Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium: Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PJRI
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium: Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Konwersatoria nadobowiązkowe - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_K03

Skrócony opis:

Konwersatorium podejmuje tematykę percepcji Ja w relacjach interpersonalnych zarówno z perspektywy własnej oraz innych. Omawia rolę cech wspólnotowych i sprawczych w percepcji społecznej, zjawisko metapercepcji oraz poczucia transparentności; rozważa problem pożądanej metapercepcji oraz pożądanej transparentności własnej osoby w różnych relacjach społecznych oraz w kontekście różnic indywidualnych w tym zakresie związanych z samooceną, płcią psychologiczną, stylem przywiązania, sposobem konstruowania Ja.

Pełny opis:

Tematy:

Społeczne źródła samowiedzy

Podstawowe motywy i zniekształcenia samowiedzy

Wspólnotowość i sprawczość- podstawowe wymiary percepcji społecznej

Wspólnotowość i sprawczość w spostrzeganiu innych

Wspólnotowość i sprawczość w spostrzeganiu własnej osoby

Orientacje społeczne Ja a spostrzeganie własnej osoby w relacjach interpersonalnych

Co wiedzą o nas inni? iluzja transparentności

Pożądana transparentność – różnice indywidualne

Czy wiemy co inni o nas myślą? Zjawisko metapercepcji

Aktualna i pożądana metapercepcja w różnych rolach społecznych: czy chcemy być idealizowani?

Metapercepcja osób o różnej samoocenie

Znaczenie akceptacji i odrzucenia dla spostrzegania własnej osoby – socjometryczna koncepcja samooceny M. Learego

Style przywiązania a spostrzeganie Ja w relacjach interpersonalnych

Spostrzeganie własnej osoby przez pryzmat płci biologicznej i kulturowej

Funkcjonowanie społeczne osób o różnej samoocenie

Literatura:

Stojanowska, E. Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych. O metapercepcji i poczuciu transparentności. Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa, 2018.

Stojanowska, E. Kiedy chcemy być idealizowani w bliskich związkach interpersonalnych? Czasopismo Psychologiczne, 19, 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza

zna podstawowe pojęcia związane z percepcją społeczną

rozumie odmienne prawidłowości związane z postrzeganiem własnej osoby oraz innych

zna podstawowe badania dotyczące metapercepcji oraz poczucia transparentności

rozumie różnice indywidualne dotyczące spostrzegania ja

zna podstawowe zniekształcenia samowiedzy

umiejętności

potrafi czytać ze zrozumieniem materiały poświęcone problematyce Ja

rozumie metodologię badań dotyczących percepcji Ja

potrafi opracować projekt badań dotyczących metapercepcji bądź transparentności

kompetencje

potrafi asertywnie dyskutować na tematy naukowe

jest otwarty na odmienne stanowiska

zachowuje dystans do własnych przekonań

ECTS

udział w konwersatorium - 30 h

przygotowanie do zajęć - 15 h

przygotowanie do egzaminu 30 h

konsultacje: 5 h

Razem: 80 h

Punkty ECTS:5

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceniania: test

Kryteria:

2 – nie zna podstawowych prawidłowości związanych z percepcją Ja oraz innych

3 – zna niektóre prawidłowości lecz nie zna żadnych badań

4 – zna wszystkie podstawowe prawidłowości lecz tylko cześć badań

5 – zna wszystkie podstawowe prawidłowości oraz czołowe badania je weryfikujące

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium podejmuje tematykę percepcji Ja w relacjach interpersonalnych zarówno z perspektywy własnej oraz innych. Omawia rolę cech wspólnotowych i sprawczych w percepcji społecznej, zjawisko metapercepcji oraz poczucia transparentności; rozważa problem pożądanej metapercepcji oraz pożądanej transparentności własnej osoby w różnych relacjach społecznych oraz w kontekście różnic indywidualnych w tym zakresie związanych z samooceną, płcią psychologiczną, stylem przywiązania, sposobem konstruowania Ja.

Pełny opis:

Tematy:

Społeczne źródła samowiedzy

Podstawowe motywy i zniekształcenia samowiedzy

Wspólnotowość i sprawczość- podstawowe wymiary percepcji społecznej

Wspólnotowość i sprawczość w spostrzeganiu innych

Wspólnotowość i sprawczość w spostrzeganiu własnej osoby

Orientacje społeczne Ja a spostrzeganie własnej osoby w relacjach interpersonalnych

Co wiedzą o nas inni? iluzja transparentności

Pożądana transparentność – różnice indywidualne

Czy wiemy co inni o nas myślą? Zjawisko metapercepcji

Aktualna i pożądana metapercepcja w różnych rolach społecznych: czy chcemy być idealizowani?

Metapercepcja osób o różnej samoocenie

Znaczenie akceptacji i odrzucenia dla spostrzegania własnej osoby – socjometryczna koncepcja samooceny M. Learego

Style przywiązania a spostrzeganie Ja w relacjach interpersonalnych

Spostrzeganie własnej osoby przez pryzmat płci biologicznej i kulturowej

Funkcjonowanie społeczne osób o różnej samoocenie

Literatura:

Stojanowska, E. Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych. O metapercepcji i poczuciu transparentności. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, 2018.

Stojanowska, E. Kiedy chcemy być idealizowani w bliskich związkach interpersonalnych? Czasopismo Psychologiczne, 19, 2013.

Wymagania wstępne:

Zaliczony wykład z psychologii społecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium podejmuje tematykę percepcji Ja w relacjach interpersonalnych zarówno z perspektywy własnej oraz innych. Omawia rolę cech wspólnotowych i sprawczych w percepcji społecznej, zjawisko metapercepcji oraz poczucia transparentności; rozważa problem pożądanej metapercepcji oraz pożądanej transparentności własnej osoby w różnych relacjach społecznych oraz w kontekście różnic indywidualnych w tym zakresie związanych z samooceną, płcią psychologiczną, stylem przywiązania, sposobem konstruowania Ja.

Pełny opis:

Tematy:

Społeczne źródła samowiedzy

Podstawowe motywy i zniekształcenia samowiedzy

Wspólnotowość i sprawczość- podstawowe wymiary percepcji społecznej

Wspólnotowość i sprawczość w spostrzeganiu innych

Wspólnotowość i sprawczość w spostrzeganiu własnej osoby

Orientacje społeczne Ja a spostrzeganie własnej osoby w relacjach interpersonalnych

Co wiedzą o nas inni? iluzja transparentności

Pożądana transparentność – różnice indywidualne

Czy wiemy co inni o nas myślą? Zjawisko metapercepcji

Aktualna i pożądana metapercepcja w różnych rolach społecznych: czy chcemy być idealizowani?

Metapercepcja osób o różnej samoocenie

Znaczenie akceptacji i odrzucenia dla spostrzegania własnej osoby – socjometryczna koncepcja samooceny M. Learego

Style przywiązania a spostrzeganie Ja w relacjach interpersonalnych

Spostrzeganie własnej osoby przez pryzmat płci biologicznej i kulturowej

Funkcjonowanie społeczne osób o różnej samoocenie

Literatura:

Stojanowska, E. Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych. O metapercepcji i poczuciu transparentności. Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa, 2018.

Stojanowska, E. Kiedy chcemy być idealizowani w bliskich związkach interpersonalnych? Czasopismo Psychologiczne, 19, 2013.

Wymagania wstępne:

zaliczony kurs z psychologii społecznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestniczy w konwersatorium - 30 h

czyta polecaną literaturę - 30 h

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Konwersatorium podejmuje tematykę percepcji Ja w relacjach interpersonalnych zarówno z perspektywy własnej oraz innych. Omawia rolę cech wspólnotowych i sprawczych w percepcji społecznej, zjawisko metapercepcji oraz poczucia transparentności; rozważa problem pożądanej metapercepcji oraz pożądanej transparentności własnej osoby w różnych relacjach społecznych oraz w kontekście różnic indywidualnych w tym zakresie związanych z samooceną, płcią psychologiczną, stylem przywiązania, sposobem konstruowania Ja.

Pełny opis:

Tematy:

Społeczne źródła samowiedzy

Podstawowe motywy i zniekształcenia samowiedzy

Wspólnotowość i sprawczość- podstawowe wymiary percepcji społecznej

Wspólnotowość i sprawczość w spostrzeganiu innych

Wspólnotowość i sprawczość w spostrzeganiu własnej osoby

Orientacje społeczne Ja a spostrzeganie własnej osoby w relacjach interpersonalnych

Co wiedzą o nas inni? iluzja transparentności

Pożądana transparentność – różnice indywidualne

Czy wiemy co inni o nas myślą? Zjawisko metapercepcji

Aktualna i pożądana metapercepcja w różnych rolach społecznych: czy chcemy być idealizowani?

Metapercepcja osób o różnej samoocenie

Znaczenie akceptacji i odrzucenia dla spostrzegania własnej osoby – socjometryczna koncepcja samooceny M. Learego

Style przywiązania a spostrzeganie Ja w relacjach interpersonalnych

Spostrzeganie własnej osoby przez pryzmat płci biologicznej i kulturowej

Funkcjonowanie społeczne osób o różnej samoocenie

Literatura:

Stojanowska, E. Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych. O metapercepcji i poczuciu transparentności. Wydawnictwo naukowe Scholar, Warszawa, 2018.

Stojanowska, E. Kiedy chcemy być idealizowani w bliskich związkach interpersonalnych? Czasopismo Psychologiczne, 19, 2013.

Wymagania wstępne:

zaliczony kurs z psychologii społecznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)