Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rewalidacyjna 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PER1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rewalidacyjna 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13

PS_W15

PS_U05

PS_U07

PS_U10

PS_K01

PS_K02

Skrócony opis:

Psychologia rewalidacyjna ma dostarczyć studentom wiadomości o procesie rehabilitacji/rewalidacji osób, które ponoszą skutki swej niepełnosprawności dla samej osoby, jak i dla jego rodziny. Istotne jest również ukazanie charakterystyki psychologicznej i społecznego funkcjonowania osób z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności.

Pełny opis:

Treści programowe:

1 Niepełnosprawność- pojęcie, definicje

2.Rewalidacja, rehabilitacja-formy i metody oddziaływań

3.Biologiczne i psychologiczne koncepcje niepełnosprawności

4.Psychologiczna sytuacja osób niepełnosprawnych

5.Niepełnosprawność jako czynnik wywołujący frustrację potrzeb, ból, lęk, stres, ograniczenie aktywności fizycznej i psychicznej

6.Przewlekła choroba a funkcjonowanie psychologiczne.

7.Stan nagłego powstania kalectwa i jego skutki.

8.Psychologiczne czynniki determinujące zachowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.

9.Charakterystyka mechanizmów regulujących zachowanie osób niepełnosprawnych.

10.Postawy, ich kształtowanie i ich zmiana wobec osób niepełnosprawnych.

11.Psychologiczne mechanizmy przystosowania do inwalidztwa, do życia w społeczności, do pracy.

12 Pojęcie akceptacji siebie i niepełnosprawności.

13.Działania w celu zachowania równowagi psychicznej / psychoterapia:

indywidualna, grupowa, środowiskowa, terapia pracą/.

14.Stymulowanie zastępczych i pobudzanie zachowanych funkcji psychicznych i fizycznych.

15.Rozwijanie i zwiększanie aktywności własnej osób niepełnosprawnych.

Literatura:

K.J. Zabłocki, Wprowadzenie do rewalidacji. Toruń, 1998

K.J.Zabłocki, W. Brejnak, Wybrane problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w procesie edukacji. W-wa, 2004

St. Kowalik, Psychologia rehabilitacji. W-wa, 2007

Literatura obowiązkowa:

I. Obuchowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. W-wa, 1995

T.Witkowski, Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych. W-wa, 1993

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student zna wiadomości o procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych, uwarunkowaniach psychologicznych tego procesu wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności, percepcji społecznej ludzi niepełnosprawnych, mechanizmów regulujących przystosowanie do nauki, życia, pracy;

Umiejętności: student analizuje problemy osób niepełnosprawnych i proponuje pomoc w ich rehabilitacji;

Kompetencje: student wykazuje otwartość na problemy osób niepełnosprawnych, kreatywny w konstruowaniu programów rehabilitacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

(2) : Student nie wie czym zajmuje się rewalidacja, nie zna zasad jej stosowania.

(3) : Student pobieżnie orientuje się w psychologii rewalidacji, dysponuje niewielką wiedzą na temat podstawowych zagadnień z jej zakresu.

(4) : Student posiada poprawną wiedzę na temat rewalidacji, zna modele pracy terapeutycznej w przypadku wybranych zaburzeń.

(5) : Student doskonale orientuje się w dyscyplinie jaką jest rewalidacja, zna podstawowe metody i techniki terapeutyczne, posiada wiedzę na temat zapobiegania tym zjawiskom.

Praktyki zawodowe:

nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Sławomir Ślaski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2f15a3c8e13a41af9ab370c4747a9d4c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e1e0cf6d-6fb7-4bc2-b18a-b66866255a38&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Psychologia rewalidacyjna ma dostarczyć studentom wiadomości o procesie rehabilitacji osób, które ponoszą skutki swej niepełnosprawności dla samej osoby, jak i dla jego rodziny. Istotne jest również ukazanie charakterystyki psychologicznej i społecznego funkcjonowania osób z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności.

Pełny opis:

1 Niepełnosprawność- pojęcie, definicje

2.Rewalidacja, rehabilitacja-formy i metody oddziaływań

3.Biologiczne i psychologiczne koncepcje niepełnosprawności

4.Psychologiczna sytuacja osób niepełnosprawnych

5.Niepełnosprawność jako czynnik wywołujący frustrację potrzeb, ból, lęk, stres, ograniczenie aktywności fizycznej i psychicznej

6.Przewlekła choroba a funkcjonowanie psychologiczne.

7.Stan nagłego powstania kalectwa i jego skutki.

8.Psychologiczne czynniki determinujące zachowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.

9.Charakterystyka mechanizmów regulujących zachowanie osób niepełnosprawnych.

10.Postawy, ich kształtowanie i ich zmiana wobec osób niepełnosprawnych.

11.Psychologiczne mechanizmy przystosowania do inwalidztwa, do życia w społeczności, do pracy.

12 Pojęcie akceptacji siebie i niepełnosprawności.

13.Działania w celu zachowania równowagi psychicznej / psychoterapia:

indywidualna, grupowa, środowiskowa, terapia pracą/.

14.Stymulowanie zastępczych i pobudzanie zachowanych funkcji psychicznych i fizycznych.

15.Rozwijanie i zwiększanie aktywności własnej osób niepełnosprawnych.

Literatura:

1. S. Kowalik, Stosowana psychologia rehabilitacji, W-wa, 2018

2. I. Obuchowska, Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. W-wa, 1995

3. T.Witkowski, Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych. W-wa, 1993

4. K.J. Zabłocki, Autyzm. Płock, 2002

5. K.J. Zabłocki, Dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym w teorii i terapii. W-wa, 2000

Wymagania wstępne:

znajomość psychologii osobowości i klinicznej, rozwojowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)