkosz, Zdzisław Kobos, Włodzimierz Strus, Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z rożnymi obszarami aktywności zawodowej psychologów oraz realizacją różnych form aktywności naukowej

Pełny opis:

Podczas zajęć student pozna uwarunkowania pracy naukowej oraz zasady aktywności zawodowej w tym obszarze.

Szczegółowa tematyka dotyczy:

1) Sposobów korzystania ze źródeł wiedzy,

2) Działalność naukowa i jej uwarunkowania- I

3) Działalność naukowa - II

4) Zasad realizacji prac naukowych,

5) Przygotowania wystąpienia ustnego (multimedialnego) na konferencję naukową,

6) Przygotowania posteru,

7) Zasady wygłaszania referatu (prezentacja multimedialna),

8) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -I,

9) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -II,

10) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -III,

11) Konferencje naukowe,

12) Koła naukowe

13) Poznanie kryteriów oceny prac naukowych,

14) Zaznajomienie się ze sposobem pisania recenzji,

15) Podsumowanie

Literatura:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J., Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Wydawnictwo Liberi Libri, 2013, http://liberilibri.pl/sites/default/files/Standardy%20APA-PL.pdf , http://www.athenaeum.umk.pl/pliki/APA.pdf,

2) Nęcka E., Stocki R., Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, e-book,

3) Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, http://katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka/seminaria/przew_pis_pracy_nauk.pdf,

Wymagania wstępne:

bez uwag

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Jastrzębski, Waldemar Klinkosz, Piotr Radkiewicz, Sławomir Ślaski, Ewa Topolewska-Siedzik
Prowadzący grup: Jarosław Jastrzębski, Waldemar Klinkosz, Piotr Radkiewicz, Sławomir Ślaski, Ewa Topolewska-Siedzik
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVKj_ZNQB2J4Y4crnOMeOclAcw9ORLs53a1jHnvxQQjE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9258db06-ceb5-4fa8-b35c-c2a05a58dc57&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma charakter praktyczny, ponieważ przygotowuje studentów do recepcji i oceny tekstów naukowych oraz kryteriów ich oceny.

Ponadto studenci zostaną zapoznani z rodzajami badań naukowych, zaplanują własne badania i dokonają ich analizy.

Pełny opis:

Podczas zajęć student pozna uwarunkowania pracy naukowej oraz zasady aktywności zawodowej w tym obszarze.

Szczegółowa tematyka dotyczy:

1) Sposobów korzystania ze źródeł wiedzy,

2) Działalność naukowa i jej uwarunkowania- I

3) Działalność naukowa - II

4) Zasad realizacji prac naukowych,

5) Przygotowania wystąpienia ustnego (multimedialnego) na konferencję naukową,

6) Przygotowania posteru,

7) Zasady wygłaszania referatu (prezentacja multimedialna),

8) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -I,

9) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -II,

10) Zaplanowania i przygotowania badań naukowych -III,

11) Konferencje naukowe,

12) Koła naukowe

13) Poznanie kryteriów oceny prac naukowych,

14) Zaznajomienie się ze sposobem pisania recenzji,

15) Podsumowanie

Literatura:

1) Cieciuch J., Harasimczuk J., Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Wydawnictwo Liberi Libri, 2013, http://liberilibri.pl/sites/default/files/Standardy%20APA-PL.pdf , http://www.athenaeum.umk.pl/pliki/APA.pdf,

2) Nęcka E., Stocki R., Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy, e-book,

3) Ozorowski M., Przewodnik pisania pracy naukowej, http://katedra.uksw.edu.pl/dydaktyka/seminaria/przew_pis_pracy_nauk.pdf,

Wymagania wstępne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)