Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca grupowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PRG
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca grupowa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku psychologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W08; PS_K01; PS_K07

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i metodami pracy z grupą metodami warsztatowymi na podstawie przygotowanego scenariusza z wybranych umiejętności psychospołecznych oraz doświadczenie pracy grupowej w realnej grupie warsztatowej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i metodami pracy z grupą metodami warsztatowymi na podstawie przygotowanego scenariusza zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i/lub młodzieży oraz praktyczne doświadczenie poprowadzenia warsztatu w grupie szkolnej. Zwieńczeniem zajęć będzie superwizja, czyli możliwość refleksji nad odbytym doświadczeniem i odpowiedzi na powstałe pytania.

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające i organizacyjne: cele i zakres kursu, warunki zaliczenia, podział prowadzących i szkół, wstępne zapoznanie ze scenariuszem.

2. Przedstawienie podstawowych zasad pracy z grupą i konstruowania scenariusza. Omówienie scenariusza zajęć pracy grupowej.

3 – 7. Prowadzenie zajęć wybranej szkole.

8. Zajęcia podsumowujące: superwizja.

Metody podające:

- mini wykłady.

Metody samodzielnego uczenia się:

- ćwiczeniowo-praktyczne.

- dyskusje.

Zasady komunikacji:

Na zajęciach obowiązuje netykieta oraz zasady komunikacji ustalone z prowadzącym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Vopel, K. W. (2004). Warsztaty, skuteczna forma nauki, Kielce: Wydawnictwo Jedność.

2. Brudnik, E., Moszyńska, A., Owczarska, B. (2010). Ja i mój uczeń oracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, Kielce: Wydawnictwo Jedność.

Literatura uzupełniająca:

1. Buldioski G., Grimaldi C., Mitter S., Titley G., Wagner G. (2002) Zasadnicze elementy szkolenia. Pakiet szkoleniowy. Seria T-kit, Strasbourg: Publikacje Rady Europy

2. Łaguna M., Fortuna P. (2009). Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do sukcesu, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

3. Kozak, A., Łaguna, M. (2009). Metody prowadzenia szkoleń, czyli niezbędnik trenera, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

4. Biech, E., Silberman M. (2016), Metody aktywizujące w szkoleniach, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

5. Rae L. (2006), Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

6. Urban, M. (2014). Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, czyli jak uatrakcyjnić zajęcia, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

7. Rojewska J. (2000), Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, Unus.

8. Rojewska J. (2000), Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych. Część II, Wałbrzych: Oficyna Wydawnicza Unus.

9. Bowkett S., (2000), Wyobraź sobie, że... Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów, Warszawa: WSiP.

10. Vopel K., W. (2002), Umiejętność współpracy w grupach. Zabawy i improwizacje. Część 1, Kielce: Wydawnictwo Jedność.

11. Vopel K., W. (2002), Umiejętność współpracy w grupach. Zabawy i improwizacje. Część 2, Kielce: Wydawnictwo Jedność.

12. Edie West (2015), Przełamywanie pierwszych lodów integracja i aktywizacja grupy. Materiały szkoleniowe. 201 ćwiczeń i gier, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

13. Mary Scannell, Jim Cain (2014). Zbiór niedrogich gier szkoleniowych, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

14. Mel Silberman (2015), Aktywne ćwiczenia szkoleniowe, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W obszarze wiedzy:

- student zna podstawowe zasady pracy z grupą metodami warsztatowymi;

- student zna różne metody pracy z grupą.

W obszarze umiejętności:

- student potrafi przygotować scenariusz pracy grupowej dla dzieci i młodzieży z obszaru psychoedukacji;

- student potrafi dobrać metody pracy z grupą odpowiednio do grupy.

W obszarze kompetencji:

- student jest otwarty na samodzielnie prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w oparciu o metody warsztatowe

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

1.Obecność obowiązkowa na zajęciach trzech zajęciach

- zajęcia nr 1 i nr 2: wprowadzające i przygotowujące do pracy z grupą

- zajęcia nr 8: podsumowujące, superwizyjne (ostatnie spotkanie w ramach cyklu zajęć.

Ważne: nie ma możliwości zmiany grupy. Obowiązują listy obecności z usos.

2.Przeprowadzenie w trakcie semestru (najpóźniej do końca drugiego tygodnia czerwca) zajęć warsztatowych z obszaru psychoedukacji we wskazanej przez prowadzącego szkole na podstawie scenariusza omówionego na zajęciach. Warsztat trwa jednorazowo w jednej klasie 5 godz. lekcyjnych (+ przerwy).

Ważne: warsztaty odbywają się od poniedziałku do piątku, w szkołach spoza Warszawy (do 150 km). Szkoły zwracają koszty dojazdu (równowartość biletu na trasie Warszawa – szkoła – Warszawa).

3.Napisanie raportu z przeprowadzonych w szkole zajęć - wg. wytycznych podanych na zajęciach (forma, treść, termin) i na przesłanym wzorze.

4.Przesłanie w podanym terminie zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego przeprowadzenie zajęć.

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie spełniania wszystkich warunków (1-4). Osoby, które nie spełnią któregokolwiek warunku nie zaliczają zajęć.

W przypadku nieobecności usprawiedliwionej na zajęciach (nr 1, nr 2 i nr 8) wymagane jest zwolnienie lekarskie. Zaliczenie dla osób z usprawiedliwioną nieobecnością na w/w zajęciach odbywa się wtedy poprzez napisanie kolokwium.

Ważne: nie ma możliwości zaliczenia zajęć bez przeprowadzenia warsztatów w szkole.

Szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane na zajęciach.

Ogólnie: na obniżenie oceny mają wpływ kwestie organizacyjne tj. nie przesłanie wymaganych dokumentów, przesłanie wymaganych dokumentów po terminie, nie skontaktowanie się ze szkołą w podanym terminie lub skarga ze strony szkoły na kontakt i współpracę ze studentami, ocena z kolokwium.

Uzupełnienie:

W przypadku zajęć realizowanych on-line/hybrydowych warunkiem uznania obecności na zajęciach jest zalogowanie się do wskazanego classroomu oraz włączenie kamery. W przypadku braku możliwości połączenia się i/lub braku kamery proszę o zgłoszenie się minimum dwa dni wcześniej do prowadzącego w celu zgłoszenia na uczelni konieczność przygotowania stanowiska do pracy zdalnej na terenie Instytutu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gregorczuk
Prowadzący grup: Monika Gregorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gregorczuk
Prowadzący grup: Monika Gregorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Gregorczuk
Prowadzący grup: Monika Gregorczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)