Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia ogólna: osobowość 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PO1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia ogólna: osobowość 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W04

PS_U03

PS_U04

PS_U05

Potrafi zidentyfikować i rozumie na czym polegają odmienne sposoby interpretacji osobowości z różnych perspektyw współczesnej psychologii (teorie cech, teorie kulturowe, ewolucyjne, psychoanalityczne, itd.).

Jest w stanie w ramach różnych nurtów psychologicznych rozpoznać specyfikę dominujących teorii osobowości, opisywane przez nie mechanizmy rozwoju i zaburzeń osobowości.

Potrafi posługiwać się i dobierać różne testy psychologiczne pozwalające na diagnozę osobowości oraz posiada umiejętność praktycznej analizy uzyskiwanych wyników.

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele: Celem wykładów jest zapoznanie ze sposobami interpretacji pojęcia osobowość oraz ze stylami analizy struktury i mechanizmów kształtowania się osobowości. Stąd konieczne zdaje się uwzględnienie podstawowych i kluczowych dla współczesnych analiz teorii psychodynamicznych, organicystycznych, egzystencjalnych, teorii uczenia, aktywistyczno- regulacyjnych, kulturowych i in.

Efekt kształcenia: znajomość schematów interpretacji pojęcia osobowości, mechanizmów rozwoju i zmiany osobowości, możliwości spojrzenia na człowieka z perspektywy jego niepowtarzalnej indywidualności osobowej i interpretacji zachowań w świetle całościowego ujęcia człowieka.

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu psychologii osobowości.

Pełny opis:

1. Korzenie i tradycje w badawcze psychologii osobowości. Wkład klasycznej psychologii do współczesnych teorii osobowości. Współczesny kształt psychologii osobowości (tradycje badawcze, okresy)

2. Kontrowersje wokół psychologii osobowości. Wiedza potoczna a wiedza naukowa o osobowości; Przyrodniczy i humanistyczny model interpretacji osobowości;

3. Kryteria teorii osobowości; teoria osobowości jako ogólna teoria zachowania; O metodach stosowanych w psychologii osobowości;

Perspektywy analizy teorii osobowości

4. Podmiot i jego właściwości – teorie cech. Podstawowe sposoby i strategie interpretacji cech we współczesnej psychologii;

5. Konstytucjonalne teorie osobowości; cechy jako realnie istniejące struktury neuropsychiczne; (cechy jako właściwości adaptacyjne w propozycji R.Cloningera; czynnikowa teoria osobowości H.J.Eysencka;; neurofizjologiczne podstawy ekstrawersji i neurotyzmu – kontrowersje i rozwiązania; humanistyczne podejście G.Allporta

6. Człowiek jako podmiot i jego właściwości - leksykalno – statystyczne podejście do interpretacji cech osobowości;Czynnikowa teoria cech R.Cattella; Wielka Piątka jako efekt analiz leksykalno- statystycznych; cechy jako właściwości interpersonalne; cechy jako konstrukcje społeczne

7. Kontrowersje wokół teorii cech – sytuacjonizm a teorie cech; sposoby rozwiązania dylematu sytuacja – cecha - w obronie teorii cech.

8. Relacja podmiot- sytuacja – sięgając ku przeszłości (podejście Dollarda i Millera, teoria Skinnera); interpretacja relacji podmiot – sytuacja w teorii pola K.Lewina

9. Interakcyjne modele cech – ogólne współczesne trendy interpretacji - modele oparte na społecznym uczeniu i procesach regulacji

(propozycja J.Rottera ,podejście interakcyjne A.Bandury, osobowość w interpretacji W.Mischela)

10. Podmiot kształtowany w procesie adaptacji – od natury biologicznej ku naturze kreowanej przez kulturę; adaptacja jako podstawa rozwoju osobowości (współczesne trendy interpretacyjne; społeczno – analityczna interpretacja osobowości według R.Hogana, T.Millona)

11. Kultura i jej znaczenie – teorie kulturowe osobowości (kultura a osobowość w interpretacji szkoły wzorców kulturowych). Współczesne kierunki badań nad relacją kultura – osobowość (uwarunkowanie środowiskowo- kulturowe a osobowość; problem akulturacji a rozwój osobowości; transmisja kulturowa jako czynnik kreujący osobowość; uniwersalia kulturowe a osobowość)

12. Ewolucja podstawą osobowości Podmiot i jego potrzeby naturalne w interakcji – psychoanaliza S.Freuda

13. Podmiot i kultura wpisana w naturę a indywidualna linia rozwoju – C.G.Jung

14. Podmiot i jego potrzeby a formy adaptacji do społeczności i kultury; kultura a potrzeby podmiotu– perspektywa psychoanalityczna E.Fromma; propozycja H.S.Sullivana; propozycja K.Horney; człowiek i jego dążenie do twórczej adaptacji – podstawy teorii A.Adlera.

15. Teorie relacji z obiektem

Literatura:

Literatura podstawowa:

Gasiul, H. (2012). Psychologia osobowości. Nurty teorie koncepcje. Warszawa: Diffin. Wydanie 2.

Literatura uzupełniająca:

Ashcraft, D. (2001). Teorie osobowości. Studia przypadków. Warszawa: PWN.

Gałdowa, A. (red.) (1999). Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości. Kraków, UJ.

Hall, C.S., Lindzey, G., Campbell, J.B. (2004). Teorie osobowości. Warszawa: PWN.

Oleś, P. K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: WN Scholar.

Pervin, L.A., John, O.P. (2002). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: UJ.

Siek, S. (1983). Wybrane metody badania osobowości. Warszawa, ATK.

Strus, W., Cieciuch, J. (2016). Towards a synthesis of personality, temperament, motivation, emotion and mental health models within the Circumplex of Personality. Journal of Research in Personality, 66, 70- 95.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK_1 - Student rozumie specyfikę psychologii osobowości i wie na czym polegają różnice pomiędzy tradycjami badawczymi w psychologii osobowości

EK_2 - Student posiada wiedzę na temat różnych koncepcji i teorii osobowości (ich wartości i słabości), umie je rozróżnić i identyfikować

EK_3 - Student rozumie znaczenie czynników biologicznych i kulturowo-środowiskowych w kształtowaniu osobowości

EK_4 - Student identyfikuje i rozróżnia podstawowe techniki badania osobowości, zna ich specyfikę teoretyczną i praktyczną; rozumie relacje pomiędzy odmiennością metod badania osobowości a odmiennością teorii osobowości

Umiejętności:

EK_5 - Student potrafi wyjaśnić na czym polegają różnice w zakresie interpretacji osobowości pomiędzy odmiennymi szkołami, teoriami, koncepcjami

EK_6 - Student potrafi posługiwać się technikami pomiaru osobowości, interpretować wyniki

EK_7 - Student potrafi skonfrontować i zintegrować wiedzę o osobowości jednostki zdobytą z różnych źródeł

EK_8 - Student samodzielnie interpretuje osobowość z perspektywy poznanych teorii osobowości

Kompetencje

EK_9 - Student ma świadomość konieczności uwzględniania przy doborze metod badania badania osobowości specyfiki potrzeb diagnostycznych oraz społeczno-etycznego kontekstu badania

EK_10 - Student zdaje sobie sprawę z ograniczeń możliwości poznania złożoności osobowości człowieka

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 10 godz.

przygotowanie pracy zaliczeniowej: 10 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 40 godz.

suma godzin: 120 [120/30(25)=4]

liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu za semestr pierwszy jest uczestnictwo w wykładach. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (zestaw 30 pytań z wielokrotnym wyborem lub do uzupełnienia) po drugim semestrze. Zaliczenie egzaminu wymaga odpowiedzi na minimum 15 pytań (odpowiedzi zawierające skreślenia lub poprawki nie są klasyfikowane do kategorii poprawnych). Ocena dobra od minimum 20 poprawnych odpowiedzi, bardzo dobra od 26.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)