Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia z psychologii rewalidacyjnej 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PERC1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z psychologii rewalidacyjnej 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W14

PS_U05

PS_U07

PS_U10

PS_K02

Skrócony opis:

Przygotowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Uczestnictwo w programie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim.

Hospitacja zajęć w wybranych placówkach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi w zakresie intelektu i chorych psychicznie

Pełny opis:

Z doświadczeń ubiegłych lat wynika że najbardziej efektywnymi - w opinii studentów - jest bezpośredni udział studentów w pracy opiekuńczo - dydaktycznej na wybranym przez studenta uczniu z określonym rodzajem niepełnosprawności, ten rodzaj ćwiczeń charakteryzujący sie dłuższym okresem współpracy z wybranym przypadkiem pozwala na głębszą refleksję psycho-pedagogiczną, ten rodzaj ćwiczeń terenowych jest lepszą forma poznania dziecka /osoby niepełnosprawnej w porównaniu do wizytujących hospitacji

Literatura:

Dykcik W., Pedagogika specjalna, Poznań 2002

Kościelak R. (1995). Integracja społeczna niepełnosprawnych umysłowo. Gdańsk: U.G.

Kościelska M., Aouil B. (red.). (2003). Człowiek niepełnosprawny. Sprawność

w niepełnosprawności. Bydgoszcz: W.A.B.

Kowalik ST., Psychologia rehabilitacji, W-wa 2007

Zabłocki K., Brejnak W., Wybrane problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w procesie edukacji, UKSW 2004

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza : Student wie czym zajmuje się psychologia rewalidacyjna, dysponuje wiedzą na temat podstawowych zagadnień z jej zakresu, zna główne jej nurty.

Umiejętności : Student rozumie zasady nawiązania kontaktu z drugą osobą, umie przeprowadzić wywiad terapeutyczny, stworzyć ramowy plan terapii, potrafi zaproponować techniki i metody terapeutyczne odpowiednie dla danej formy dysfunkcji.

Kompetencje : Student wykazuje otwartość i wrażliwość na drugą osobę, zachowuje ostrożność, odpowiedzialność i krytycyzm w formułowaniu swoich ocen, wykazuje kreatywność w poszukiwaniu metod pomocy.

Metody i kryteria oceniania:

(2) : Student nie wie czym zajmuje się rewalidacja chorych psychicznie, nie zna zasad jej stosowania.

(3) : Student pobieżnie orientuje się w psychologii rewalidacji chorych psychicznie, dysponuje niewielką wiedzą na temat podstawowych zagadnień z jej zakresu.

(4) : Student posiada poprawną wiedzę na temat rewalidacji chorych psychicznie, zna modele pracy terapeutycznej w przypadku wybranych zaburzeń.

(5) : Student doskonale orientuje się w dyscyplinie jaką jest rewalidacja chorych psychicznie, zna podstawowe metody i techniki terapeutyczne, posiada wiedzę na temat zapobiegania tym zjawiskom.

obecność,

sprawdzian wiedzy,

sprawozdanie z udziału w środowiskowym domu samopomocy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Sławomir Ślaski, Martyna Terebus
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af5e9576d414845ee924c8fdfcbe7ad84%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7b4efdc7-773d-475e-b859-c6f0bced6325&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przygotowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i chorych psychicznie.

Uczestnictwo w programie środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i chorych psychicznie.

Hospitacja zajęć w wybranych placówkach zajmujących się osobami niepełnosprawnymi w zakresie intelektu i choroby psychicznej

Pełny opis:

Z doświadczeń ubiegłych lat wynika że najbardziej efektywnymi - w opinii studentów - jest bezpośredni udział studentów w pracy opiekuńczo - dydaktycznej na wybranej przez studenta osobie z określonym rodzajem niepełnosprawności (intelekt, choroba psychiczna), ten rodzaj ćwiczeń charakteryzujący się dłuższym okresem współpracy z wybranym przypadkiem pozwala na głębszą refleksję psycho-pedagogiczną, ten rodzaj ćwiczeń terenowych jest lepszą forma poznania osoby niepełnosprawnej w porównaniu do wizytujących hospitacji

Literatura:

Dykcik W., Pedagogika specjalna, Poznań, 2002

Kościelak R. Integracja społeczna niepełnosprawnych umysłowo. Gdańsk, 1995

Kościelska M., Aouil B. (red.). Człowiek niepełnosprawny. Sprawność

w niepełnosprawności. Bydgoszcz, 2003

Kowalik ST., Stosowana psychologia rehabilitacji, W-wa, 2018

Zabłocki K., Brejnak W., Wybrane problemy dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w procesie edukacji, UKSW, 2004

Wymagania wstępne:

znajomość psychologii osobowości i klinicznej, rozwojowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)