Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc psychologiczna 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-POM1 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pomoc psychologiczna 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku, Sekcja psychologia kliniczna i osobowości
Przedmioty obowiązkowe dla III roku, Sekcja psychologia ogólna i psychodiagnostyka
Przedmioty obowiązkowe dla III roku, Sekcja psychologia pracy i stresu
Przedmioty obowiązkowe dla III roku, Sekcja psychologia rozwojowa i wychowawcza
Przedmioty obowiązkowe dla III roku, Sekcja psychologia sądowa i penitencjarna
Przedmioty obowiązkowe dla III roku, Sekcja psychologia zdrowia i niepełnosprawności
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13

PS_U10

PS_U11

PS_K02

PS_K06

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są podstawom udzielania pomocy psychologicznej.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci będą zdobywać wiedzę na temat podstaw udzielania pomocy psychologicznej, czyli na temat podstawowych umiejętności i warsztatu psychoterapeuty, trudnych problemów pojawiających się w relacji psychoterapeutycznej, wstępnej diagnozy, zagrożeń wynikających z nieprawidłowości pojawiających się podczas udzielania pomocy psychologicznej, etycznych dylematów psychoterapii oraz szkoleń przygotowujących do stosowania psychoterapii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Drat-Ruszczak E., Drążkowska-Zielińska E., Podręcznik pomagania, Warszawa: Academica, 2005.

2. Egan G., Kompetentne pomaganie, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka porozumiewania się, Gdańsk, GWP, 2004.

2. Steward J. (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji intepersonalnej, Warszawa: PWN, 2003.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student potrafi wymienić podstawowe zasady skutecznego porozumiewania się i umiejętności terapeuty oraz potrafi scharakteryzować warsztat terapeuty i trudne problemy pojawiające się podczas psychoterapii (np. opór).

Umiejętności:

Student potrafi analizować teksty oraz filmy dotyczące podstawowych umiejętności terapeuty, warsztatu terapeuty, oporu i superwizji oraz potrafi porządkować i podsumowywać zdobyte podczas zajęć informacje.

Kompetencje społeczne:

Student wykazuje bardzo duże zainteresowanie dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania tematu komunikacji interpersonalnej, umiejętności i warsztatu terapeuty i trudnych problemów pojawiających się w psychoterapii (np. oporu) oraz wykazuje godny podziwu stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

ECTS:

- udział w ćwiczeniach (e-learning) - 30

- przygotowanie do ćwiczeń (lektura tekstów) - 7

- przygotowanie do kolokwium - 5

- prace domowe - 3

-referaty - 5

LICZBA ECTS – 1

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi wymienić podstawowych zasad skutecznego porozumiewania się i umiejętności terapeuty oraz nie potrafi scharakteryzować warsztatu terapeuty i trudnych problemów pojawiających się podczas psychoterapii (np. oporu).

-na ocenę 3 (dst.): student potrafi wymienić podstawowe zasady skutecznego porozumiewania się i umiejętności terapeuty oraz potrafi scharakteryzować warsztat terapeuty i trudne problemy pojawiające się podczas psychoterapii (np. opór), jednak nie czyni tego sprawnie, a jego wypowiedzi słowne lub pisemne świadczą o istotnych lukach w tej wiedzy.

-na ocenę 4 (db.): student potrafi dość sprawnie oraz w sposób świadczący o dość dużej wiedzy wymienić podstawowe zasady skutecznego porozumiewania się i umiejętności terapeuty oraz potrafi dość dobrze scharakteryzować warsztat terapeuty i trudne problemy pojawiające się podczas psychoterapii (np. opór).

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie oraz w sposób świadczący o ogromnej wiedzy wymienić podstawowe zasady skutecznego porozumiewania się i umiejętności terapeuty oraz potrafi bardzo trafnie scharakteryzować warsztat terapeuty i trudne problemy pojawiające się podczas psychoterapii (np. opór).

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi analizować tekstów oraz filmów dotyczących podstawowych umiejętności terapeuty, warsztatu terapeuty, oporu i superwizji i nie potrafi porządkować i podsumowywać zdobytych informacji.

-na ocenę 3 (dst.): student potrafi, chociaż z trudem, analizować teksty oraz filmy dotyczące podstawowych umiejętności terapeuty, warsztatu terapeuty, oporu i superwizji oraz - także w trudem - potrafi porządkować i podsumowywać zdobyte podczas zajęć informacje.

-na ocenę 4 (db.): student potrafi dość sprawnie analizować teksty oraz filmy dotyczące podstawowych umiejętności terapeuty, warsztatu terapeuty, oporu i superwizji oraz potrafi w sposób dość zadowalający porządkować i podsumowywać zdobyte podczas zajęć informacje.

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie analizować teksty oraz filmy dotyczące podstawowych umiejętności terapeuty, warsztatu terapeuty, oporu i superwizji oraz potrafi w sposób błyskotliwy porządkować i podsumowywać zdobyte podczas zajęć informacje.

Kompetencje:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie wykazuje zainteresowania dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania tematu komunikacji interpersonalnej, umiejętności i warsztatu terapeuty i trudnych problemów pojawiających się w psychoterapii (np. oporu) oraz nie przejawia odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

-na ocenę 3 (dst.): student wykazuje zainteresowanie, chociaż w niewielkim stopniu, dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania tematu komunikacji interpersonalnej, umiejętności i warsztatu terapeuty i trudnych problemów pojawiających się w psychoterapii (np. oporu) oraz wydaje się wykazywać pewien, chociaż niewielki, stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

-na ocenę 4 (db.): student wykazuje dość duże zainteresowanie, dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania tematu komunikacji interpersonalnej, umiejętności i warsztatu terapeuty i trudnych problemów pojawiających się w psychoterapii (np. oporu) oraz wydaje się wykazywać dość wysoki stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

- na ocenę 5 (bdb.): student wykazuje bardzo duże zainteresowanie dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania tematu komunikacji interpersonalnej, umiejętności i warsztatu terapeuty i trudnych problemów pojawiających się w psychoterapii (np. oporu) oraz wykazuje godny podziwu stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

Opis ECTS:

Aktywność na platformie e-learningowej - 30 godzin

Praca domowa - 2 godziny

Praca własna - lektura artykułów - 8 godzin

Na ocenę końcową składają się:

1. Ocena aktywności studenta podczas zajęć (liczba zebranych punktów za udział w dyskusji i za wykonywane w grupach ćwiczenia praktyczne);

2. Ocena z kolokwium pisemnego.

Ocena końcowa jest średnią ważoną oceny z aktywności studenta podczas zajęć (1/2) oraz oceny z kolokwium pisemnego (1/2).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosińska, Małgorzata Starzomska-Romanowska
Prowadzący grup: Paulina Rosińska, Małgorzata Starzomska-Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą podstawom udzielania pomocy psychologicznej.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci będą zdobywać wiedzę na temat podstaw udzielania pomocy psychologicznej, czyli na temat podstawowych umiejętności i warsztatu psychoterapeuty, trudnych problemów pojawiających się w relacji psychoterapeutycznej, wstępnej diagnozy, zagrożeń wynikających z nieprawidłowości pojawiających się podczas udzielania pomocy psychologicznej, etycznych dylematów psychoterapii oraz szkoleń przygotowujących do stosowania psychoterapii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Drat-Ruszczak E., Drążkowska-Zielińska E., Podręcznik pomagania, Warszawa: Academica, 2005.

2. Egan G., Kompetentne pomaganie, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka porozumiewania się, Gdańsk, GWP, 2004.

2. Steward J. (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa: PWN, 2003.

Wymagania wstępne:

1. Wysoka kultura osobista i uprzejmość

2. Pracowitość

3. Umiejętność pracy w grupach

4. Umiejętność dyskutowania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosińska, Małgorzata Starzomska-Romanowska
Prowadzący grup: Paulina Rosińska, Małgorzata Starzomska-Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą podstawom udzielania pomocy psychologicznej.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci będą zdobywać wiedzę na temat podstaw udzielania pomocy psychologicznej, czyli na temat podstawowych umiejętności i warsztatu psychoterapeuty, trudnych problemów pojawiających się w relacji psychoterapeutycznej, wstępnej diagnozy, zagrożeń wynikających z nieprawidłowości pojawiających się podczas udzielania pomocy psychologicznej, etycznych dylematów psychoterapii oraz szkoleń przygotowujących do stosowania psychoterapii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Drat-Ruszczak E., Drążkowska-Zielińska E., Podręcznik pomagania, Warszawa: Academica, 2005.

2. Egan G., Kompetentne pomaganie, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, 2002.

Literatura uzupełniająca:

1. McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka porozumiewania się, Gdańsk, GWP, 2004.

2. Steward J. (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa: PWN, 2003.

Wymagania wstępne:

1. Wysoka kultura osobista i uprzejmość

2. Pracowitość

3. Umiejętność pracy w grupach

4. Umiejętność dyskutowania

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.